powrót

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych
form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

 


Pan

Marek Pleśniar

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
 

Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na pismo w sprawie konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uprzejmie informuję, że uwagi zgłoszone przez Pana Prezesa zostały uwzględnione.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

W obowiązującym stanie prawnym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania został upoważniony do uregulowania form realizacji wszystkich obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego, w wymiarze określonym w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a nie jak dotychczas - form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, zajęcia wychowania fizycznego będą realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne i zajęcia do wyboru przez uczniów. W projekcie określono warunki i sposób realizowania zajęć wychowania fizycznego.

 

W § 1 w ust. 1 projektu zostały wymienione formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, spośród których wyróżnia się zajęcia klasowo-lekcyjne ( § 1 ust. 1 pkt 1) oraz zajęcia do wyboru przez uczniów, realizowane jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo - zdrowotne, zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki ( § 1 ust. 2 pkt 2).

Pojęcie „zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza, że uczniowie szkoły podzieleni są na grupy zwane „klasami", które odbywają w formie „lekcji" zgodnie z tygodniowym planem nauczania. Podkreślić należy, że pojęcie „zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana „klasą" uczestniczy w „lekcji"), nie zaś miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia wychowania fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

Zajęcia do wyboru przez uczniów są tzw. alternatywnymi formami wychowania fizycznego i mogą być organizowane np. w grupie międzyklasowej jako kilkugodzinne zajęcia odbywające się poza szkołą. Należy zauważyć, że projektowane rozporządzenie, w porównaniu z dotychczasowymi regulacjami, nie wprowadza zmian w dotychczasowym sposobie realizacji lekcji wychowania -fizycznego.

W projekcie zrezygnowano z przepisu określającego, że zajęcia wychowania fizycznego mogą być organizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, ponieważ regulacja o powyższej treści jest określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku

W/Z MINISTRA

SEKRETARZ STANU

Krystyna Szumilas