12 czerwca 2018 r.
 
 

powrót

Wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. problemu arkuszy ocen.

 


 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie problemu powstałego w związku z zapisem § 53 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które weszło w życie z dniem 19 maja 2018 r. w roku szkolnym 2017/2018.
 

Opis problemu:
Dla ucznia klasy VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, który przeszedł do innej szkoły w roku szkolnym 2017 - 2018, arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru: nr 53b (wypełniany ręcznie) lub 63m (wypełniany elektronicznie).

W przypadku takiego ucznia rodzi się problem, ponieważ zarówno druk nr 53b (wypełniany ręcznie) lub nr 63m (wypełniany elektronicznie) nie zawierają strony, która informuje o nowej szkole, do której uczeń został przyjęty oraz nadanym w nowej szkole numerze z księgi uczniów.

Analogiczna sytuacja dotyczy uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017 – 2018 przeszli do innej szkoły. Jednak w tym przypadku rozporządzenie w § 53 ust. 4 pkt 2 przewiduje założenie nowego arkusza, w którym jest pierwsza strona informująca o przyjęciu ucznia do nowej szkoły wraz z numerem z księgi uczniów nadanym w nowej szkole.

Tych informacji nie ma na druku według wzoru: nr 53b (wypełnianym ręcznie) lub nr 63m (wypełnianym elektronicznie).

Ponieważ arkusze ocen uczniów są przechowywane wieczyście i na ich podstawie wydaje się duplikaty świadectw powstaje pytanie o zasadność druków według wzoru: nr 53b (wypełnianym ręcznie) lub nr 63m (wypełnianym elektronicznie) w kształcie zawartym w ww. rozporządzeniu.

W związku ze zgłaszaniem przez dyrektorów szkół ww. sprawy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty wnioskuje o rozwiązanie opisywanego problemu.

                                                                                                              Z poważaniem: Zarząd OSKKO

Wątek na Forum OSKKO

Wniosek OSKKO przekazany Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 11.06.2018.

Pobierz wniosek OSKKO