powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) w sprawie:
projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynność.
Uchwała nr1 Zarządu OSKKO z dn. 3 marca 2003r.

OSKKO/O-03/2003a

Po dyskusji odbytej na Forum OSKKO w sprawie sposobu traktowania bloków przedmiotowych, wystawiania ocen z przedmiotów w ich skład wchodzących oraz sposobu dokumentowania ich na świadectwach, członkowie Stowarzyszenia przedkładają następujące uwagi:

  1.             Rozdzielenie zajęć edukacyjnych, składających się na blok przedmiotowy „sztuka”, sugerowane zarządzonym sposobem zapisu na świadectwach a także podobne naświetlenie sprawy w rozmowie telefonicznej dn. 27-02-2003 przez urzędnika Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej p. Zenona Frączka stoi - zdaniem OSKKO - w sprzeczności z zapisem § 3 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami) mówiącym o „jednolitych zajęciach edukacyjnych”.
    Prosimy o jasną interpretację ww. przepisu i wyjaśnienie, jak należy rozumieć rozdzielenie ocen z zajęć tego bloku i w konsekwencji wystawianie ich na semestr i koniec roku szkolnego.
  2. Sytuacja taka dotyczy również innych zajęć, które zgodnie z przepisami zostały ujęte w wielu szkołach w bloki przedmiotowe. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny nie kwestionowały faktu umieszczania przez dyrektorów szkół bloków przedmiotowych w arkuszu organizacji roku szkolnego oraz w szkolnych planach nauczania, co skłaniało do zapisu w dokumentacji przebiegu nauczania nazwy bloku przedmiotowego jako zajęć edukacyjnych i w konsekwencji wystawianie jednej oceny z bloku a nie z poszczególnych zajęć składających się na blok. Takie rozumowanie wydaje się potwierdzać również fakt zapisów w § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 29, poz. 323 i zm. Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1419, Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 433 i Nr 155, poz. 1289, Nr 214, poz. 1809 z 2003 r. Nr 26, poz. 225), w którym mówi się, że zarówno w klasyfikacji semestralnej jak i końcoworocznej podsumowania i wystawienia ocen dokonuje się „z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania”.
  3. Na uwagę zasługuje również i to, że wiele szkół wykorzystuje dopuszczone przez MENiS programy nauczania zawierające zintegrowane treści i umiejętności z różnych dziedzin, realizując je w toku jednolitych zajęć edukacyjnych i wystawiając jedną ocenę.
    Prosimy zatem o jasne sprecyzowanie sposobu wpisywania ocen z tak prowadzonych zajęć na świadectwach, które takiej możliwości nie przewidują oraz wskazanie procedury dokonywania ewentualnych poprawek, zgodnych z obowiązującymi przepisami.
  4. Członkowie OSKKO dostrzegają negatywne skutki przyjętych rozwiązań, także w świetle podjętych wcześniej starań wielu nauczycieli dla zdobycia kwalifikacji do jednolitego bloku "sztuka". Pragniemy się ustrzec błędu kierowniczego, jakim byłoby sprawienie tym nauczycielom zawodu.

 Prosimy o odpowiedzi na powyższe pytania.