powrót

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71 b ust. 7 pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329, z późn. zm.). Projekt określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, kwalifikacje osób pracujących z małym dzieckiem oraz formy współdziałania z rodziną dziecka.

Proponowane rozwiązania odpowiadają organizacji wczesnego wspomagania przyjętej w krajach Unii Europejskiej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, póz. 114, z późn. zm.).

Zgodnie z projektowanym § 3 ust. l, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka będzie mogło być organizowane w domu rodzinnym dziecka, w przedszkolu, szkole, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, lub publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Warunkiem organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest posiadanie przez przedszkole, szkołę lub placówkę warunków umożliwiających realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności odpowiednich środków dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

Miejsce prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będzie wskazywał dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Warunkiem niezbędnym do zorganizowania wczesnego wspomagania jest posiadanie sprzętów i środków dydaktycznych umożliwiających podjęcie działań wspierających psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka, oraz zatrudnienie osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka (pedagoga, w szczególności oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga, a także psychologa, logopedy i innych specjalistów).

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą organizowane dla dziecka i jego rodziny i będą obejmowały m.in. pomoc udzielaną rodzinie w rozpoznawaniu niepełnosprawności dziecka, w odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej na nie reakcji, jak również instruktaż, poradnictwo i konsultacje w prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania.

Wczesne wspomaganie jest nowym zadaniem w polskim systemie oświaty, bardzo ważnym z punktu widzenia potrzeb dziecka niepełnosprawnego, jego prawidłowego rozwoju i zapobiegania jego ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. W zakresie podmiotów, na które oddziaływuje projekt rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia dotyczy dyrektorów przedszkoli, szkół, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także Jednostek samorządu terytorialnego. Projekt oddziaływuje również na dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz rodziny tych dzieci.

2. Konsultacje społeczne:

Projekt zostanie poddany konsultacjom ze związkami zawodowymi:

Chrześcijańskim Związkiem Zawodowym "Solidarność im. ks. Jerzego

Popiehiszki", Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcją

Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", Wolnym Związkiem

Zawodowym "Sierpień 80" Komisją Krajową Związkiem Zawodowym "Rada

Poradnict\cf0 va", Komisją Krajową NSZZ "Solidarność 80", Krajową Sekcją

Edukacji Narodowej KNSZZ "Solidarność 80" Regionu SIąsko-Dąbrowskiego,

Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych

w Polsce, Związkiem Zawodowym Pracowników Oświaty i Wychowania

"Oświata", Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność",

Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Schronisk dla

Nieletnich i Zakładów Poprawczych, Sekcją Oświaty KNSZZ "Solidarność 80",

Polskim Związkiem Logopedów

i z partnerami społecznymi:  Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski, Społecznym Towarzystwem Oświatowym, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Niepublicznych Szkół Muzycznych I iii Stopnia, Towarzyszem Wiedzy Powszechnej, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, Konfederacją Pracodawców Polskich, Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, Zarządem Głównym Rzemiosł Polskich,

a także z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

3. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będzie realizowany jako stałe zadanie edukacyjne. Na etapie wdrażania przedmiotowego rozporządzenia środki finansowe na realizację zadania będą przekazywane sukcesywnie tym jednostkom samorządu terytorialnego, które wyrażą gotowość realizacji tego zadania, spełnią wymagania określone w projekcie rozporządzenia i będą dysponowały odpowiednimi środkami finansowymi na przygotowanie odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia zajęć lub ewentualną adaptację pomieszczeń oraz wyposażanie ich w sprzęt i środki dydaktyczne.

Przewiduje się, że we wstępnym etapie wdrażania, tj. w roku 2004 zajęciami tymi będzie mogło być objętych około 2 400 dzieci.

Ze względu na brak w budżecie resortu w 2004 rok odpowiednich środków finansowych, proponuje się sfinansowanie zadania z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptowała pokrycie skutków finansowych, związanych z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia w roku 2004 r. w kwocie 5 900 tyś. zł.

Poczynając od 2005 r. zadanie będzie finansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. W powiatach, które spełnią kryteria wskazane w rozporządzeniu, subwencja zostanie zwiększona. Projekt rozporządzenia powoduje powyższe skutki finansowe dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wprowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, gdyż przewiduje się sfinansowanie z budżetu państwa kosztów zatrudnienia specjalistów, a z budżetów jednostek samorządu terytorialnego kosztów ewentualnej adaptacji i korzystania z przeznaczonych do tego celu pomieszczeń oraz zakupu odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych (np. meble, zabawki). Liczba etatów kadry pedagogicznej przewidzianej do zatrudnienia we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wynika z sumarycznej liczby godzin pracy z dzieckiem. Liczbę dzieci, które należy objąć wczesnym wspomaganiem określono szacunkowo, na podstawie danych demograficznych dla grupy wiekowej 0-6 lat. Szczegółowa kalkulacja skutków finansowych wejścia w życie rozporządzenia w załączeniu.

4. Wpływ projektu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionalny.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną! zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionalny.