powrót

Projekt z 19 lutego 2004 r.

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  1)

z dnia .................................... 2004 r.

w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm 2) zarządza się, co następuje:

§ l. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwanego dalej „wczesnym wspomaganiem", mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

§ 2. Wczesne wspomaganie jest organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną zgodnie z przepisami w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

§ 3. l. Wczesne wspomaganie może być prowadzone w domu rodzinnym dziecka, przedszkolu, szkole podstawowej, a także specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwanych dalej „placówkami" - jeżeli posiadają, one warunki umożliwiające realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

2. Miejsce prowadzenia wczesnego wspomagania określa dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 4. l. Wczesne wspomaganie prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej „zespołem", powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki.

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, w tym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka, w szczególności oligofrenopedagog, tyfiopedagog lub surdopedagog;

2) psycholog;

3) logopeda;

4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia jego rodziny;

2) współpraca z jednostkami współdziałającymi w zakresie wczesnego wspomagania, w szczególności jednostkami opieki zdrowotnej i jednostkami pomocy społecznej, w zakresie prowadzonej rehabilitacji, terapii i pomocy społecznej;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, a także koordynowanie, opiniowanie i weryfikowanie tych programów;

4) analizowanie postępów dziecka i skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie oraz planowanie dalszych działań w zakresie kształcenia, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;

5) określenie sposobu i warunków współpracy z rodziną dziecka;

6) szczegółowe dokumentowanie prowadzonych działań pobudzających psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka.

4. Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki albo upoważniony przez niego nauczyciel.

§ 5. l. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia, o których mowa w ust. l, mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 3 dzieci, z udziałem ich rodziny.

3. Wczesne wspomaganie organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, określonych przez zespół, o którym mowa w § 4.

§ 6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:

1) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania;

2) udzielanie pomocy w rozpoznawaniu zachowań dziecka oraz prawidłowej reakcji na te zachowania;

3) informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka w odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

----------------------------------

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia l lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966

Minister

Edukacji Narodowej i Sportu

Minister Zdrowia

Minister Gospodarki

Pracy i Polityki Społecznej