MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W POLSCE

MŁODE GŁOWY

OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W POLSCE

 

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

Miło nam poinformować, że Fundacja UNAWEZA założona przez Martynę Wojciechowską, we współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, prowadzącą od lat badania naukowe wśród uczniów polskich szkół, realizuje w roku szkolnym 2022/2023 bezpłatny projekt badawczy pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W POLSCE. Oficjalna strona projektu: www.mlodeglowy.pl

 

Projekt kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (10-19 lat), a jego celem jest zbadanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją. Jednym z głównych założeń, jakie sobie stawiamy jest przygotowanie na podstawie wyników badań kampanii społecznej, która pomoże młodym ludziom myśleć o sobie lepiej.

 

Projekt MŁODE GŁOWY wpisuje się w działania podejmowane przez SZKOŁY ODPOWIEDZIALNE CYFROWO oraz w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez MEN w pkt. 2.: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 

Przesyłamy poniżej najważniejsze informacje o projekcie, które pomogą Państwu podjąć decyzję o udziale w nim, do czego serdecznie zapraszamy. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z kierownikiem badań, dr. Maciejem Dębskim z Uniwersytetu Gdańskiego: tel. 512-474-482, m.debski@dbamomojzasieg.com

 

 

dr Maciej Dębski
Kierownik badań
Prezes Fundacji DBAM O MÓJ ZASIĘG     

 

Martyna Wojciechowska
Założycielka i Prezeska
Fundacji UNAWEZA

 


 

Najważniejsze informacje o badaniu:

Akcja organizowana jest przez Fundację UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej. Badanie realizowane jest przez Fundację Dbam o Mój Zasięg, prowadzącą badania wśród polskich uczniów od 2015 roku, wiele z nich przy wsparciu wojewódzkich kuratoriów edukacji. Kierownikiem badania jest dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Pytania i wątpliwości można kierować na adres: m.debski@dbamomojzasieg.pl, 512-474-482.

 

Badania są dla szkół bezpłatne, szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich realizacją.

Jedynym wymogiem jest zarejestrowanie szkoły do panelu badawczego w programie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo dalej: SOC, w którym zarejestrowało się już ponad 1,5 tysiąca szkół. Rejestracja także nie wiąże się z kosztami. Rejestracji do programu SOC dokonać można pod tym adresem: https://dbamomojzasieg.pl/soc/

 

UWAGA!!! Jeśli Państwa szkoła należy już do programu SOC, nie trzeba jej ponownie rejestrować. Nauczyciel koordynator otrzyma zaproszenie do badania drogą mailową.

 • Rozpoczęcie badań wśród uczniów planowane jest w październiku 2022 roku, ich zakończenie przewidziane jest na koniec lutego 2023 roku.

 • W badaniu ankietowym może wziąć udział każdy uczeń uczęszczający co najmniej do 4 klasy szkoły podstawowej (czyli włącznie z klasą 4) oraz każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej. Z badania wyłączeni są uczniowie szkół dla dorosłych.

 • Badanie ma charakter ilościowy i przeznaczone do przeprowadzenia przez Państwa w pracowniach informatycznych w szkole metodą ankiety internetowej. Organizatorzy badania dostarczą platformę badawczą, na której uczniowie się logują i odpowiadają na pytania online.

 • Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne, a zabrane wyniki zostaną opracowane w postaci zbiorczych tabel i wykresów.

 • Wypełnienie ankiety przez ucznia zajmuje przeciętnie około 30 minut. Uczniowie biorący udział w badaniu mogą odpowiadać na pytania używając do tego komputerów znajdujących się na wyposażeniu szkoły, z zapewnieniem jak najbardziej komfortowych warunków niezbędnych do udzielania anonimowych odpowiedzi.

Opracowane wyniki posłużą do:

 • Opracowania ogólnopolskiej kampanii społecznej wspierającej młodzież.

 • Stworzenia szczegółowego opracowania badań, każda placówka otrzyma też swój własny tabelaryczny raport zawierający wyniki uczniów danej szkoły.

 • Opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie tworzenia silnych więzi i relacji szkolnych.

 • Opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.

 • Opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli.

 • Przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

W podziękowaniu za współpracę każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma:

 • SZKOLNY CERTYFIKAT wydany przez Fundację UNAWEZA oraz fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG dotyczący udziału w projekcie naukowo-badawczym.

 • ZAŚWIADCZENIE dla szkolnego koordynatora badań.

 • Wyniki wygenerowane dla szkoły w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie w postaci pliku Excel do samodzielnej interpretacji i dalszego użytku.

 • Raport zbiorczy z badań zrealizowanych we wszystkich szkołach po zakończonych czynnościach badawczych w wersji elektronicznej.

Jak wziąć udział w badaniu:

KROK PIERWSZY: Dyrektor wybiera nauczyciela-koordynatora, a ten następnie rejestruje szkołę do bezpłatnego programu w panelu badawczym Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Szkołę zarejestrować może wyłącznie nauczyciel, za zgodą dyrektora.

KROK DRUGI: Zaraz po rejestracji każda szkoła otrzyma wiadomość e-mail wraz z indywidualnym kodem SOC. Dzięki temu kodowi będziemy w stanie dostarczyć wyniki badań do konkretnych szkół. TEN KOD JEST NAPRAWDĘ WAŻNY, PROSZĘ GO NIE ZGUBIĆ. 

KROK TRZECI: Nauczyciel-koordynator otrzyma mailowe zaproszenie do udziału w badaniu oraz instrukcje, jak je przeprowadzić w swojej szkole. Nauczyciel-koordynator otrzyma również wzór ZGODY RODZICA, która musi zostać zebrana przed realizacją badań w szkole. Zgody rodziców dotyczą jedynie uczniów niepełnoletnich, a zebrane w postaci papierowej lub cyfrowej zostają w szkole.

KROK CZWARTY: Badanie odbywa się w formie internetowej ankiety. Szkoła sama decyduje, w jakim terminie je przeprowadzi (do 26.02). Wypełnienie anonimowej ankiety przez zajmuje ok. 30 minut. Uczniowie nie mogą wypełniać ankiet w domu, badanie musi zostać zrealizowane w szkole.

 

UWAGA!!!

 • Nie ma ustalonej liczby uczniów, którzy powinni wziąć udział w badaniu. Prosimy jednak pamiętać, że im mniej liczna grupa biorąca udział w badaniu, tym należy zachować większą ostrożność w interpretacji uzyskanych wyników. A zatem: im więcej odpowiedzi tym lepiej dla kompletności diagnozy szkolnej.

 • Raporty dla szkół będą generowane na bieżąco.

 • Przesłany do szkoły raport będzie miał charakter tabelaryczny, to znaczy wymagać będzie dalszej pracy ze strony pracowników Państwa szkoły. Wyniki w nim zawarte mogą być punktem do dalszych działań na terenie szkoły, na przykład: rozesłania otrzymanych wyników rodzicom, stworzenia prezentacji multimedialnej, rozpoczęcia działań szkolnych w zakresie budowania jeszcze lepszych relacji w szkole, tworzenie wydarzeń związanych zacieśnianiem więzi szkolnych i poprawy klimatu panującego w klasach/szkole.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.mlodeglowy.pl