Seminarium dla gimnazjum
Jacek Rudnik, OSKKO

Seminarium poprowadził Pan Jacek Rudnik, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach. Rozpoczął od omówienia wybranych aktów prawnych i wprowadzanych przez nie zmian w organizacji pracy gimnazjów, w szczególności kwalifikacji wymaganych na stanowisko nauczyciela-bibliotekarza czy nauczyciela prowadzącego zajęcia artystyczne i zmian w sposobie organizacji nauki religii i wychowania do życia w rodzinie. Następnie poświęcił uwagę rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników, omawiając kolejne etapy dopuszczania tych programów przez dyrektorów. Omówił także problematykę tworzenia programu własnego, zalecając pytania kontrolne do ich autorów. Przestrzegł także przed nierozważnym wyborem istniejących programów i podręczników, zalecając ich dokładną analizę przez nauczyciela dokonującego wyboru, oraz zaprezentował wniosek o dopuszczenie programu do użytku.

Dalszą część seminarium prowadzący poświęcił na omówienie Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, zwracając uwagę na wymogi godzinowe dotyczące konkretnych przedmiotów i poszczególnych lat nauki w gimnazjum. Przedstawił także przykładowe ramowe plany nauczania z uwzględnieniem różnego sposobu wykorzystania dwóch godzin dyrektorskich.

Na koniec spotkania prowadzący odniósł się do pytań zadawanych przez uczestników, m.in. o sposób uwzględniania treści edukacji zdrowotnej w prowadzonych zajęciach oraz o możliwości wykorzystania dodatkowych godzin przyznanych przez organ prowadzący dyrektorom szkół. Wywiązała się także dyskusja na temat nie uwzględnienia gimnazjów w programie „Cyfrowa Szkoła”.