Seminarium dla szkół podstawowych
Ryszard Sikora, OSKKO

Stara podstawa programowa koncentrowała się na opisie procesu kształcenia, nowa formułuje treści nauczania w formie wymagań, określając co uczeń ma umieć po zakończeniu każdego etapu nauczania. Nie wyklucza to poszerzenia zakresu nauczania.

Nowe rozporządzenie o ramowych planach nauczania wprowadza pojęcia już znane i określa nowe:

·         minimalny wymiar godzin – liczby  godzin koniecznych do zrealizowania przez nauczyciela podstawy programowej,

·         tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia,

·       minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

·        tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

·         inne rozumienie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, które teraz mogą być przeznaczone wyłącznie na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

Nowa podstawa programowa wprowadza także zmianę nazw niektórych zajęć:

·         informatyka – zajęcia komputerowe,

·         technika – zajęcia techniczne,

·         godziny do dyspozycji wychowawcy – zajęcia z wychowawcą.

Do planu nauczania wprowadza się też zajęcia realizowane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. religia i etyka, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia języka mniejszości narodowej oraz prowadzenie oddziałów sportowych.

Organ prowadzący ma możliwość przyznania szkole dodatkowych godzin, ale nie więcej niż 3 na oddział tygodniowo. Dyrektor może je przeznaczyć na:

·         zwiększenie liczby godzin zajęć obowiązkowych,

·         realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania uczniów (dodatkowy język obcy lub przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa).

Realizacja podstawy programowej (czyli wymaganej minimalnej liczby godzin na przedmiot) jest zaplanowana na 32 tygodnie rocznie. Godziny nadmiarowe powstają jako różnica między minimalną liczbą godzin wynikających z rozporządzenia a liczbą godzin wynikającą z organizacji roku szkolnego. Można je przeznaczyć na wycieczki, uroczystości szkolne, uzupełnienie zajęć wynikających z nieobecności nauczyciela itp.

Program nauczania traci status ministerialny, pozostaje w gestii szkoły. Program do użytku w szkole dopuszcza dyrektor na wniosek nauczyciela, który może przedstawić program:

·         opracowany samodzielnie lub we współpracy z inny nauczycielem,

·         opracowany przez innego autora,

·         opracowany przez innego autora z dodanymi zmianami.

Jak powinna być przygotowana szkoła do przyjścia sześciolatków?

Najlepszym wyjściem jest zebranie całego oddziału sześciolatków. Należy także przygotować nauczycieli klas IV - VI do pracy z dziećmi młodszymi o rok.