Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nagroda dyrektora
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
klota06-09-2009 14:39:24   [#01]
Czy nagrodę dyrektora szkoły musi opiniować rada pedagogiczna? wnioski o nagrody ministra i kuratora- tak, ale czy dyrektora ?
bosia06-09-2009 14:49:23   [#02]

nie

nagrodę dyrektora przyznaje dyrektor 

sońka06-09-2009 14:53:27   [#03]
u nas na wniosku jest rubryczka: 

........................................................................................................................................

Opinia rady pedagogicznej

klota06-09-2009 14:55:29   [#04]

Czyli dobrze robiłam, ale jeden z dyrków wprowadził mnie w błąd.

A czy na radzie pedagogicznej powinna być informacja , komu taka nagroda zostanie wręczona?Czy można zrobić niespodziankę i  mile zaskoczyć nauczyciela na akademii , a na najblizszej radzie podać nazwiska nagrodzonych do protokołu?

Zenon7506-09-2009 14:55:30   [#05]
może na wniosku do wójta ?
krystyna06-09-2009 14:56:01   [#06]

 teoretycznie jest to nagroda dyrektora,

ale właśnie dostaliśmy od OP naświeższą uchwałę w tej "drażliwej" sprawie...

i niestety, dokładnie jak w poprzednich latach, znowu stoi tam czarno na białym:

.....po zasięgnięciu w tajnym głosowaniu opinii RP.

 ;-(post został zmieniony: 06-09-2009 14:57:03
sońka06-09-2009 14:57:19   [#07]
też bym chciała jako niespodziankę, ale skoro RP opiniuje...
dyrlo06-09-2009 14:57:35   [#08]

U nas 2 lata temu "fikło" się OP i w regulaminie była opinie RP o nagrodzie dyrektora.

Wiedziałam, że to błąd ale regulamin był więc "cyrk" z opiniowaniem przeprowadziłam... ale nauczyciele na mnie patrzyli ... po wielu latach dyrektorowania zapytałam ich czy opiniują pozytywnie nagrody dla następujących osób :-)))

zula06-09-2009 15:02:23   [#09]
Co myślicie o tajnym głosowaniu, które jest opinią? A jeśli ktoś mimo osiągniec w pracy z młodziezą nie jest zbyt towarzyski i otrzyma najmniej głosów, to znaczy, że nie dostał pozytywnej opinii? 
klota06-09-2009 15:02:56   [#10]
Czyli trzeba, czy nie? O jakim regulaminie mówicie?
dyrlo06-09-2009 15:04:21   [#11]
Ale w #2 bosia napisała nagrodę dyrektora przyznaje dyrektor - nigdzie nie jest napisane, że opiniuje RP, a jeśli jest tak napisane to nieprawnie i finito.
dyrlo06-09-2009 15:05:36   [#12]
klota - o regulaminie, który uchwala Rada Powiatu (OP) w sprawie wynagradzania .... i tam było to "fiknięcie" ... ale już go nie ma
post został zmieniony: 06-09-2009 15:06:01
izabelamaciejka06-09-2009 15:13:21   [#13]
u nas nie potrzeba opinii RP, ale potrzebna jest opinia związków zawodowych.
klota06-09-2009 15:16:01   [#14]
dyrlo - a gdzie jest to napisane?
bosia06-09-2009 15:25:34   [#15]

Zajrzałam do KN i zaczęłam się zastanawiać, bo

2. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

zgredek06-09-2009 15:37:47   [#16]

tryb zgłaszania

a nie: zasady przyznawania

szanujcie dyrektorzy te swoje nagrody;-)

zgredek06-09-2009 15:39:02   [#17]

i jeśli OP wpisuje, że opinia RP czy związków - to piszcie do nich, że nie mają takiego prawa wpisywania cudactw

a jak to nie pomoże - to do wojewody

DYREK06-09-2009 15:57:13   [#18]

2008 wątek: nagroda dyrektora szkoły

 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

ü      art. 30 ust 6 pkt 3 Karty Nauczyciela

ü      art. 49  ust. 1 Karty Nauczyciela

ü      art. 49 ust 2 Karty Nauczyciela

ü      wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu  z dnia 4 kwietnia 2003 r. sygn. akt IISA/WR  1948/02  OSS 2005/03/68.

 

·  Nagroda dla nauczyciela przewidziana przepisem art. 49 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty nauczyciela jest jednym ze składników wynagradzania nauczycieli.

Zgodnie z delegacja prawną zawartą w art. 30 ust. 6 pkt 3 Karta Nauczyciela do obowiązków Rady Gminy (Rady Miasta, Powiatu, Sejmiku Województwa) należy jedynie ustalenie w regulaminie wynagradzania wysokości i warunków  przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli. Oznacza to, że w regulaminie wynagradzania organ stanowiący regulamin ustala:

§        podział środków , o których mowa w art. 49 ust. 1 KN  na nagrody dla organu prowadzącego szkołę i nagrody dyrektora szkoły,

§        wysokość nagrody organu prowadzącego szkolę (organu wykonawczego) i nagrody dyrektora,

§        że kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród reguluje odrębny regulamin – wskazujemy tytuł tego regulaminu.

Na mocy art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela do obowiązków organu prowadzącego szkołę (Rady Gminy/Miasta, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa) należy ustalenie odrębnym regulaminem kryteriów i trybu przyznawania nagród  dla nauczycieli  ze środków, o których mowa w art. 49 ust 1 KN.

Na podstawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu  z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustawowe upoważnienie organu prowadzącego szkołę do ustala kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli nie obejmuje kompetencji do powoływania komisji uczestniczącej w sformalizowany sposób w procedurze przyznawania świadczeń.

 

i

roztrzygnięcie nadzorcze wojewody z 2007r.

http://lodz.uw.gov.pl/doc/rozne/rn.160.2007.pdf

 

i

http://scholaris.pl/Portal?secId=GDI4LBNVO612U534K8CB4SYI&refId=37JI822L5D3365ESD4MAWSV6

"Szkoła w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników. W tym świetle nie budzi wątpliwości, iż wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje dyrektor. Jest to jego ustawowa kompetencja i jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą następować wyłącznie na skutek wyraźnej kompetencji ustawowej. Wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii związku zawodowego, czy to przy nagrodzie dla nauczyciela, czy to przy dodatku motywacyjnym i funkcyjnym jest uszczupleniem jego ustawowych kompetencji. Ustawa nie przewiduje bowiem współdziałania dyrektora w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości. Nie ma też podstaw, aby takie współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego, a takim jest regulamin określający wysokość oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Podkreślam, że niedopuszczalne jest wprowadzanie wymogu zaopiniowania przyznania przez dyrektora nauczycielowi nagrody, ponieważ zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty dyrektor (i tylko dyrektor) decyduje w sprawach przyznawania nagród. Tryb przyznawania nagród musi być zgodny z przepisami prawa, a wprowadzenie w regulaminie wymogów uzyskania organizacji związkowych zgodne z przepisami nie jest."

i

II SA/Ke 273/08 - Wyrok WSA w Kielcach (z 2008-08-05)

"Ponadto w rozdziale IV ust. 2 regulaminu zawarty został wymóg uzyskania przez dyrektora szkoły uprzedniej opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych dotyczącej przyznania nauczycielowi nagrody. Obowiązek ten, zdaniem organu nadzoru, nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego. Stosownie bowiem do art. 3 w związku z art. 31 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty nie może budzić wątpliwości, iż wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje jej dyrektor. Jednocześnie ustawa nie przewiduje jego współdziałania w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagradzania i ich wysokości. Brak jest także podstaw, aby takie współdziałanie wprowadzić w drodze aktu prawa miejscowego. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dyrektor decyduje samodzielnie o przyznaniu nauczycielowi nagrody dyrektora (pkt 2), jedynie w przypadku nagrody wójta występuje z wnioskiem o jej przyznanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły (pkt 3). Ze względu na powyższe Wojewoda uznał, iż wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii związku zawodowego i rady pedagogicznej przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela jest ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora."

"Wprowadzenie wymogu uzyskania przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej i zakładowych organizacji nauczycieli nie znajduje uzasadnienia prawnego, jest ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora szkoły. Ustawa z dnia 7 września 1991r. nie przewiduje współdziałania dyrektora w indywidualnych sprawach przyznawania wynagrodzeń, w tym nagród. Nie ma podstaw, jak to słusznie podniósł Wojewoda, aby takie współdziałania wprowadzać w drodze aktu prawa miejscowego."

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/do/doc?d=50C6F08E17E62C130A843733995C112F843375B0

i

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?nadzor_prawny/187_06/printpage

http://www.uw.lodz.pl/doc/rozne/rozstrzyg_zgierski.pdf


post został zmieniony: 06-09-2009 16:07:19
klota06-09-2009 16:21:26   [#19]
Czyli do tej pory dobrze robiłam - uff . Dzięki zgredku i dyrku.
Karolina06-09-2009 17:02:18   [#20]

Absolutnie trza bronić tej nagrody jak twierdzy!

Co chwila dyrektor musi coś konsultować i opiniować. Jak nie przez OP ma z góry narzucone, to KO go kontroluje. Musi mieć opinie RP, RR i na listośc boską nawet SU czasem.

A tak zamknie się dyrektor w gabinecie i sobie ustali te nagrody, sam zarządzi, czy to nie wspaniałe? Naprawdę bronic niezależności, toż to naprawdę inaczej by już sobie pozarządzać nie wolno było samemu.

zgredek06-09-2009 17:04:50   [#21]

dziwiłabym się, gdybyś się nie odezwała

pozdrowienia Karolino:-)

Karolina06-09-2009 17:09:30   [#22]

no ale źle piszę coś? naprawdę ze szczerego serca ja..

pozdrawiam również ;)

zgredek06-09-2009 17:12:48   [#23]

a gdzie tam źle

jak ze szczerego serca - to musi być dobrze

gosiaes206-09-2009 17:40:52   [#24]

Od 1 września jestem "szefową" i od tego samego dnia czytam i czytam i czytam i czytam forum OSSKO, prawie w każdej wolnej chwili. Czasami też o coś zapytam, i jak sobię myślę, że już mam chwilkę "spokoju", to znowu na forum pojawia się wątek w bardzo ważnej kwestii. Co ja bym bez Was zrobiła.-)))))))))) chyba bym się rozkleiła już drugiego września!!!! Pomagajcie mi proszę i wspierajcie jednocześnie, bo to naprwdę ważne dla "żółtodzioba"  Pozdrowienia i podziękowania!!!

krystyna06-09-2009 19:22:23   [#25]

DYRKU,

w ub.r. wydrukowałam te wszystkie rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki i przekazałam je do OP oraz prezesowi ZNP.

Prezes stwierdził, że dałam mu jakieś bzdury, OP nie powiedziało nic...,

ale konsekwentnie, jak co roku, powieliło w swoim regulaminie zapis:  .....po zasięgnięciu w tajnym głosowaniu opinii RP.

Czy wobec tego, dyrektor ma prawo niezastosować tej głupoty w praktyce ?


rzewa06-09-2009 23:53:12   [#26]

nie, nie ma prawa - musi robić to, co w uchwale OP stoi

ale może tę konkretną uchwałę zaskarżyć do SA (bo rozumiem, że już weszła w życie) i jak SA zapis uchyli, to będzie mógł go ignorować :-)

Gaba07-09-2009 07:19:11   [#27]

u nas się postawiła związkom niewielka, bo niewielka, grupa dyrektorów. Zrobili dobrą robotę dla wszystkich innych dyrektorów. ZZ chciały opinii, dyrektorzy nie, a OP chciał  uzgodniony regulamin.

Skoro takie numery są robione i dla pana przew. ZZ wyroki sądu to są bzdury - załóżcie związek dyrektorów (u nas działa) i będziecie zapraszani do wszelkich rokowań.


Karolina w swoich postach mówi o atmosferze nagród dyrektora - bardzo jest to dla mnie ważny głos. Zgadzam się, że przyznawana jest ona znajomym królika. Część jednak nauczycieli ma nieprawdopodobne mniemanie o sobie i cierpią, dowalając w tajnych głosowaniach komu się da i jak się da. Czasem panuje przekonanie, że nagroda dyrektora jest obowiązkowa nagrodą rotacyjną i takie tam różne.   zula11-09-2009 18:21:19   [#28]

Podnoszę ten wątek i zgadzam się z Gabą, ze tajne głosowanie ujawnia jedynie sympatię i antypatie. Koleżanka dziś była bardzo zbulwersowana, bo w jej szkole dyrektor podał 4 nazwiska do nagrody wójta, ale zaznaczył, ze można głosować na 2 , bo tylko tyle jest pieniędzy w budzecie. Gdy go zapytano po co poddaje pod opinię 4 nazwiska to odpowiedział, ze skoro zespół doradczy wytypował, to on musi je podać. Uważam, że to bardzo wygodne, zawsze może powiedzieć, że ja chciałem dać nagrodę to rada nie zaopiniowała pozytywnie, bo ktoś uzyskał najmniej głosów.

To rodzi chorą sytuację w gronie, ludzie coraz bardziej podejrzliwie na siebie patrza, ta procedura trwa juz kilka lat i stosunki interpersonalne( nie tylko z tego powodu) są coraz gorsze.

DYREK11-09-2009 22:21:04   [#29]
samo życie;-)
DYREK15-09-2009 08:35:35   [#30]

27 marca 2009 r (nie ma obowiązku opiniowania)

http://www.uw.lodz.pl/doc/rozne/rozstrzyg._regulamin_dlutow.pdf


post został zmieniony: 15-09-2009 08:36:46
dyrsp15-09-2009 14:12:55   [#31]
Czy w takim razie szkoła musi mieć swój wewnętrzny regulamin skoro OP opracował?
Gaba15-09-2009 14:25:55   [#32]
szkoła?
dyrsp15-09-2009 14:33:26   [#33]
Oczywiście dotyczy nagród dyr. przyznawanych n-lom. Czy wystarczy ten OP?
DYREK15-09-2009 21:44:13   [#34]

w/g mnie  

Dyrektor nie ma uprawnień ustawowych do opracowania "swojego" regulaminu.  

Zadanie uchwalenia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli przysługuje:

              a)  dla szkół prowadzonych przez województwo  -  sejmikowi województwa,    

              b)  dla szkół prowadzonych  przez powiat – radzie powiatu,    

              c)  dla szkół prowadzonych przez gminę  – radzie gminy.                  

 art. 49. KN

 

 

 


post został zmieniony: 15-09-2009 21:48:06
DYREK01-10-2009 11:23:46   [#35]

"Z kolei § 12 regulaminu dotyczy funduszu nagród dla nauczycieli. Wojewoda przyjął, że w wymienionych przez niego ustępach paragraf ten jest niezgodny z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela. Zobowiązuje on organy prowadzące szkoły do ustalenia kryteriów i trybu przyznawania naród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród, uwzględniając w szczególności osiągnięcie w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłoszenia kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. Wojewoda wskazał, iż w § 12 regulaminu pominięto kwestię trybu zgłaszania kandydatów do nagród dyrektora szkoły, a więc obligatoryjnego elementu wynikającego z dyspozycji art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela."

 

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?nadzor_prawny/187_06

Macia01-10-2009 16:05:22   [#36]

a co w sytuacji gdy op nie zawarł w regulaminie kryteriów i trybu przyznawania nagród  może zapomniał


DYREK01-10-2009 17:56:08   [#37]
to należy przypomnieć:-) 
rzewa01-10-2009 23:45:15   [#38]

Macia, piszesz o regulaminie uchwalonym przez OP na podstawie art 30 ust 6 KN?

Jeśli tak, to nic dziwnego, że tego tam nie ma - te sprawy powinna regulować odrębna uchwała (nie podlega ona uzgodnieniom z zz-tami, tylko powinna być im przedstawiona do zaopiniowania :-))

Macia02-10-2009 09:37:37   [#39]
tak tylko nie mas iejwłasnie tej drug
Sylwek02-10-2009 09:50:23   [#40]
Nie bardzo rozumiem. Wszyscy zabierajacy głos w temacie zapomonają o art.41 ust. 2 pkt. 3 uoso. Chyba, że się mylę. Przecież ustawy to akt prawny wyższego rzędu niż regulamin czy uchwała rady gminy, powiatu 
DYREK02-10-2009 10:09:33   [#41]

RP opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróznień.

Dyrektor nie wnioskuje do siebie o przyznanie nagrody dyrektora, to do niego wnioskują o przyznanie nagrody.

OP w regulaminie określa tryb zgłoszenia kandydatów do nagrody dyrektora

np. wnioski składają osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole.

Tych wniosków (np. wniosku kierownika świetlicy o przyznanie nagrody dyrektora dla wychowawcy) nie opinije RP.

Macia02-10-2009 10:26:46   [#42]
miało być że nie ma tej drugiej tylko cos mi kursor przeskakuje
Macia02-10-2009 10:31:33   [#43]
inne nagrody rp opiniuje ale dyrektora nie. Zastanawiam się tylko jak w tej sytuacji(gdy op nie określił kryteriów i trybu) uniknąć posadzenia o przyznanie nagrody "swoim".  Chyba wezmę pod uwagę te same kryteria co przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego.
rzewa02-10-2009 10:42:05   [#44]

Maciu, RP nie opiniuje nagród!

RP opiniuje wnioski dyrektora o nagrody -> czyli jeśli dyrektor chce wystąpić o nagrodę dla nauczyciela do wójta (burmistrza, prezydenta, starosty) kuratora, ministra, to informuje o tym rp przedstawiając wniosek do zaopiniowaniapost został zmieniony: 02-10-2009 10:42:50
DYREK02-10-2009 10:44:40   [#45]

Czy OP określił kryteria i tryb przyznawania nagrody Wójta ( Marszałka, Przezydenta lub Starosty) ?

bb197502-10-2009 22:32:12   [#46]
A ja nieśmiało zapytam jak wygląda sprawa z przyznaniem nagrody dyrektora dla pracowników AiO? Tutaj jeżeli dobrze myślę opinia ZZ chyba już potrzebna jest?
DYREK03-10-2009 19:54:11   [#47]

w/g mnie nie

ale jeżeli macie taki zapis w swoim regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Waszej szkole

lub w oddzielnym regulaminie nagród

to niech zz opiniuje

DYREK06-10-2009 09:24:46   [#48]
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40232&ux=2848&pst=9#pst9
dorcia207-10-2009 17:13:18   [#49]

 Dyrektor przedstawił nam osoby do nagrody dyrektora sama "stara" kadra  z 10,15,20 letnim staze, żadnej osoby która zaczeła prace w ostanich 5 latach a ci młodzi naprawde sie staraja. Najgorsze jest to że osoby  które naprawdę zajmuja sie papierkową robota itp.  w szkole zostały  w taki sam sposób nagrodzone jak te które nic nie robią. Ja należę do tych nowozatrudnioch (4 lat) i widzę kto ile robi, wiem że na nagrode nie zasługuje, i jestem tego świadoma. Ale gdy widze osoby które otrzymuja nagrode za nicnierobienie to mi sie   .............................

pamela07-10-2009 17:44:45   [#50]
jeszcze jak za nicnierobienie to można przeżyć, gorzej jak za systematyczne, codzienne włażenie w...intymne części ciała
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]