<<< powrót do strony głównej OSKKO

 


Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wizytatorzy, pracownicy organów prowadzących.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami,
które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015 r. w godzinach 9:00 - 14:00, w sali konferencyjnej Hotelu Browar "Lwów" w Lublinie
(ul.
Bronowicka 2).

Przyjęliśmy zasadę, że o praktyce zarządzania szkołą będą mówić wyłącznie praktycy a zarazem doświadczeni wykładowcy, o ogólnopolskiej praktyce szkoleniowej. Poniżej przedstawiamy program spotkania.

 

Główne zagadnienia

• Dyrektor jako pracodawca – prawne, finansowe i emocjonalne konsekwencje podejmowanych w ruchu kadrowym decyzji
• Podstawy prawne zatrudniania nauczycieli - nawiązywanie stosunku pracy (sposoby i warunki nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem
na czas określony, nieokreślony)
• Przekształcanie stosunku pracy w trakcie zatrudnienia i zatrudnienie na podstawie mianowania
• Zmiana treści stosunku pracy na gruncie KP i KN (wypowiedzenie zmieniające, ograniczenie zatrudnienia, uzupełnienie etatu, przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły)
• Kryteria doboru do zwolnienia nauczyciela
• Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony
• Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
• Wygaśnięcie stosunku pracy
• Orzecznictwo sądów w zakresie rozwiązywania i wygaśnięcia stosunku pracy

Przykładowe dokumenty, które otrzymają uczestnicy szkolenia:

• Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony
• Umowa na podstawie mianowania – Akt mianowania
• Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela wynikająca z kodeksu pracy
• Pisma w sprawie zmiany warunków zatrudnienia – wypowiedzenie zmieniające
• Przeniesienie na inne stanowisko w danej szkole lub do innej szkoły
• Przykładowe kryteria zwolnień
• Pisma do związków zawodowych w sprawach dotyczących rozwiązywania stosunku pracy (informacja o ochronie, zasięgnięcie opinii związku)
• Pisma w sprawie propozycji ograniczenia zatrudnienia, wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, rozwiązania stosunku pracy
z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania(przykładowe uzasadnienie rozwiązania stosunku pracy z art. 20 KN)
• Przeniesienie w stan nieczynny
• Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela

 

Ponadto

• Będziemy zbierać krytyczne głosy uczestników, dotyczące złego funkcjonowania prawa oświatowego. OSKKO regularnie przedkłada je MEN
w celu uzyskania zmian w prawie i praktyce władz oświatowych (więcej o tym pod adresem: http://www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/)
• Przekażemy informacje o bieżących zmianach prawa oświatowego.
• Poinformujemy o aktualnych konsultacjach prawa, w których można wziąć z nami udział.

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 28 stycznia 2015 w sali konferencyjnej
Hotelu Browar "Lwów" w Lublinie
(ul. Bronowicka 2). Hotel znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji - w pobliżu ścisłego centrum miasta i Dworca Kolejowego Lublin Główny. Parking hotelowy - bezpłatny.

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ok. 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 513-057-820, 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl