Seminaria dla poszczególnych typów placówek. Wykład wprowadzający.
Andrzej Jasiński, Ośrodek Rozwoju Edukacji, OSKKO

Według Andrzeja Jasińskiego podstawa programowa to dokument zbyt mało znany i wykorzystywany, należy zatem przekonać nauczycieli do zapoznania się z nim.

Stara podstawa programowa koncentrowała się na procesie kształcenia, natomiast nowa praktycznie nie zawiera informacji, jaka powinna być podstawa kształcenia, skupia się na efektach, pozostawiając dowolną drogę ich realizacji.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego określa co uczeń ma umieć po zakończeniu etapu kształcenia. Nie wyklucza to poszarzenia zakresu nauczanych treści. Podstawa bowiem daje nauczycielowi możliwość poszerzania i pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień jego ucznia.

Nowa podstawa programowa zakłada połączenie programowe gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które maja tworzyć spójny, sześcioletni program nauczania. Niestety wciąż stanowi to duży problem. Przyczyną takiej sytuacji jest głęboka niewiara w to, że inni robią coś dobrze, przekonanie, iż w gimnazjum uczniowie zostali nauczeni źle.

Niezwykle ważne są także ponadprzedmiotowe zadania szkoły, czyli m.in.

·         kontynuacja doskonalenia w posługiwaniu się językiem polskim,

·         przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym,

·         wychowanie do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,

·         wszechstronne przygotowanie do samokształcenia i samodzielnego wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania informacji.

Szybki rozwój technologii i nauki sprawia, że szkoła może za nim nie nadążać, natomiast postawy jakie kształtuje są ponadczasowe i sprzyjają dalszemu rozwojowi ucznia:

·         indywidualnemu, np. uczciwość, wiarygodność, wytrwałość, kultura osobista,

·         społecznemu, np. postawa obywatelska, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, szacunek dla innych kultur.

Trzema najważniejszymi dokumentami w szkole są:

·         szkolny program nauczania,

·         program wychowawczy szkoły,

·         program profilaktyki.

Szkolny plan nauczania jest swojego rodzaju kluczem. Z niego wynika program nauczania, który powinien być krokiem przed wybraniem podręcznika