Rezultaty pracy grup uczestników  XIII Konferencji OSKKO - 5 marca 2016 r.

Blok I

Grupa – Reorganizacja sieci szkół - moderator Jacek Rudnik

Konstatacja ogólna - pozostawić obecnie funkcjonujący system szkolny; 6 lat szkoły podstawowej, 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum ogólnokształcącego

1. Pozostawić rodzicom prawo wyboru w sprawie posłania do szkoły dziecka bez formalizowania (opinia PPP) ze wskazaniem jednak ustawowo obowiązku szkolnego od 6-ciu lat.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci  (przedszkole od 3 lat lub dzieci młodsze).

3. Postulujemy pozostawienie obecnego systemu szkolnego z bezwarunkowym zapewnieniem  specjalistów wspomagających proces edukacji jak; psycholog, pedagog, doradca zawodowy w każdym gimnazjum

Na sieci szkół można budować doskonalenie zawodowe wpisujące się w gminną politykę oświatową, dzięki czemu wydatkowanie środków zostanie zracjonalizowane, a ponadto umożliwi się rzeczywistą współpracę pomiędzy szkołami, wymianę doświadczeń itp.

Grupa - Egzaminy zewnętrzne - moderator Bogusława Wojtczak

1. Egzamin gimnazjalny zaplanować na koniec maja/początek czerwca i organizować go w szkole.

2. Egzamin maturalny zaplanować na lipiec - po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

Organizować go poza siedzibą szkoły lub w szkole na podstawie umowy zawartej z CKE. Wyniki 
i ewentualne egzaminy poprawkowe w sierpniu. Rekrutacja na uczelnie wyższe prowadzona jest 
w formie elektronicznej i może być organizowana w drugiej połowie września.

3. Egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie organizować poza szkołą, w ośrodkach egzaminacyjnych ze względu na koszty wyposażenia i dezorganizację pracy szkoły, gdyż obecnie egzaminy są przeprowadzane w trakcie zajęć szkolnych.

4. Upublicznić klucz odpowiedzi do wszystkich prowadzonych egzaminów zewnętrznych.

5. Pozwolić szkołom, w następnym roku szkolnym, wykorzystać materiały przygotowane
i wykorzystane na egzaminie w poprzednim roku szkolnym - nie marnować ich i nie niszczyć.

6. Stworzyć bank pytań do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

7. Zmniejszyć liczbę kwalifikacji w egzaminie zawodowym  - maksymalnie 2 kwalifikacje.

8. Zlikwidować obligatoryjny wymóg uczestnictwa w egzaminie z przedmiotu w rozszerzeniu, którego wynik nie ma wpływu na wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

Grupa - finansowanie zadań oświatowych - moderator Ewa Czechowicz

 1. Traktować finanse na oświatę nie jako wydatki ale inwestycję.

 2. Określić  minimalne, podstawowe standardy edukacyjne warunkowane np. gęstością zaludnienia,  na których podstawie budżet państwa gwarantowałby określony minimalny % subwencji oświatowej.

 3. Objąć subwencjonowaniem wszystkie oświatowe zadania obligatoryjne dla samorządu.

BLOK II

Pragmatyka zawodu nauczyciela, w tym nauczyciela-dyrektora oraz awans zawodowy nauczycieli 
 
moderatorzy Ryszard Sikora, Edward Wiśniewski, Krzysztof Kaźmierczak

Konstatacja ogólna - należy podjąć konieczne, pilne działania zmierzające do zastąpienia ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela nową ustawą o zawodzie nauczyciela określającą prawa i obowiązki nauczyciela,  w tym nauczyciela-dyrektora.

1. Podtrzymujemy zdanie wyrażone w stanowisku OSKKO z czerwca 2012 r. Status zawodowy nauczyciela obejmujące:

 • zdobywanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela

 • wykonywanie zawodu nauczyciela, jakość pracy nauczyciela, w tym obejmująca: awans zawodowy nauczycieli, zarządzanie wewnątrzszkolne, czas pracy nauczyciela, efektywność pracy oraz wynagrodzenie nauczycieli.

2. Podtrzymujemy w pełni zdanie wyrażone w stanowisku OSKKO z czerwca 2012 r. Status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Jednocześnie zwracamy uwagę na potrzebę pilnego uregulowanie kwestii dotyczących:

 • zatrudnienia dyrektora obejmującego stanowisko w innej szkole,

 • określenia katalogu czynności z zakresu prawa pracy wykonywanych przez organ prowadzący wobec dyrektora,

 • określenia wymiaru urlopu dyrektora w wymiarze 35 dni roboczych w ciągu roku szkolnego,

 • stworzenia możliwości wyboru realizacji zajęć dydaktycznych w postaci rocznego lub tygodniowego wymiaru godzin zajęć.

3. Postulujemy również, by na wniosek wybranego dyrektora,  w przypadku powierzenia stanowiska dyrektora szkoły nauczycielowi obligatoryjnym było tworzenie stanowiska kierowniczego w zakresie obowiązków administracyjno-gospodarczych, któremu jednocześnie byłby przypisany nadzór w tym zakresie, podobnie jak ma to miejsce obecnie, w przypadku pełnienia nadzoru pedagogicznego art. 36. 2a.

Blok III

Grupa - doskonalenie zawodowe nauczycieli -  moderator Hanna Molendowska

1. Należy zachować relacje między wspomaganiem a doskonaleniem nauczycieli,  w ramach wspomagania poza działaniami skierowanymi do całej kadry pedagogicznej powinno być realizowane również wsparcie dla pojedynczych nauczycieli, o ile wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły.

2. Procesowe wspomaganie powinno uwzględniać indywidualne wsparcie nauczycieli w innych niż szkolenia formach np. takich jak: superwizja, coaching, mentoring.

3. Wspomaganie procesowe dla szkół należy organizować wyłącznie na życzenie/zaproszenie szkoły 
z uwzględnieniem możliwości pominięcia przez szkołę etapu wsparcia procesowego, który został już w szkole zrealizowany. Musi ono odpowiadać na realne potrzeby i oczekiwania szkoły.

4. Preferować kursy jako bardziej doskonalące niż dokształcające studia podyplomowe, nadające kwalifikacje i umiejętności nauczycieli.

5. Wprowadzić możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie: terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki.

6. Wsparcie dyrektora szkoły w zakresie integrowania poszczególnych działań szkoły i myśleniu o jej funkcjonowaniu jako całości, a w szczególności w zakresie: diagnozowania potrzeb rozwojowych szkoły i określania luk kompetencyjnych nauczycieli.

7. Dokształcanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu wychowania fizycznego z wyłączeniem nauczycieli w szkołach funkcjonujących w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz matematyki.

8. Podnosić kompetencje "miękkie" nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej w relacjach nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - uczeń - rodzic, nauczyciel - nauczyciel, np. budowa samoświadomości ucznia, zarządzanie konfliktem itp.

9. Doskonalić kompetencje nauczycieli w zakresie umiejętności prowadzenia spotkań z rodzicami, zajęć i prelekcji dla rodziców, np. "Szkoła dla rodziców", "ABC rodzica" itp.

10. Zwiększyć zadania opiekuna stażu o superwizję.

Grupa  - nadzór pedagogiczny - moderator Izabela Leśniewska

Konstatacja ogólna - Bez względu na ekipę rządzącą każdą zmianę w edukacji wprowadzano "odgórnie" ministerialnie z poleceniem  "wykonać".

1. Ewaluacja:

 • doskonalić a nie likwidować formę ewaluacji zewnętrznej,

 • zdecydowanie wykluczyć możliwość łączenia wykonywania obowiązków ewaluatora i kontrolera przez jednego wizytatora oraz doskonalić  umiejętności wizytatora - ewaluatora.

2. Kontrole planowe:

 • kontynuować dobrą praktykę opracowania i publikowania arkuszy kontroli,

 • kontrolę prowadzić z uwzględnieniem  funkcji instruktażowej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kontroli PIP, gdzie inspektor jako profesjonalista odpowiada na pytania kontrolowanego.

3. Ewaluacja wewnętrzna - zdecydowanie wzmacniać i doskonalić jej znaczenie.

4. Doskonalenie oraz wspomaganie - zapewnić środki na doskonalenie w wysokości 1 % oraz zagwarantować autonomię szkoły w realizacji wydatków z doskonaleniem dyrektora włącznie.

Grupa  - podstawa programowa edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - moderator Alicja Kapcia

Uwagi:

1. Poza obszarami 13 i 14 projekt niewiele różni się od dotychczasowej podstawy, zmieniono sformułowania.

2. Obszary 13 i 14 dotyczą możliwości prowadzenia w przedszkolu nauki czytania, pisania i liczenia w zakresie 10, realizowanych obecnie  w klasie I szkoły podstawowej.

3. Szczegółowe wymagania dla dziecka kończącego przygotowanie przedszkolne wskazują, że nie będzie to tylko przygotowanie do nauki czytania i pisania lecz po prostu nauka.

4. W zalecanych warunkach istotną zmianą jest, że nie najwyżej a co najmniej 1/5 czasu zajmują rożnego typu zajęcia dydaktyczne, bez określenia górnej granicy - istotnym jest dookreślenie, co należy rozumieć pod sformułowaniem "zajęcia dydaktyczne".

5. „Dziecko sześcioletnie, realizujące roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne powinno podejmować aktywność podobną do aktywności ucznia”, co oznacza przeniesienie nauki ze szkoły do przedszkola i stwarza niebezpieczeństwo prowadzenia zajęć dydaktycznych polegających na siedzeniu przy stolikach i wypełnianiu kart pracy.

6. Do realizacji tak określonej podstawy potrzebne będą materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, których koszt poniosą rodzice.

Z zaleceń do pracy w klasach  I - III usunięto zapis "Nauczyciel nie powinien planować i przeprowadzać zajęć edukacyjnych w systemie 45 - minutowych lekcji" dając tym samym przyzwolenie na prowadzenie zajęć w regularnym szkolnym systemie klasowo-lekcyjnym. Usunięty zapis powinien być przywrócony.