Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej, Krystyną Szumilas.

Minister Krystyna Szumilas rozpoczęła spotkanie od nakreślenia, jak w jej rozumieniu powinien przebiegać proces podnoszenia jakości kształcenia w Polsce. Wskazała przede wszystkim, że po przeprowadzeniu reformy prawnej musi nastąpić etap wprowadzania zmian w praktyce, a także, że potrzeba czasu, by móc skutecznie ocenić efekty tych zmian. Pani Minister podkreśliła również istotną rolę zewnętrznej ewaluacji przeprowadzanych działań, jako przykład podając międzynarodowe badanie PISA, z którego Polska korzysta.

Następnie Pani Minister przeszła do omówienia najważniejszych zadań, które stawia sobie MEN. Jako pierwsze z nich podała potrzebę reorganizacji wychowania przedszkolnego, które odgrywa znaczącą rolę w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Prelegentka wskazała na wzrastający odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną, widoczny w ostatnich latach we wszystkich grupach wiekowych. Następnie omówiła dwie skorelowane ze sobą zmiany proponowane przez MEN – obowiązek przedszkolny  pięciolatków oraz wchodzący w życie w 2014 roku obowiązek szkolny  sześciolatków. Pani Minister przyznała, że choć w większości szkół podstawowych już teraz uczą się sześciolatki, to jednak zdarzają się gminy, gdzie do pierwszej klasy nie uczęszcza ani jedno dziecko w tym wieku. Dlatego też w odczuciu K. Szumilas niezbędna jest otwarta dyskusja z udziałem władz samorządowych, rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli. Prelegentka wyraziła również nadzieję, że projekt MEN stanie się przyczyną zmiany nastawienia do kształcenia małych dzieci. Wskazana byłaby debata, czy nie warto odejść od lekcyjnego „formalizmu” na rzecz metody, która w większym stopniu kładłaby nacisk na kreatywność dziecka i rozbudzała w nim ciekawość świata.

Dalszą część swojej wypowiedzi Krystyna Szumilas poświęciła zagadnieniu reformy szkół ponadgimnazjalnych, przypominając o nowej podstawie programowej, która będzie obowiązywać od 1 września 2012 roku. Prelegentka podkreśliła dwie funkcje, które licea ogólnokształcące powinny godzić ze sobą, by w pełni realizować zadanie edukacji młodzieży. Z jednej strony placówki te muszą zapewnić uczniom wykształcenie ogólne, a więc wszechstronne, z drugiej zaś powinny przygotować ich do rozpoczęcia studiów wyższych, dostarczając pogłębionej wiedzy z wybranych przedmiotów. Efektywne połączenie tych dwóch zadań będzie według Pani Minister możliwe dzięki mającemu wejść w życie projektowi MEN. Zakłada on w drugiej klasie liceum dokonanie przez ucznia wyboru co najmniej dwóch przedmiotów rozszerzonych, przy jednoczesnej dalszej nauce tzw. przedmiotów uzupełniających. Nie są natomiast jeszcze znane zasady na jakich przeprowadzony zostanie egzamin maturalny w 2015 roku, jednak mówczyni zapewniła, że chce przedstawić jej przed rozpoczęciem roku szkolnego 2012/13.

Następnie prelegentka zaapelowała o aktywny udział w przeprowadzaniu zmian w systemie edukacji. Podkreśliła, że skuteczność reform zależy od współpracy MEN z dyrektorami szkół i nauczycielami, oraz zapowiedziała realizację projektu pilotażowego e-nauczyciel. Szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia przedstawiła towarzysząca Pani Minister Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w MEN, zapewniając o jego komplementarności z programem „Cyfrowa Szkoła”.

Na koniec Krystyna Szumilas odpowiedziała na pytania uczestników spotkania, wyjaśniając m.in. kwestie związane z egzaminami po szkołach zawodowych, e-podręcznikami czy funkcjonującym od 3 lat nowym systemem nadzoru pedagogicznego.