<<< powrót do strony głównej OSKKO

 


Szanowni Państwo: dyrektorzy przedszkoli.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godzinach 10:00 - 15:00, w Przedszkolu Miejskim nr 175 (ul. Ćwiklińskiej 9).

Przyjęliśmy zasadę, że o zarządzaniu placówką będą mówić praktycy, a zarazem sprawdzeni wykładowcy o ogólnopolskim doświadczeniu trenerskim, którzy udostępnią zebranym zweryfikowane w szkole aktualne pomysły, narzędzia, wzory dokumentów.

Poniżej przedstawiamy program spotkania.

 

Główne zagadnienia

 • Dyrektor jako pracodawca – prawne, finansowe i emocjonalne konsekwencje podejmowanych w ruchu kadrowym decyzji

 • Podstawy prawne zatrudniania nauczycieli - nawiązywanie stosunku pracy (sposoby i warunki nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem na czas określony, nieokreślony)

 • Przekształcanie stosunku pracy w trakcie zatrudnienia i zatrudnienie na podstawie mianowania

 • Zmiana treści stosunku pracy na gruncie KP i KN (wypowiedzenie zmieniające, ograniczenie zatrudnienia, uzupełnienie etatu, przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły/placówki)

 • Kryteria doboru do zwolnienia nauczyciela

 • Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony

 • Rozwiązanie stosunku pracy  z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania

 • Wygaśnięcie stosunku pracy

 • Orzecznictwo sądów w zakresie rozwiązywania i wygaśnięcia stosunku pracy

Przykładowe dokumenty, które otrzymają uczestnicy szkolenia:

 • Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony

 • Umowa na podstawie mianowania – Akt mianowania

 • Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela wynikająca z kodeksu pracy

 • Pisma w sprawie zmiany warunków zatrudnienia – wypowiedzenie zmieniające

 • Przeniesienie na inne stanowisko w danej placówce lub do innej szkoły/placówki

 • Przykładowe kryteria zwolnień

 • Pisma do związków zawodowych w sprawach dotyczących rozwiązywania stosunku pracy (informacja o ochronie, zasięgnięcie opinii związku)

 • Pisma w sprawie propozycji ograniczenia zatrudnienia, wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (przykładowe uzasadnienie rozwiązania stosunku pracy z art. 20 KN)

 • Przeniesienie w stan nieczynny

 • Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela

 

Ponadto

• Będziemy zbierać krytyczne głosy uczestników, dotyczące złego funkcjonowania prawa oświatowego. OSKKO regularnie przedkłada je MEN
w celu uzyskania zmian w prawie i praktyce władz oświatowych (więcej o tym pod adresem: http://www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/)
• Przekażemy informacje o bieżących zmianach prawa oświatowego.
• Poinformujemy o aktualnych konsultacjach prawa, w których można wziąć z nami udział.

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. w Przedszkolu Miejskim nr 175 (ul. Ćwiklińskiej 9).
Przedszkole znajduje się w dzielnicy Widzew, ok. 1,5 km od Dworca Łódź Widzew.

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ok. 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 513-057-820, 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl