powrót

Towards a European Sectoral Social Dialogue in the Education Sector
Status Conference
, Brussels, 4-5 June 2007

OSKKO reprezentantem polskich pracodawców oświaty w Europejskim Komitecie ds. Sektorowego Dialogu Społecznego w Edukacji.
Konferencja "Ku Sektorowemu Dialogowi Społecznemu w Sektorze Edukacji w Europie".
Bruksela, 4-5 czerwca 2007r.

W dniach 4-5 czerwca 2007r dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar wziął udział w konferencji ETUCE, gdzie podjęto próbę wytyczenia kierunków tworzenia Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego w Edukacji (European sectoral social dialogue committee for Education). Spotkanie niewątpliwie wpisało się w nurt globalizacji życia społecznego i gospodarczego.

Obecnych było 120 uczestników z  29 krajów - przedstawicieli związków zawodowych i przedstawicieli pracodawców. Sektor edukacji reprezentowały 23 podwójne delegacje narodowe (pracodawcy i pracownicy).

Strona konferencji: http://edudialogue.homestead.com//statusconfEN.html

Ze strony polskiej byli to:
Pracodawcy:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Bartłomiej Krasnowski,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO), Marek Pleśniar,
Związek Miast Polskich, Mirosław Mikietyński
Związek Powiatów Polskich, Ligia Krajewska

Związki Zawodowe:
NSZZ „Solidarność”, Ryszard Mosakowski, Monika Konczyck, Ryszard proksa,
Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stanisław Różycki, Dorota Obidniak, Sławomir Broniarz (odwołany przyjazd)

Lista wszystkich uczestników konferencji - delegacje narodowe >>

Przebieg i efekty konferencji.

4 czerwca 2007r.

Otwarcia konferencji dokonał Ronnie Smith, ETUCE President.

Mamy do czynienia z historyczną chwilą - spotkana wszystkich pracodawców oświaty Europy. Nigdy dotąd takie spotkanie się nie odbyło.

Następnie przedstawiono referaty:

Social Dialogue in Europe
Jackie Morin, Head of Unit, Social Dialogue and Industrial Relations, European Commission

Jackie Morrin, Komisja Europejska. Przewodniczący zespołu ds. dialogu społecznego

prezentacja do pobrania (prawym klawisz myszy + zapisz jako)

Istotną podstawą do tworzenia Komisji Dialogu Społecznego są przepisy Traktatu Europejskiego: Artykuł 138 i 138 Traktatu, zgodnie z którymi Komisja Europejska powinna konsultować swe ustalenia z partnerami społecznymi, a ci maja prawo podejmować takie konsultacje.

Dialog społeczny jest w Polsce zaniedbywaną dziedziną. Wiele pracy będzie nas kosztować wypracowanie kultury tego sposobu współpracy. Zasadę działania dialogu można ująć zdaniem: "autonomia i odpowiedzialność". Strony podejmują dialog ponieważ tego chcą i czują się odpowiedzialne za pomyślne rezultaty. Strony ustalają: zasady, tempo i poziom dialogu, zagadnienia do dyskusji

Towards a European Sectoral Social Dialogue in Education (Ku Europejskiemu Dialogowi Sektorowemu w Edukacji)
Charles Nolda, Chairman of Social Affairs Committee, CEEP.
prezentacja do pobrania (prawym klawisz myszy + zapisz jako)

Ch. Nolda jest Przewodniczącym Komitetu Spraw Społecznych (SAC) Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego (CEEP - European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest). Organizacja, występując w roli partnera społecznego uznanego przez Komisję Europejską reprezentuje przedsiębiorstwa publiczne oraz przedsiębiorstwa pożytku publicznego przed instytucjami UE, promując innowacyjne projekty w interesie sektora publicznego i walcząc o odrzucenie rozwiązań niekorzystnych, uczestniczy w dialogu społecznym na poziomie europejskim. CEEP skupia obecnie kilkuset związków, przedsiębiorstw i organizacji z ponad 20 krajów europejskich (i około 80 milionów pracowników).


CEEP, jako wielka organizacja o zasięgu globalnym nie może być stroną procesu tworzenia dialogu społecznego ale występuje tu jako obserwator i organizacja wspierająca.

Sektor edukacji jest sektorem jednym z największych (około 12 milionów osób w Europie). Ponieważ jedyną drogą dla europejskiej gospodarki jest zwiększenie nacisku na edukację, sektor ten jest też jednym z kluczowych. Działąnia w obszarze edukacji wychodzą też poza sektor - ku konsultacjom międzysektorowym (np w sprawie Lifelong Learning czy walki z wykluczeniem społecznym).

Głównym problemem w naszych negocjacjach jest to, że pracodawcy w oświacie są bardzo różni (państwo, samorząd, NGO, kościoły itd).

Znamiennym jest też, że wszędzie jednym z głównych problemów sektora są kwestie zatrudnieniowe. Taki raj nie może długo istnieć.

Aby skutecznie dyskutować nad powyższymi zagadnieniami, musimy stworzyć organizację pracodawco Europy, na poziomie podobnym jak CEEP - w przypadku ZZ.

Ch. Nolda przedstawił zebranym następne konieczne kroki oraz przemyślenia na drodze do ustanowienia europejskiego dialogu społecznego w edukacji. Dzięki pracy uczestników tej konferencji i poprzedzających ją seminariów regionalnych dość dobrze zidentyfikowano pracodawców. Należy wspólnie zbadać czy można utworzyć reprezentację pracodawców, ale ten proces nie jest łatwy. Należy znaleźć rozwiązania na popołudniowej sesji pracodawców. Niezbędna tu będzie rozwaga - festina lente.


European Sectoral Social Dialogue in Education, the state of play
Martin Rømer, ETUCE General Secretary

prezentacja do pobrania (prawym klawisz myszy + zapisz jako)

Martin Rømer przedstawił uwarunkowania pracy zebranych - prawne i organizacyjne, społeczne i ustrojowe.
Przybiżył też to co można w ramach dialogu robić:

Nanna Abildstrøm,
Senior Chief Negotiator, KL, (Local Governments Association) Denmark

Nanna Abildstrom - przedstawicielka Stowarzyszenia Władz Lokalnych Danii zachęcała pracodawców-partnerów  europejskich do wspólnego utworzenia reprezentatywnego organu ds dialogu w Europie. Dania osiągnęła bardzo wysoki poziom dialogu w tym zakresie. Stwierdziła, że globalizacja nie może się zatrzymać a edukacja nie jest tylko sprawą jednego kraju. Również oświata musi wziąć udział w globalizacji.

Dzięki naszej pracy systemy edukacji naszych krajów zostaną zewaluowane w każdym aspekcie. Będziemy się uczyć - my pracodawcy Europy - wzajemnie od siebie.

Doskonałym przykładem skuteczności przeniesienia dyskusji na poziom europejski jest kwestia czasu pracy nauczycieli. To może być droga do zmian w tym zakresie.

Ta inicjatywa może wyjaśnić KTO jest pracodawcą w szkole oraz uporządkować nasz status. Razem możemy dać sobie inspiracje, informować się dzięki powstałej w ten sposób sieci pracodawców o dobrej praktyce zarządzania.

Panel pracodawców.
Social Partners’ sessions (separate): “Next steps in the process”.

Po południu, 4 czerwca rozpoczął się panel pracodawców (oddzielnie trwało spotkanie związków zawodowych).

Podczas ożywionej dyskusji przedstawicieli pracodawców 27 krajów zarysowały się różnice między systemami i postawami ich uczestników. Pojawiła się propozycja wypracowania spisanego porozumienia państw. Zostałą ona zablokowana przez delegacje ministerstw edukacji Hiszpanii i Francji.

W polskiej delegacji uzgodniono, że należy przełamać postawy urzędników oraz poprzeć porozumienie o ile nie zawiera ono długoterminowych zobowiązań. W imieniu obecnych organizacji pracodawców Polski przedstawiciel OSKKO Marek Pleśniar wystąpił z deklaracją poparcia dla inicjatywy porozumienia. Stwierdził, że prowadzący negocjacje ma pełne poparcie polskich organizacji i że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Polacy wszyscy podpiszą porozumienie.

Oto jego treść: Europejscy Pracodawcy Oświaty:

EUROPEAN EDUCATION EMPLOYERS

1. The signatory organisations to this text undertake to work together over the period until 31 December 2008 for the following aims and objectives:

·        To explore the basis on which a permanent organisation for Education Employers in Europe could be agreed amongst the participating organisations and established under Belgian law, working in co-operation with CEEP but as a legally and managerially separate entity.

·        To work with ETUCE and the European Commission on the issue of a possible European social dialogue committee for Education

·        To exchange information and experience as employers of teaching staff

·        To support the process of social dialogue in Education at all levels

·        To co-operate with other organisations covering the interests of employers of staff who work alongside teaching staff

·        To prepare input from the employers’ perspective for inclusion in an initial work plan for a possible European social dialogue committee for Education.

2. The scope of activity of European Education Employers would relate to teaching staff in publicly-funded institutions of primary, secondary, tertiary and post-tertiary education. The overall objective would be to support the identification and dissemination of good practice in the field of employment in Education, working either as employers alone or jointly with unions, as appropriate.

3. In the initial phase up to 31 December 2008, funding for meetings would be sought wherever possible from the European Commission. Otherwise, participating organisations would be required to fund their own attendance at meetings.

4. At the first meeting after a nucleus of at least [8] countries had contributed signatory organisations, a Chair and a Secretary would be elected for the remaining period until 31 December 2008. This initial meeting would be convened by Charles Nolda and take place at the premises of CEEP in Brussels.

5. Those elected at that meeting would share responsibility for pursuing the purposes set out in paragraph 1 above and would communicate regularly with all the organisations that have been involved as employers in the Brussels conference on 4 and 5 June 2007.

6. No long-term commitment is entailed or implied by signing this text. Decisions to set up a permanent organisation for Education Employers in Europe or to enter into an agreement with ETUCE to create a European social dialogue committee would not be considered until after the transitional stage ending on 31 December 2008.  

 

Podsumowanie konferencji. 5.06.2007.

Podczas sesji podsumowującej zreferowano przebieg prac paneli oraz odbyła się dyskusja. Przedstawiono wiele wątpliwości co do możliwości podpisania proponowanego porozumienia.

Dyskusja wykazała też że ważną sprawą będzie ustalenie reprezentatywności i statusu partnerów społecznych poszczególnych organizacji. Polska delegacja utrzymała stanowisko z poprzedniego dnia - tj. poparłą porozumienie jako niezbędne do dalszych prac. Bez znaczących rezultatów konferencji trudno byłoby uzyskać dalsze wsparcie Komisji Europejskiej.

Ustalono ostatecznie że w czasie najbliższych miesięcy delegacje podejmą w swych krajach decyzje co do podpisania porozumienia - w imieniu każdej organizacji oddzielnie.

Organizatorzy przekazali przedstawicielowi OSKKO wyrazy uznania za konstruktywną, wspierającą postawę.

Rozważane są aktualnie plany wizyty prowadzących -  pana Ch. Noldy oraz pani Nanny Abildstrom na zbliżającym się Kongresie Zarządzania Oświatą w Polsce.

Konferencja przyniosła OSKKO sukces - staliśmy się sygnatariuszami europejskiego porozumienia pracodawców. Planujemy też wstąpienie do Konfederacji Pracodawców Polskich.

Jednak są też inne korzyści z tego wydarzenia:

 

To pozwala zyskać dystans od spraw krajowych.