powrót

OSKKO na konferencji „Od transformacji do modernizacji” podsumowującej 2 lata pracy rządu.
Panel: Nowoczesna podstawa programowa polskiej szkoły.

 

W dniach 20-21 listopada 2009 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja podsumowująca 2 lata rządu koalicyjnego PO-PSL. Została ona podzielona na 18 paneli dyskusyjnych, wśród których znalazł się panel poświęcony nowoczesnej podstawie programowej polskiej szkoły, na który zaproszona została prezes OSKKO, Joanna Berdzik.
 


W spotkaniu stronę rządową reprezentowali: minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, Mikołaj Herbst z Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej prof. Krzysztof Konarzewski.

 

Panelistami zewnętrznymi byli: Joanna Berdzik (prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty), Sławomir Broniarz (prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego), dr hab. Jolanta Choińska-Mika (Uniwersytet Warszawski), Teresa Ogrodzińska (prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego), Włodzimierz Paszyński (wiceprezydent Warszawy). Dyskusję panelową prowadził dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Michał Federowicz.
 

[Ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej]: W swoim wystąpieniu minister Katarzyna Hall przypomniała, że rząd przygotował proces wdrażania nowej podstawy programowej. W bieżącym roku szkolnym reforma programowa rozpoczęła się w przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych i gimnazjów. W następnych latach proces wdrażania nowej podstawy programowej będzie obejmował kolejne klasy.

W przygotowanej przez duży zespół naukowców, metodyków i nauczycieli reformie, którą poddano szerokim konsultacjom społecznym, duży nacisk położono m.in. na indywidualne podejście do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Ważnym elementem reformy jest zmiana organizacji nauczania w ostatnich dwóch latach nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. - Dziękuję wszystkim ekspertom, którzy zaangażowali się w prace oraz wszystkim tym, którzy brali udział w szerokich konsultacjach nad zmianą podstawy programowej - powiedziała minister Katarzyna Hall.

Minister edukacji narodowej zwróciła również uwagę na rozpoczęcie procesu obniżania wieku szkolnego. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty stopniowo wprowadza obowiązek szkolny dla 6-latków i przyczynia się do upowszechnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat. Istotą zmian jest także gwarancja rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich.

Cała relacja na stronie MEN.
 

Joanna Berdzik, prezes OSKKO, stwierdziła, że szkoła jak każda organizacja, aby mogła się właściwie rozwijać i pełnić swoją funkcję, musi być świadoma swojego celu i jednocześnie mieć świadomość swojej indywidualności i wyjątkowości.

Tę indywidualność, wyjątkowość szkoła może budować tylko dzięki wewnętrznym, nie narzucanym centralnie decyzjom i swobodzie w określaniu sposobów swojej pracy.

Dla Kadry Kierowniczej Oświaty, Dyrektorów szkół i placówek bardzo ważne jest przekazanie szkołom – zespołom nauczycieli i dyrektorom szkół,  możliwości autonomicznego decydowania o jej istocie.

Wiele kluczowych decyzji warunkujących pracę placówek można podjąć już na poziomie szkół, a więc tam, gdzie wiedza na temat tego, jaki jest nasz uczeń i czego potrzebuje, jest największa:

 • sposób organizacji nauczania (w-f, oferta zajęć artystycznych skierowana na rozwijanie wielorakich aktywności uczniów, sposób organizacji nauczania języków obcych),

 • wykorzystanie dodatkowej godziny na zajęcia dla dzieci wymagających pomocy, ale i dla zdolnych uczniów,

 • możliwość tworzenia własnych programów nauczania przez nauczycieli, 

 • umożliwienie nauczycielskiej refleksji, poprzez uznanie samooceny za istotny element doskonalenia jakości pracy.

Joanna Berdzik zwróciła także uwagę, że to od nauczycieli i dyrektorów zależeć będzie jakość wprowadzanej zmiany. OSKKO liczy na działania Ministerstwa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Wprowadzanie zmian bardzo utrudnia brak systemu wewnątrzszkolnego zarządzania – "jeden lub dwóch generałów i żołnierze", to formuła nieprzystająca do nowoczesnego sposobu pojmowania przywództwa w oświacie. Potrzebujemy w szkołach formalnych liderów – szefów zespołów nauczycielskich, wynagradzanych za wykonywanie zadań.

Prezes OSKKO zaapelowała także o działania na rzecz zmiany sposobu kształcenia nauczycieli (połączenie kształcenia teoretycznego z rocznym stażem w szkole, liczonym do okresu studiów – na kształt praktyk pedagogicznych) – po to, żeby do szkół trafiali młodzi przygotowani ludzie, których nie będziemy narażali na frustrujące odnoszenie porażek zawodowych w pierwszych latach ich pracy. 


Pozostali p
aneliści poruszali m.in. problemy:  

 • dostosowania podstawy programowej do wyzwań współczesności
  (Jolanta Choińska-Mika - UW),

 • nowych formach edukacji przedszkolnej (Teresa Ogrodzińska -
  prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego),

 • kwestii sześciolatków w nowoczesnej szkole (Włodzimierz Paszyński -
  wiceprezydent Warszawy),

 • finansów na edukację (Mikołaj Herbst - ZDS, KPRM),

 • roli nauczycieli w modernizacji polskiej szkoły (Sławomir Broniarz - prezes ZNP).