powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek
kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych.

 


 Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

dotyczące

projektu z dnia 15 września 2011 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 

W związku ze skierowaniem do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych informuję, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zgłasza do w/w aktu pytania oraz wnioski:

Par. w projekcie

Uwagi OSKKO

§17

Zapis dotyczący terminu zatwierdzenia arkusza przez organ prowadzący, prowadzi to do sprzeczności z innym aktem prawnym (nie przewidzianym do zmiany) tj. rozporządzeniem MENiS z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1226)  gdzie w każdym z załączników jest mowa o arkuszu organizacyjnym i o terminie zatwierdzenia tegoż ustalonym na 31 maja.

 

Uważamy, że jest zasadne ujęcie tego w konsultowanym rozporządzeniu w sposób przedstawiony w §17 (najlepiej byłoby ustalić ten termin na 20 maja), ale powinny być wprowadzone zmiany w rozporządzeniu o ramowych statutach przez wykreślenie/uchylenie §6 z załącznika nr 1 i nr 3 oraz §7 z załącznika nr 2.

§20. ust. 5.

Opłaty wnosi się na rachunek centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego lub ośrodka wskazany przez dyrektora. – przepis nie powinien precyzować, że ma to być rachunek cku, ckp czy ośrodka, wystarczy, że będzie to rachunek wskazany przez dyrektora cku, ckp czy ośrodka

 

Cku, ckp czy ośrodek są jednostkami budżetowymi, które, co prawda mogą, mieć wydzielony rachunek służący do gromadzenia środków, ale decyzja w sprawie utworzenia tego rachunku leży w gestii OP (art. 223 ustawy o finansach publicznych), a jak takiego rachunku nie ma, to jednostka budżetowa nie ma prawa przyjmować wpływów na żaden swój rachunek – musi wskazać rachunek organu prowadzącego.

§27.

Czy na kursie prowadzonym w formie zaocznej trzeba zrealizować taką samą liczbę godzin jak w formie stacjonarnej? Podstawa programowa nie uzależnia liczby godzin od formy kształcenia.

§31. ust. 1

Po co to zastrzeżenie skoro liczba godzin zajęć na kursie nie zależy od formy kształcenia?

§31. ust. 2 i 3

Wynika stąd, że kurs prowadzony w formie stacjonarnej zakończy się szybciej niż kurs prowadzony w formie zaocznej, skoro trzeba zrealizować taką samą liczbę godzin.

§39

Brakuje ram czasowych ważności wymienionych tu zaświadczeń o ukończeniu kursu – naszym zdaniem do zaliczenia powinno dojść, gdy nie upłynęło zbyt wiele czasu (ile, to już jest detal - może 3, a może 5 lat, a może jeszcze dłużej i może być rożnie w zależności od tego jaki to był kurs) od ukończenia kursu by można było "zaliczyć" jakiś fragment kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym – kształcenie zawodowe powinno charakteryzować się dużo większą dynamiką niż kształcenie ogólne.

§41

Czy wszystkie osoby, które rozpoczną kształcenie w formach pozaszkolnych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (1.09.2012) na dotychczasowych zasadach, będą w stanie ukończyć to kształcenie do 31.12.2012 w normalnym trybie?