Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opieka na dziecko
strony: [ 1 ]
Kati15-11-2007 13:07:08   [#01]
czy nauczycielce, która ma etat w innej szkole a u nas 9 godzin przysługuje u nas urlop z tytułu opieki nad dzieckiem??
inka215-11-2007 13:55:36   [#02]
Nech napisze pismo (potwierdzone w tamtej szkole), że opieki nie wykorzystała - wtedy tak.
beera15-11-2007 13:59:20   [#03]

nie...

nalezy jej się po prostu

inka215-11-2007 14:07:41   [#04]
a jak pracuje w 3 szkołach to też?
zgredek15-11-2007 14:20:27   [#05]
tak
inka215-11-2007 14:34:35   [#06]
Jesteście pewni? Jeżeli tak , to dla mnie kolejna nauczka z czytania forum!!!
inka215-11-2007 14:42:57   [#07]
I kolejne pytanie od jakiego wymiaru nauczycielka może się starać o dni opieki? Od 1/2 czy mniej ? Bo ja na takie kawałki mam kilka  osób.
zgredek15-11-2007 14:45:13   [#08]

Art. 188. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Art. 189[1]. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 186 § 1 i 2, art. 1861-1865, art. 1867 i art. 188 może korzystać jedno z nich.

 

zgredek15-11-2007 14:46:52   [#09]

wystarczy, że jest pracownikiem - nie ma znaczenia wymiar zatrudnienia ani ilość etatów

przysługuje w każdym miejscu pracy (pod warunkiem, że drugi pracujący rodzic nie korzysta)

DYREK15-11-2007 16:19:17   [#10]

Zgodnie z ogólnie przyjętą wykładnią ww. przepisów przyjmuje się, iż fakt, że jedno z rodziców (opiekunów) nie pracuje i sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem nie wyłącza prawa drugiego z rodziców (opiekunów) pozostającego w zatrudnieniu do korzystania z dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego z tytułu wychowywania dziecka do lat 14 (M. Skibicka-Ghaley, "Równość kobiet i mężczyzn w korzystaniu z uprawnień pracowniczych związanych z wychowywaniem dzieci", Służba Pracownicza 1998 nr 9, s. 20; A. Szewc, "Uprawnienia kobiet i mężczyzn", Rzeczpospolita 1998 nr 4, s. 22).

 

DYREK15-11-2007 16:28:31   [#11]
Czy mam obowiązek udzielić dwóch dni opieki nad dzieckiem pracownikowi, którego żona jest bezrobotna?

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 1891 K.p.. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnienia tego może korzystać jedno z nich.

Zgodnie z ogólnie przyjętą wykładnią ww. przepisów przyjmuje się, iż fakt, że jedno z rodziców (opiekunów) nie pracuje i sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem nie wyłącza prawa drugiego z rodziców (opiekunów) pozostającego w zatrudnieniu do korzystania z dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego z tytułu wychowywania dziecka do lat 14 (M. Skibicka-Ghaley, "Równość kobiet i mężczyzn w korzystaniu z uprawnień pracowniczych związanych z wychowywaniem dzieci", Służba Pracownicza 1998 nr 9, s. 20; A. Szewc, "Uprawnienia kobiet i mężczyzn", Rzeczpospolita 1998 nr 4, s. 22).

Czy mogę skorzystać z dwóch dni opieki na dziecko jeżeli moja żona przebywa na urlopie macierzyńskim?

Tak, może Pan skorzystać z dni opieki.

Literalna wykładnia art. 188 Kodeksu pracy wskazuje na to, iż ustawodawca ograniczył wykorzystywanie tego uprawnienia przez jednego z rodziców dziecka, o ile oboje z nich pracują. Tak więc w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie pracuje lub przebywa na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, z uprawnienia tego skorzystać może ten z rodziców, który jest zatrudniony i świadczy pracę. Stanowisko takie potwierdzają:

  • M. Skibicka-Ghaley w: "Równość kobiet i mężczyzn w korzystaniu z uprawnień pracowniczych związanych z wychowaniem dzieci" ("Służba Pracownicza" z 1998r., nr 9, str. 20);
  • A. Szewc w: "Uprawnienia kobiet i mężczyzn" ("Rzeczpospolita" z 1998r., nr 4, str. 22).

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 1891 §1 K.p., jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnienia może korzystać tylko jedno z nich.

Jak wynika z treści art. 188 K.p. uprawnienie do korzystania przez pracownika z 2 dni opieki związane jest ściśle z posiadaniem dziecka w wieku do lat 14. Tak więc po dniu, w którym dziecko osiągnie ten wiek, rodzic dziecka (lub opiekun) traci prawo do zwolnienia. Zgodnie z powyższym w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 14 lat, pracownik może wykorzystać dni opieki tylko przed dniem 14 urodzin dziecka. Pogląd taki wyraził A. Szewca w: "Uprawnienie kobiet i mężczyzn" ("Rzeczpospolita" z 22 kwietnia 1998r.)

Art. 188 K.p. nie uzależnia prawa do zwolnienia na opiekę nad dzieckiem od stażu pracy. W związku z tym prawo to pracownica/pracownik nabywa z dniem podjęcia pracy. W razie rozwiązania, w trakcie roku kalendarzowego, stosunku pracy z jednym zakładem pracy i niewykorzystania tych 2 dni opieki nad dzieckiem - przysługują one pracownicy w nowym zakładzie pracy. Stanowisko takie wyraziła T. Śmiśniewicz-Podgórska w: "Zwolnienia od pracy" ("Służba Pracownicza" z 1994r., nr 3, str. 3).

Prawo to nie jest również uzależnione od przepracowania pełnego roku kalendarzowego. Przepisy nie zawierają jakichkolwiek ograniczeń, jeżeli chodzi o termin wykorzystania tego zwolnienia. Tak więc zwolnienie od pracy na 2 dni może być wykorzystane przez pracownicę/pracownika w dowolnym terminie. Zauważyć jednak należy, że prawo do 2 dni opieki przysługuje "w ciągu roku kalendarzowego". Tak więc w sytuacji gdy osoba uprawniona nie wykorzystała tego zwolnienia w danym roku kalendarzowym, prawo to nie przechodzi na następny rok kalendarzowy. Czyli w kolejnym roku ma prawo do wyłącznie 2 dni opieki jakie przysługują na każdy rok kalendarzowy. Stanowisko takie potwierdza E. Zduńska w: "Z wyjaśnień Departamentu Prawa Pracy" ("Służba Pracownicza" z 1992r., nr 5, str. 26).

Jedynym ograniczeniem określonego w art. 188 K.p. prawa, może być pozbawienie pracownika władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Żadne inne sytuacje nie powinny pozbawiać go prawa do zwolnienia. Pogląd taki wyraził A. Szewc w: "Uprawnienie kobiet i mężczyzn" ("Rzeczpospolita" z 22 kwietnia 1998r.).

******

Często pracujący rodzic ma wątpliwości, czy może skorzystać z przysługujących mu dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem, w sytuacji gdy drugi rodzic nie pracuje, jest osobą bezrobotną lub przebywa na urlopie wychowawczym. Przepisy kodeksu pracy zapewniają szereg uprawnień pracownikom-rodzicom. Jednym z nich jest zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni w roku, przysługujące pracownikowi, wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat (art. 188 k.p.).

Za dni wolne od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Z przywileju tego może skorzystać zarówno pracownik-ojciec jak i pracownica-matka, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli oboje rodzice (lub opiekunowie) są zatrudnieni, wówczas dni przeznaczone na opiekę nad dzieckiem, może wybrać tylko jedno z nich (art. 189.1. k.p.). Oznacza to, że wymiar tego zwolnienia od pracy (2 dni), przypada na obojga pracujących rodziców w roku czyli albo jedno z nich wykorzysta całe 2 dni opieki albo podzielą się i każde z nich wybierze po jednym dniu. Ograniczenie, o którym mowa w przepisach, ma na celu uniknięcie sytuacji, w której i ojciec i matka wystąpiliby do swoich pracodawców z wnioskiem o udzielenie 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem, co w konsekwencji dałoby rodzicom 4 dni wolne w roku.
Uprawnienie to przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy dziecko ma zapewnioną opiekę ze strony małżonka czy innej osoby. Jeśli zatem jedno z rodziców przebywa np. na urlopie wychowawczym, bądź jest osobą, niemającą zatrudnienia, to drugiemu pracującemu rodzicowi pracodawca powinien udzielić 2 dni opieki nad dzieckiem. Spełniony zostaje wszakże warunek, iż tylko jedno z rodziców skorzysta ze zwolnienia od pracy.

********

Czy dni opieki na dziecko przysługują pracownikowi, który jest rodziną zastępczą

Pracownik wystąpił do mnie z prośbą o udzielenie 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Sprawuje o­n opiekę nad 7-letnim dzieckiem jako rodzina zastępcza. Czy takie zwolnienie mu przysługuje?

RADA
Pracownik ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Zwolnienie to przysługuje nie tylko naturalnym rodzicom dziecka, ale i jego opiekunom. Taką opiekę sprawuje rodzina zastępcza.
 
 
********
 
Czy pracownikowi należą się 2 dni na opiekę, jeśli jego współmałżonek jest na urlopie wychowawczym?
 
Czy pracownikowi należą się 2 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 14, jeśli jego współmałżonek przebywa na urlopie wychowawczym? Czy normalnie do korzystania z prawa do opieki nad dzieckiem pracownik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie wystawione przez kadry zakładu współmałżonka o niekorzystaniu przez niego z uprawnienia do opieki z art. 188 Kodeksu pracy? 
 
30.07.2005

Okoliczność, że jedno z rodziców (opiekunów) dziecka przebywa na urlopie wychowawczym nie pozbawia drugiego rodzica prawa do korzystania z 2 dni zwolnienia na opiekę na dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy). Jeśli jednak oboje rodzice (opiekunowie) są zatrudnieni, z omawianego uprawnienia może korzystać jedno z nich (art. 1891 Kodeksu pracy). To od ich wyboru zależy, które z nich będzie korzystało z tego uprawnienia. Rodzice mogą także „podzielić” się 2 dniami opieki nad dzieckiem: z prawa do jednego dnia opieki może skorzystać jedno z nich, a z prawa do drugiego dnia zwolnienia drugie z nich.
 
Pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika przedłożenia zaświadczenia od pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica (opiekuna dziecka) o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania przez niego z tego uprawnienia. Pracodawca nie ma też obowiązku wydawać takiego zaświadczenia na żądanie pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica (opiekuna) dziecka. Pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 14 lat powinien natomiast złożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnienia do opieki. Oświadczenie takie składa się do części B akt osobowych pracownika (§ 6 ust. 2 pkt 2 ppkt c rozporządzenia MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji ..., Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
 
DYREK13-12-2007 11:05:19   [#12]

tu dobrze wyjaśnione:

http://www.kadryonline.pl/czas_pracy.php?go=czas34

DYREK14-12-2007 09:48:06   [#13]
rozp. MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289, z 1997 r. Nr 2, poz. 15, z 2002 r. Nr 214, poz. 1811 oraz z 2003 r. Nr 230, poz. 2292)

§ 5. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

martucha17-07-2008 09:16:21   [#14]

Gdzie powinno sie trzymać oświadczenia pracownika o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich??

Po kontroli mamy zalecenie uzupełnić w aktach osobowych oswiadczenia przcowników o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich.

Dlaczego w aktach? Ja to mam razem z dokumentami dot. urlopów. Pracownicy zawsze na poczatku roku wypisują takie oświadczenie.

 

 

martucha17-07-2008 09:20:49   [#15]
Juz wiem, dlaczego w aktach.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]