powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 


Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

dotyczące

projektu z dnia 15 września 2011 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

W związku ze skierowaniem do konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych informuję, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zgłasza do w/w aktu pytania oraz wnioski:

 

treść projektu rozporządzenia

uwagi

§ 109a. Dyrektor szkoły lub placówki, w której ma być przeprowadzony egzamin zawodowy, oraz pracodawca, u którego ma być przeprowadzony ten egzamin, są obowiązani, nie później niż na 9 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego, zgłosić szkołę, placówkę lub miejsce wskazane przez pracodawcę do komisji okręgowej, wraz z wnioskiem o udzielenie upoważnienia, o którym mowa w § 116a ust. 2 lub § 126 ust. 3.

Mało realne jest dochowanie przez dyrektora szkoły wskazanego terminu (nie później niż na 9 miesięcy przed terminem egzaminu), skoro dyrektor komisji okręgowej ogłasza termin nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu (§ 113. 2).

§ 110. 1. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

2. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część praktyczna w formie testu praktycznego, sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Czy część pisemna sprawdza też praktyczne umiejętności, których sprawdzenie możliwe jest w formie testu pisemnego?

Co to jest „test praktyczny”?

§ 112. 1. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem zawodowym są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 118 ust. 1.

Czy uzyskanie tytułu laureata lub finalisty upoważnia do wielokrotnego wykorzystania zaświadczenia – dla egzaminu pisemnego z każdej kwalifikacji w zawodzie?

§ 113. 1. Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej .

2. Dyrektor komisji okręgowej ogłasza termin egzaminu zawodowego na stronie internetowej komisji okręgowej , nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

3. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zdający może przystąpić do egzaminu zawodowego z zakresu jednej kwalifikacji.

4. Nie później niż na 6 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego dyrektor szkoły lub placówki oraz pracodawca przekazują dyrektorowi komisji okręgowej wykaz uczniów…

Mało realne jest dochowanie przez dyrektora szkoły wskazanego terminu (nie później niż na 6 miesięcy przed terminem egzaminu), skoro dyrektor komisji okręgowej ogłasza termin nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

 

 

 

 

Czy dowolna jest kolejność kwalifikacji, z zakresu których zdający przystępuje do egzaminu (przykładowo, czy dopuszczalna jest kolejność: K2, K3, K1)?

 

§ 115. 1. Absolwent, który w trakcie nauki w szkole nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub jego części lub nie zdał egzaminu zawodowego lub jego części w roku kalendarzowym, w którym ukończył szkołę, może przystąpić do egzaminu zawodowego na zasadach określonych w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, z zastrzeżeniem § 140 ust. 1.

§ 140. 1. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, przerwał egzamin zawodowy, albo nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki lub jako absolwent do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył szkołę z zakresu jednej kwalifikacji, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej.

Zgodnie z załącznikiem do projektu rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych, dla zawodów medycznych nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych.

Czy wobec tego absolwent szkoły policealnej, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie medycznym nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu w terminie późniejszym niż do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył szkołę? Nawet jeśli z uwagi na stan zdrowia nie mógł w takim terminie przystąpić do egzaminu?

 

Sugerujemy, żeby analogiczne rozwiązanie, jak w § 115. 1. określono wobec egzaminów zawodowych, zastosowano też wobec egzaminów maturalnych (po upływie roku od ukończenia szkoły – przystępowanie  do egzaminu maturalnego eksternistycznie).

 

§ 115. 2. Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych, mogą przystąpić do egzaminu zawodowego na zasadach określonych w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych. … Oryginały dokumentów poświadczających ukończenie szkoły za granicą zdający składa nie później na 6 miesięcy przed terminem egzaminu.

Wydaje się nierealne składanie dokumentów we wskazanym terminie, skoro dyrektor komisji okręgowej ogłasza termin nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

§ 115a.2. Młodociani pracownicy, odbywający przygotowanie zawodowe zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, zdają egzamin zawodowy jako egzamin eksternistyczny.

Z czego wynika różny tryb zdawania egzaminu dla uczniów i młodocianych pracowników? Często są to osoby realizujące teoretyczne kształcenie zawodowe w tym samym oddziale.

Dlaczego młodociani pracownicy mają zdawać egzamin zawodowy jako eksternistyczny i w związku z tym obowiązani są ponosić opłaty przewidziane dla takiego trybu zdawania egzaminów?

§ 116a. 1. Dyrektor komisji okręgowej, na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy, złożony nie później niż na 9 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego, upoważnia szkołę, placówkę lub pracodawcę do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu.

Uwaga dotycząca terminu – j.w. (na jakiej podstawie szkoła lub placówka lub pracodawca ma przewidzieć termin egzaminu zawodowego?)

§ 116a. 2. Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu dla określonej liczby uczniów.

Kto, gdzie i kiedy określa, jakie warunki zapewniają prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego?

§ 117. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi nadzorującemu, o którym mowa w § 118 ust. 1, nadzorowanie części pisemnej egzaminu zawodowego także w innej szkole lub u innego pracodawcy, informując o tym zainteresowanych dyrektorów szkół i pracodawców nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

§ 118. 1. Za organizację i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego w szkole, placówce lub u pracodawcy odpowiada przewodniczący zespołu nadzorującego część pisemną egzaminu zawodowego, którym jest odpowiednio dyrektor szkoły, placówki lub przedstawiciel pracodawcy, z zastrzeżeniem § 116 ust. 3.

Odesłanie w § 117 do § 118 ust. 1, jako mówiącemu o zespole nadzorującym jest nieczytelne, gdyż w § 118 ust. 1 jest mowa o przewodniczącym ZN.

Kto ponosi koszty pracy ZN w innej szkole?

§ 120. 3. W skład zespołu nadzorującego powołanego w szkole lub w placówce do jednej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym, że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nadzorującego powołanego u pracodawcy do jednej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli pracodawców.

Kogo należy rozumieć pod pojęciem „przedstawiciel pracodawcy”?

Czy wszyscy trzej przedstawiciele pracodawców mogą być pracownikami pracodawcy, u którego odbywa się egzamin?

§ 121a. 5. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę odpowiedzi.

Zdający zgłasza ewentualne braki w arkuszu przewodniczącemu zespołu nadzorującego (opuszcza w tym celu salę egzaminacyjną?) czy przewodniczącemu zespołu nadzorującego w danej sali egzaminacyjnej?

§ 121a. 6. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 142 ust. 1. Protokół czytelnie podpisuje zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi.

Informację zamieszcza przewodniczący zespołu nadzorującego czy przewodniczący zespołu nadzorującego w danej sali egzaminacyjnej?

§ 124a. Po zakończeniu części pisemnej egzaminu, przeprowadzonej w systemie elektronicznym, zdający otrzymuje informację o zaliczeniu lub niezaliczeniu tej części egzaminu, a wynik zostaje zapisany i zarchiwizowany w systemie elektronicznym oraz przesłany do komisji okręgowej .

§ 125. Wynik części pisemnej egzaminu zawodowego ustala komisja okręgowa, na podstawie odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu lub na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi.

Zgodnie z § 124a. wynik zostaje zapisany i zarchiwizowany w systemie elektronicznym oraz przesłany do komisji okręgowej.

Na czym polega ustalenie przez komisję okręgową, na podstawie odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, wyniku części pisemnej egzaminu zawodowego?

§ 126. 1. Dyrektor komisji okręgowej upoważnia do zorganizowania części praktycznej egzaminu zawodowego szkołę, placówkę lub pracodawcę.

2. Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż na 9 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Na jakiej podstawie szkoła, placówka lub pracodawca ma przewidzieć termin egzaminu i w odpowiednim czasie złożyć wniosek, skoro dyrektor komisji okręgowej ogłasza termin nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

§ 127. 3. Jeżeli kierownik ośrodka egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w części praktycznej egzaminu zawodowego, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie odpowiednio innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub placówce, a w przypadku pracodawcy – innego zatrudnionego u niego pracownika.

Powoływanie przez dyrektora komisji egzaminacyjnej na zastępstwo za kierownika ośrodka egzaminacyjnego pracownika zatrudnionego u pracodawcy, wydaje się zbyt dużą ingerencją w prawa i obowiązki pracownicze.

§ 129. 1. Część praktyczną egzaminu zawodowego przeprowadzają zespoły nadzorujące część praktyczną powołane przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego do każdej sali egzaminacyjnej.

Zespoły te przeprowadzają czy nadzorują część praktyczną egzaminu?

§ 129. 2. W skład zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu zawodowego powołanego w szkole lub placówce do jednej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli. Przewodniczącym zespołu nadzorującego część praktyczną w danej sali egzaminacyjnej jest nauczyciel – egzaminator,..

7. Przewodniczący zespołów, o których mowa w ust. 1, kierują pracą poszczególnych zespołów oraz odpowiadają za prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania testu praktycznego przez zdających w danej sali egzaminacyjnej.

Naszym zdaniem, na egzaminatora – przewodniczącego zespołu nadzorującego część praktyczna egzaminu zawodowego w danej sali nałożono zbyt wiele obowiązków.

Egzaminator powinien skupić się na ocenie efektów i przebiegu egzaminów a przewodniczącym zespołu nadzorującego część praktyczną w danej sali powinna być inna osoba.

 

§ 129. 3. W skład zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu zawodowego powołanego u pracodawcy do jednej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli pracodawców z zastrzeżeniem ust. 9. Przewodniczącym zespołu nadzorującego część praktyczną jest egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust.2 pkt 7 ustawy, w zakresie kwalifikacji, w której odbywa się egzamin.

Dlaczego zespół nadzorujący część praktyczną egzaminu zawodowego powołanego u pracodawcy musi być liczniejszy (3 osoby) niż i zespół powołany w szkole lub placówce (2 osoby)?

 

§ 129. 5. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, w skład zespołu nadzorującego część praktyczną powołuje się dodatkowo jednego egzaminatora, o którym mowa w ust. 2 na każdych kolejnych 6 zdających.

Kto wskazuje, który z egzaminatorów jest przewodniczącym zespołu nadzorującego część praktyczną w sali egzaminacyjnej, w której jest więcej niż 6 zdających?

§ 133. 3. Efekty wykonania testu praktycznego ocenia egzaminator, o którym mowa w § 129 ust. 2 i 3.

4.Ocenie podlega:

1) jakość rezultatu końcowego, tj. wyrobu lub usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w teście,

2) przebieg wykonania testu pod względem:

a) przestrzegania przepisów bhp,

b) jakości rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu testu.

Czy egzaminator, o którym mowa w § 129 ust. 5 też ocenia efekty wykonania testu?

Jeśli tak, to czy w przypadku np. 8 zdających na sali egzaminatorzy oceniają efekty testu 4 zdających, czy też egzaminator-przewodniczący – 6 zdających a drugi egzaminator – 2 zdających, czy obaj egzaminatorzy oceniają wszystkich zdających?

 

Z § 133. 4. wynika, ze egzaminator ocenia nie tylko efekty (o czym mowa w § 133. 3) ale także przebieg egzaminu

§ 138. 1. W przypadku: …

przewodniczący odpowiednio zespołu nadzorującego lub zespołu nadzorującego część praktyczną w danej sali egzaminacyjnej przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia odpowiednią część egzaminu zawodowego tego zdającego

Czy w przypadku części pisemnej egzaminu zawodowego mowa tu o przewodniczącym zespołu nadzorującego czy przewodniczącym zespołu nadzorującego w danej sali?

§ 139. 1. Osoba, która zdała egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w danym zawodzie wydane przez komisję okręgową, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Osoba, która zdała egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz posiada odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez komisję okręgową, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Jeżeli w danym zawodzie została określona tylko jedna kwalifikacja, to każda osoba, która zdała egzamin oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia, musi otrzymać i świadectwo i dyplom?

 

Czy okres „składania” kwalifikacji jest nieograniczony? Czy od potwierdzenia pierwszej i ostatniej kwalifikacji w zawodzie może upłynąć przykładowo 10 lat i zdający, który posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe?

§ 139. 2. Wyniki egzaminu zawodowego oraz świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdających komisja okręgowa przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki lub pracodawcy, gdzie uczniowie zdawali część pisemną egzaminu zawodowego, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor szkoły lub placówki lub pracodawca albo upoważniona przez niego osoba przekazuje świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdającym

Jaką datę przyjmuje się jako datę wydania świadectwa lub dyplomu?

 

§ 140. 2. Zdający, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej lub nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu na zasadach określonych w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych.

Żeby przystąpić do egzaminu na zasadach określonych dla egzaminów eksternistycznych, trzeba wykazać się co najmniej dwuletnia pracą lub nauką w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację (§4 pkt 2 projektu rozp. w sprawie egzaminów eksternistycznych);

Czy wobec tego osoba, która nie może się wykazać ani dwuletnią pracą ani dwuletnią nauką w zawodzie, w którym chciała uzyskać wyodrębnioną kwalifikację, a która ukończyła kurs kwalifikacyjny i nie przystąpiła do egzaminu (np. z powodu choroby) – nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu?