Polska Rama Kwalifikacji w edukacji ogólnej
Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji z Instytutu Badań Edukacyjnych

Polskie Ramy Kwalifikacji to ogólny model, według którego będą opisywane wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne wszystkich osób kończących naukę na różnych poziomach edukacji. Każdy kraj Unii Europejskiej powinien stworzyć swój własny model ram kwalifikacji i odnieść go do tzw. Europejskich Ram Kwalifikacji. Jest to pierwszy międzynarodowy układ odniesienia, który obejmuje wszystkie kwalifikacje i jest oparty całkowicie na efektach uczenia się. Zaproponowano, aby PRK zawierała osiem poziomów, czyli tyle samo, co Europejskie Ramy Kwalifikacji. Będą im przypisane poszczególne etapy edukacji od szkoły podstawowej aż po doktorat. Wiadomo już, jakie wymagania będą stawiane dla każdego z poziomów. Każdy typ kwalifikacji uzyskiwanych w Polsce może być w takim systemie uporządkowany np. matura w polskim modelu będzie na poziomie czwartym. Na dzień dzisiejszy ramy kwalifikacji są wdrażane w szkolnictwie wyższym.

Zaprezentowano statystyki, które pokazały, że dorośli Polacy dokształcają się po zakończeniu edukacji formalnej znacznie rzadziej niż przeciętni obywatele Europy. Wyszczególniono bariery wpływające na to zjawisko.

Dr A. Chłoń-Domińczak pokazała jakie formy prawne i instytucjonalne można stosować, aby ten system rozwijać. Ukazała korelację pomiędzy proponowanymi poziomami ram kwalifikacji w Polsce, a w Europie oraz sposób realizacji Europejskich Ram kwalifikacji na terenie Unie Europejskiej. System ma być na tyle skuteczny, aby dostarczone świadectwo dla każdej osoby odpowiadało jego faktycznym umiejętnościom. Cały mechanizm ma być na tyle elastyczny, aby można było go dopasować do każdych warunków.

W dalszej części przedstawiono strukturę Polskich Ram Kwalifikacji. Pokazano charakterystykę edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej oraz podział na trzy  kompetencji na trzy kategorie: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Instytut przygotowuje ponadto ścieżki i poziomy w PRK, projekt raportu referencyjnego, założenia w systemie kwalifikacji oraz portal wiedzy. Na końcu zostały ukazane mocne i słabe strony tych zmian, procedury i mechanizmy np. w procesie walidacji.