powrót

KALKULACJA SKUTKÓW FINANSOWYCH

wprowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1. W zależności od indywidualnych potrzeb zajęcia będą realizowane z każdym dzieckiem średnio 5 godzin miesięcznie.

2. Pensum dydaktyczne nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju lub specjalisty (np. psychologa) będzie wynosiło 20 godzin tygodniowo, tj. średnio w miesiącu 83 godziny.

Wyniki kalkulacji:

l. W warunkach roku 2005:

a) przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - 2, 94%;

b) średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela mianowanego = 2 538,50 zł;

c) liczba dzieci = 19 000;

d) 19 000 dzieci x 5 godz. = 95 000 godz. miesięcznie;

e) 95 000 godz. / 83 godz. =1 144, 58 etatu;

f) 2 538,50 zł x l 144, 58 etat. = 2 905.517;

g) 2 905.51 7 zł x 12 x 1. 2683 = 44 220 803 zł w skali 12- m-cy z pochodnymi.

Łączne skutki finansowe dla budżetu państwa wprowadzania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wyniosą w roku 2005 - 44 220 803 zł.