Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kto zastępuje dyrektora?
strony: [ 1 ][ 2 ]
izael09-04-2010 08:35:38   [#01]

Za chwilę będę miała taką sytuację

Nie ma dyrektora (wyjazd służbowy kilkudniowy), nie ma wicedyrektora - zwolnienie lekarskie. Kto zastępuje dyrektora? Jak to formalnie załatwić? Pismem?

Art. 39.7 UoSO opisuje tylko sytuację, gdy w szkole nie ma stanowiska wicedyrektora.

izael09-04-2010 09:07:59   [#02]
???
Bas09-04-2010 09:11:36   [#03]
Ktoś musi. Ja w takich sytuacjach (a mam wicka) deleguję obowiązki na nauczyciela. Piszę dokładnie, czego dotyczą, żeby mi nie podpisywał decyzji o nagrodach lub zwolnień :-)
izael09-04-2010 09:15:49   [#04]
To już coś:) dzięki
DYREK09-04-2010 17:43:18   [#05]

w/g mnie decyję powinien podjąć OP

 

rzewa09-04-2010 17:47:17   [#06]

hm... rozumiem, że jest wicedyrektor, ale nieobecny z powodu choroby, więc dyrektor powinien wyznaczyć nauczyciela zastępującego wicedyrektora

i teraz: jeśli dyrektor rozchoruje się czy wyjedzie służbowo będzie go zastępował ten n-l, gdyż czasowo jest on wicedyrektorem

OP ustala zastępstwo tylko wtedy gdy w szkole nie ma stanowiska wicedyrektora

grazabo12-04-2010 20:58:27   [#07]
Proszę mi powiedzieć , jak formalnie wygląda dokument wyznaczający n-la na zastępstwo, jaka pp, i co w nim zawrzeć ???????
rzewa12-04-2010 23:09:48   [#08]

Dokument wystawia OP

skierowany jest do nauczyciela, który jest wyznaczony do zastępowania

oto przykładowa treść:

Na podstawie art 39 ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z późn. zm.) wyznaczam Pana/Panią do zastępowania dyrektora w razie jego nieobecności. Zakres Pani/Pana obowiązków i uprawnień określi Dyrektor Szkoły .....(nazwa)

Upoważnienie jest ważne do odwołania, nie dłużej niż do ..... (data zakończenia kadencji dyrektora) i wymaga jednoczesnego okazania dokumentu potwierdzającego nieobecność Dyrektora Szkoły .... (nazwa) wystawionego przez organ prowadzący lub przez Dyrektora Szkoły ..... (nazwa)

izael13-04-2010 09:25:02   [#09]

No tak , Ewo, to wtedy, gdy OP wyznacza. A co wtedy, gdy wyznacza dyrektor?

Zastanawiałam się, czy takiej sytuacji nie zapisać w Statucie przy wprowadzaniu zmian... choć mnie zdarzyła się pierwszy raz w czasie tych 15 lat.

A może podstawą może być art.39.1 UoSO "kieruje działalnością szkoły..." Trochę naciągane, ale nie bardzo wiem, na jakiej podstawie może oprzeć się dyrektor wyznaczając nauczyciela.


post został zmieniony: 13-04-2010 09:25:34
rzewa13-04-2010 09:32:42   [#10]

nie może wyznaczać dyrektor - nie ma takiego uprawnienia, ani nawet OP nie może tego uprawnienia scedować na dyrka

zawierający taki zapis statut byłby sprzeczny z prawem -> nic dziwnego, że nie możesz znaleźć podstawy do takiego zapisu... :-)

Natka13-04-2010 11:38:39   [#11]
A co w sytuacji, kiedy nie ma wice, a dyrektor wyjeżdża na dzień, dwa lub trzy - też OP wyznacza?
Bas13-04-2010 11:43:51   [#12]

Ja to robię tak:

Upowaznienie nr 1/02/10

 

 

W związku z wyjazdem na szkolenie dyrektora i chorobą wicedyrektora  wyznaczam Pana - nauczyciela ...... w tutejszej szkole do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w ...... w części obowiązków dotyczących bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz organizacji zajęć lekcyjnych w dniu  ........od godz. 8.00 do 14.30.

 

 

 

 Upowazniam i koniec.

 

...........................................................

      podpis przyjmującego obowiązki

 

 

 

Natka13-04-2010 12:07:06   [#13]
Ja podobnie, ale pojawiły się wątpliwości :))
rzewa13-04-2010 12:33:20   [#14]
niestety, w związku z art 39 ust 7 UoSO takie upoważnienie podpisane przez dyrektora jest nieważne :-(
Bas13-04-2010 12:38:46   [#15]
Niestety, wiem. Ale życie jest życiem, a upowazniony koordynatorem ds.bezpieczeństwa. I takie są jego "obowiązki". Jakoś to muszę rozwiązać.
izael13-04-2010 13:02:19   [#16]

Ja zrobiłam tak jak Bas. Prawo jest dziurawe i nie przewidziało tegoż... a zdrowy rozsądek nakazuje podjąć jakieś kroki "zabezpieczające " szkołę w czasie naszej nieobecności. Nie zrobić nic to chyba jeszcze gorzej.

I pojawia się taka analogia do zapisu w UoSO: nieobecność dyrektora = wyznaczenie przez OP nauczyciela w zastępstwie

nieobecność dyrektora i wicedyrektora = ???? (sobie radźcie)

rzewa13-04-2010 13:19:07   [#17]

patrz #06

jakoś nie widzę tej dziury w prawie...


post został zmieniony: 13-04-2010 13:19:39
izael13-04-2010 13:29:09   [#18]
a jaka jest podstawa prawna do wyznaczenia zastępstwa za wicedyrektora? przy dwutygodniowej nieobecności
izael14-04-2010 09:26:41   [#19]
ktoś mi podpowie?
rzewa14-04-2010 15:53:31   [#20]
Art. 39. ust. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
Marek Pleśniar14-04-2010 21:06:30   [#21]

no to troszke chyba za mało?

Boi na tej podstawie to dyrektor może nawet kogoś w szkole świętym ogłosić - jak już wszystkim kieruje

rzewa15-04-2010 06:32:34   [#22]

:-) jeszcze to, ale to oczywiste :-))

UoSO Art. 37. ust. 1.  W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. 

izael15-04-2010 09:44:22   [#23]

powierzenie to chyba trochę co innego niż wyznaczenie na zastępstwo

i za powierzeniem stoi określona procedura (ocena pracy, opinia rady, opinia OP...)

I ten art. 39.1 UoSO może być podstawą do zamieszczenia odpowiednich delegacji dla dyrektora w statucie (jeśli już takie myślenie przyjąć) do wyznaczenia zastępstwa za wicedyrektora...

nie bardzo to widzę, a już trochę o tym było w #9 i w #10

skoro dyrektor nie może wyznaczyć, to nie może

zgadzam sie z Markiem #21

rzewa15-04-2010 21:33:27   [#24]

a jak wychowawca klasy się rozchoruje, to dyrektor może zastępstwo wyznaczyć czy nie?

też nic nie ma dokładnie na ten temat w przepisach prawa... a co do zasady nie różni się to niczym

po prostu dyrektor odpowiada za funkcjonowanie (sprawne!) podległej mu placówki i nie potrzebuje dodatkowej pp na zrobienie tego, co jest w tym wypadku niezbędne.

Inaczej ma się sprawa z dyrektorem, bo w szkole nie ma osoby, która miała by prawo decydowania w tym zakresie -> dlatego robi to OP, a przepis ustawy jest dlatego, że w ustawie jest art 34b i gdyby nie zapis art 39 ust 7 powstała by luka w prawie - z jednej strony mógłby wskazać zastępcę, bo do niego należy powoływanie dyrektora, a z drugiej nie, bo przepis prawny nie przewidywałby takiej możliwości

izael15-04-2010 21:37:06   [#25]
Co do wychowawców to mamy uregulowania w Regulaminie wynagradzania. O wicedyrektorach i ewentualnych zastępstwach za nich nie czytałam...
rzewa15-04-2010 21:39:48   [#26]
Jeśli to reguluje regulamin wynagradzania, to oznacza, że rada gminy przekroczyła swoje kompetencje - został naruszony art 34b UoSO oraz art 30 ust 6 KN
izael15-04-2010 22:20:39   [#27]

reguluje od kiedy dodatek za wychowawstwo otrzymuje osoba zastępująca wychowawcę - przy dłuższej nieobecności

to przekroczyła?

a przy nieobecności niedługiej zastępstwa nie wyznaczam


post został zmieniony: 15-04-2010 22:21:38
rzewa15-04-2010 22:48:31   [#28]
dodatki ma prawo regulować, ale nie wyznaczanie zastępcy
szi29-09-2012 12:09:36   [#29]

Jak wyznaczyć zastępstwo podczas nieobecności dyrektora? Mam dwóch wicedyrektorów.

Czy powinnam wystąpić do OP o wyznaczenie jednego z wicedyrektorów na zastępstwo za mnie?

 

rzewa29-09-2012 13:23:45   [#30]

jak masz kilku wicków, Ty decydujesz, który z nich Cię zastępuje w razie nieobecności (powinien mieć to wpisane w zakres swoich obowiązków na powierzeniu stanowiska) -> OP ustalił, że masz stanowisko wicedyrektora więc już nie ma nic do ew. zastępstwa za Ciebie

szi29-09-2012 13:40:52   [#31]

Czy wyznaczony wicedyrektor, będzie miał takie same kompetencje, jak dyrektor? Przydział godzin ponadwymiarowych np. NI, przydział wychowawstwa - nagłe odejście nauczyciela ze szkoły, zatrudnienie pracownika obsługi, nagrody? Mam od piątku do 19 x L4.

rzewa29-09-2012 20:34:54   [#32]

wicedyrektor zastępujący nieobecnego dyrektora ma pełne kompetencje, ale... jeśli coś może zaczekać na powrót dyrektora do pracy, to czeka, a zastępujący podejmuje tylko takie decyzje, które muszą być podjęte akurat w okresie nieobecności dyrektora

wiechna29-09-2012 23:29:00   [#33]

Czy  wyznaczony n-l przez OP na okres 7 tygodni  nieobecności dyrektora, otrzymuje dodatek funkcyjny, który zostaje zawieszony dyrektorowi?

rzewa30-09-2012 09:59:21   [#34]

to zależy od uchwały OP

zgodnie z KN należy mu się w tym czasie ta sama obniżka godzin dydaktycznych jaka ma dyrektor

kulka02-12-2012 10:40:39   [#35]

Lada dzień wicedyrektor idzie na długie zwolnienie, może  nie będzie go pól roku. Nie ma chyba funkcji p.o wicedyrektora? Czy można powołać "czasowo" na warunkach jak wicedyrektora, ze zniżką pensum? zrobić aneks i  przydzielić jego godzinny innym nauczycielom?czasowo?

rzewa02-12-2012 10:56:16   [#36]

nie ma potrzeby powoływania p.o. wicedyrektora -> dyrektor po prostu wyznacza n-la zastępującego wicedyrektora, zgodnie z zapisem art 42 ust 6 KN na ten czas ustala mu zniżkę godzin, a pozostałe godziny albo rozdziela, albo zatrudnia n-la na zastępstwo (będzie to zastępstwo za tego chorego wicedyrektora) - oczywiście wszystko to robi drogą aneksowania arkusza organizacyjnego

a dodatek funkcyjny przysługuje temu zastępcy wicedyrektora wg uchwały OP

kagdyr06-01-2013 15:14:18   [#37]

Nie jestem zadowolona ze współpracy ze swoim wicedyrektorem i nosiłam się z zamiarem jego odwołania z końcem roku (z 3 miesiecznym wypowiedzeniem). Teraz od dłuższego czasu wice jest na zwolnieniu lekarskim i od II półrocza zapowiada skorzystanie z urlopu zdrowotnego. Z poprzedniego wpisu zrozumiałam, że wyznaczam nauczyciela na zastępstwo za wice, ale czy mogę w trakcie jego urlopu  odwołać go w związku z przygotowaniem nowego arkusza. Może teraz mam jakąś możliwość zmiany na stanowisku wice?

nina06-05-2016 12:44:20   [#38]

czy w aktach osobowych winno być "wpięte"  pełnomocnictwo za dyrektora.

 

ReniaB06-05-2016 14:33:57   [#39]

Według mnie tak

an08-05-2016 22:50:04   [#40]

Wydaje mi się, że z przepisów oświatowych wynika, że dyrektora na czas jego nieobecności zastępuje wice dyrektor lub inna wyzanczona przez organ osoba.

Więc pełomocnictwo... w zakresie obowiązków

DYREK09-05-2016 10:05:19   [#41]

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.

Wójt wydaje zarządzenie, w którym wyznacza nauczyciela szkoły do zastępowania dyrektora.

Osoba zastępująca dyrektora ma takie same uprawnienia jak nieobecny dyrektor.

Zatem nie pełnomocnictwo tylko zarządzenie wójta.

nowy01-07-2016 20:40:42   [#42]

Ponawiam wątek.

A w sytuacji kiedy wyznaczony nauczyciel przez OP jest chory, a dyrektor ma wyjazd na szkolenie. OP wyznacza kolejnego?

rzewa02-07-2016 19:07:59   [#43]

tak

Andrzej GZEAS10-02-2017 17:13:48   [#44]

Który organ jest kompetentny do wyznaczenia zastępstwa za dyrektora. Art. 5c uoso nie wskazuje

DYREK10-02-2017 18:04:04   [#45]

art. 36a. 1.  Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.  -> tu Art. 5c. wskazuje np. wójta

zatem za nieobecnego dyrektora też wójt;-)

fredi10-02-2017 19:21:01   [#46]

a kto kieruje szkołą jak dyrektor śpi?

fredi10-02-2017 19:39:19   [#47]

albo inaczej co znaczy, że dyrektor jest nieobecny?

rzewa10-02-2017 19:43:07   [#48]

jest chory np. lub "wyjechany"

;-))

fredi10-02-2017 19:52:35   [#49]

a jak wyjechany to jak daleko?

jasza6610-02-2017 20:18:39   [#50]

Mam wicedyrektora i musieliśmy razem wyjechać. Organ prowadzący otrzymał gotowiec o treści:

W związku z nieobecnością dyrektora i wicedyrektora ...................., kierując się wykładnią celową, na podst. art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) wyznaczam p. X.Y.  jako nauczyciela zastępującego dyrektora ..............  w dniu ...........r. w sprawach bieżących.

Podpisał.

strony: [ 1 ][ 2 ]