Seminarium dla szkół ponadgimnazjalnych - zawodowych
Bogusława Wojtczak, CEO, OSKKO

W trakcie spotkania były poruszane m.in. kwestie takie jak:

·         Organizacja od września 2012 r. pracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

·         Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

·         Podstawa programowa kształcenia w zawodach.

·         System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Szkolnictwo zawodowe przechodzi gruntowne zmiany we wszystkich obszarach. Za najważniejsze uznaje się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nową podstawę programową kształcenia w zawodach oraz nową formę kształcenia dorosłych: kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Jedną z kwestii, która wzbudziła wątpliwości uczestników było czy np. czy absolwenci obecnych zasadniczych szkół zawodowych mogą być przyjmowani do 2 klasy liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Prowadząca podkreśliła, że ostatecznie decyzja należy do dyrektora, należy jednak wziąć pod uwagę znaczne różnice programowe kształcenia ogólnego pomiędzy dotychczasowymi a nowymi zasadniczymi szkoła zawodowymi .

Kolejna zmiana dotyczy też sposobu uruchamiania nowych zawodów w szkole. Od września 2012, dyrektorzy szkół, aby prowadzić kształcenie w nowym zawodzie muszą zasięgnąć opinii zarówno powiatowej jak i wojewódzkiej rady zatrudnienia.

Słuchacze brali aktywny udział w spotkaniu i zadawali pytania dotyczące wprowadzania zmian w ich placówkach, np. od czego należy uzależnić wybór przedmiotów rozszerzonych, jak wprowadzać do ramowych planów nauczania praktyki zawodowe w wymiarze większym niż 4 tygodnie.

Zebrani dzielili się swoimi doświadczeniami np. trudnościami związanymi z pisaniem programów nauczania, a szczególnie brakiem nazw przedmiotów w zawodach.

Następnym omówionym punktem była podstawa programowa kształcenia w zawodach, w której muszą być zawarte takie elementy jak:

  • cele kształcenia,

  • efekty kształcenia,

  • warunki kształcenia,

  • możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji.

Prowadząca udzieliła wielu rad odnosząc się przede wszystkim do wątpliwości zgłaszanych przez uczestników, a następnie przeszła do przedstawienia zagadnień związanych z egzaminami zawodowymi – terminów, zakresu i czasu ich trwania.

Na koniec zostały omówione zmiany w ramowych planach nauczania w technikum oraz sposób organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.