Kodeks Etyczny Kadry Kierowniczej Oświaty

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty przyjmują Kodeks Etyczny i promują jego treści wśród kadry kierowniczej polskiej oświaty.

Przedstawiciel kadry kierowniczej oświaty, pełniąc swoje obowiązki zawodowe, przestrzega norm etycznych. Jest autorytetem dla środowiska lokalnego, rodziców, nauczycieli, uczniów, wychowanków i słuchaczy. Dba o wysoki poziom etyki zawodowej wszystkich innych osób pracujących na rzecz oświaty.

Uznaje, że szkoła jest dobrem publicznym, służącym społeczeństwu. Za główny cel działań przyjmuje wszechstronny rozwój oraz wychowanie dzieci i młodzieży.

Jest odpowiedzialny za kompetentne kierowanie szkołą lub placówką oświatową oraz integrowanie społeczności szkolnej wokół celów statutowych. Odpowiedzialność ta nakazuje spełniać standardy w zakresie zarządzania, nauczania i wychowania.

 

Przedstawiciel kadry kierowniczej oświaty:

§1
Za cel wszelkich działań stawia dobro oraz rozwój uczniów, wychowanków i słuchaczy.

§2
Integruje społeczność szkolną, buduje stosunki międzyludzkie oparte na zaufaniu, życzliwości i współpracy.

§3
Inspiruje i stwarza warunki do rozwoju zawodowego pracowników.
Poprzez własny rozwój i doskonalenie warsztatu pracy staje się wzorem dla innych.

§4
Postępuje rzetelnie, uczciwie i bezstronnie.

§5
Wykonuje swój zawód z godnością i honorem. Przeciwdziała obniżaniu jego rangi i autorytetu.

§6
Realizuje założenia polityki oświatowej państwa.

§7
Stosuje przepisy prawne i działa na rzecz zmiany tych, które źle służą oświacie.

§8
Działa na rzecz powstawania standardów pracy kierowniczej i postępuje zgodnie z nimi.

§9
Podnosi poziom efektywności  funkcjonowania podległego mu obszaru działań i podejmuje starania na rzecz usprawnienia systemu oświaty.

§10
Nie wykorzystuje zajmowanego stanowiska dla czerpania osobistych korzyści.


 

Kodeks - wersja Word do pobrania