Seminarium dla szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących
Bogna Skoraszewska, OSKKO

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Na wstępie zostały zaprezentowane zmiany organizacyjne, które mają nastąpić od 1 września 2012 roku w funkcjonowaniu szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących. Prelegentka skupiła się na omówieniu podstaw prawnych wchodzącego systemu, ramowych planach nauczania, koncepcji organizacji pracy w szkole, ofercie edukacyjnej szkół, szkolnych planach nauczania oraz sposobach monitorowania realizacji podstawy programowej.

Od przyszłego roku szkolnego nastąpi wiele zmian dotyczących wymiaru godzin poszczególnych przedmiotów, które należy realizować w toku trzyletniego nauczania. Dotyczą one zarówno przedmiotów realizowanych w zakresie podstawowym jaki i rozszerzonym. Poruszono również kwestię nauki języków obcych nowożytnych, wychowania fizycznego, religii oraz przedmiotów uzupełniających. Zwrócono uwagę, że zapisy rozporządzenia dokładnie określają tygodniową liczbę godzin dla ucznia w poszczególnych latach nauki.

Następnie Pani Bogna Skoraszewska przedstawiła koncepcję organizacji nauczania w swojej szkole. Koncepcja ta zakłada, że uczniowie na etapie rekrutacji wybieraliby dwa przedmioty rozszerzone w ramach oddziału. Od klasy drugiej dobieraliby trzeci przedmiot rozszerzony, który realizowany byłby w zespołach klasowych lub grupach międzyoddziałowych. W klasie drugiej i trzeciej wybieraliby też zajęcia uzupełniające rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz ułatwiające wybór kierunku dalszego kształcenia. Języki obce, tak jak do tej pory, realizowane będą w grupach międzyoddziałowych, uwzględniających poziom zaawansowania

Druga część seminarium została poświęcona na dyskusję. Wśród słuchaczy znalazło się bardzo dużo głosów, wątpliwości oraz obaw, co do nowych wytycznych. Poruszane były zagadnienia związane z m.in.:

                     zmiany w realizacji zajęć z wychowania fizycznego (czy mogą być koedukacyjne, jak rozbijać godziny realizowane fakultatywnie),

                     czy jeden przedmiot może prowadzić więcej niż jeden nauczyciel np. pierwszy w zakresie podstawowym, a drugi w rozszerzonym,

                     jak mają być realizowane zajęcia z przyrody i przez kogo,

                     jak zorganizować laboratoria i zajęcia praktyczne z chemii.