powrót

Ewa Halska

„Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń" - spotkanie stowarzyszeń nauczycielskich, Sulejówek, 14-16.11-2003.

W dniach 14-16 listopada 2003r. w Sulejówku odbyło się szkolenie na temat „Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń – II etap. Z ramienia OSKKO w szkoleniu brała udział Ewa Halska obecna także na I części szkolenia wiosną bieżącego roku.

Piątek i sobota upłynęły na omówieniu prawnych aspektów działalności organizacji pozarządowych w zakresie pożytku publicznego w świetle ustaw z dnia 24 kwietnia 2003r.; Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873) oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874), natomiast w niedzielę poruszane były aspekty finansowe funkcjonowania stowarzyszenia.

Zakres szkolenia piątkowo - sobotniego obejmował:

  1. Ustawę „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” – wprowadzenie.
  2. Działalność pożytku publicznego.
  3. Formy prowadzenia działalności pożytku publicznego.
  4. Organizacje pożytku publicznego.
  5. Nadzór i kontrola nad organizacjami pożytku publicznego.
  6. Wolontariat - nowe regulacje.


W ramach zajęć omówiono definicje regulowane ustawą, dookreślono różnice między działalnością nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, a działalnością gospodarczą oraz ich wzajemne relacje w stosunku do działalności statutowej stowarzyszenia. Zasadniczą kwestią z punktu widzenia stowarzyszenia jest fakt, że nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Następna cześć dotyczyła organizacji pożytku publicznego. Tutaj teoretycznie i praktycznie pracowano nad tym: Jak stowarzyszenie może się stać organizacją pożytku publicznego? czyli omówione zostały warunki formalne uzyskania statusu, statut organizacji w tym zmiany w statucie jakich należy dokonać, aby móc uzyskać status organizacji oraz obowiązki i przywileje organizacji pożytku publicznego. Do obowiązków organizacji pożytku publicznego należy przygotowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podanie ich do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, przesłanie ich do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego( obecnie minister gospodarki, pracy i polityki społecznej), a także poddanie sprawozdania badaniu audytorów. Do najważniejszych uprawnień organizacji należą przywileje podatkowe, a wśród nich zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych, opłat sądowych
w odniesieniu do prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego. Kolejne uprawnienia, to możliwość pozyskania przez organizację dodatkowych funduszy pochodzących od osób fizycznych, które będą mogły przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (przepisy wprowadzające są w przygotowaniu) oraz prawo do nieodpłatnego informowania o swojej działalności z wykorzystaniem publicznych radia i telewizji. Zasady dostępu do mediów publicznych zostaną określone w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Kolejnym punktem było omówienie realizacji zadań publicznych przez stowarzyszenia, formy przekazywania zadań do realizacji, programy współpracy oraz formalne wymogi dotyczące tej współpracy, a także czynniki wspomagające i utrudniające budowanie współpracy pomiędzy administracją publiczną a stowarzyszeniami.
Nadzór i kontrolę nad organizacjami pożytku publicznego w zakresie prawidłowości korzystania
z uprawnień wynikających z ustawy sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. Nadzór ministra nie zastępuje istniejącego nadzoru i kontroli wykonywanej nad stowarzyszeniami przez starostę.

Ostatnim punktem sobotniego szkolenia był Wolontariat - nowe regulacje. Tematykę poruszaną w tej części jako wykorzystywaną przez dyrektorów szkół ujęłam w załączniku do sprawozdania.

Niedziela poświęcona była organizacyjnym i finansowym aspektom funkcjonowania biura organizacji, jego roli w obsłudze finansowej stowarzyszenia. Poruszono tu aspekty schematu organizacyjnego, regulaminów wewnętrznych, a także dokumentacji księgowej organizacji w tym zakładowej polityki rachunkowości, czyli instrukcje; obiegu dokumentów, kasowa, inwentaryzacyjna.
Zajęcia zakończyły ćwiczenia praktyczne: jako pierwszy - budżet stowarzyszenia czyli układ budżetu na najbliższy rok – koszty statutowe i administracyjne oraz źródła ich finansowania, a drugie to, wypełnienie wniosku o dotację do zadania realizowanego przez stowarzyszenie do MENiS.

Poza oficjalnym programem odbyło się spotkanie informacyjne o postępie prac nad realizacją działań prowadzonych w ramach utworzenia Konfederacji Akademii Nauczycieli – przedstawiono min. projekt statutu konfederacji.


Załącznik.

Wolontariat - nowe regulacje prawne

 

Podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu w Polsce:

1.      Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

      ( Dz. U. z 2003 r nr 96 poz. 873 - art. 42 – 50).

2.      Kodeks cywilny w zakresie zawierania porozumień.

 

Obowiązki stron  - wolontariusz

1.      Posiada odpowiednie kwalifikacje  art.43 ustawy

2.      Realizuje postanowienia porozumienia (umowy)

 

Obowiązki „korzystającego” (zleceniodawcy)

Korzystający ma obowiązek;

1.      informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 45 ust.1 pkt1),

2.      zapewnić wolontariuszowi (...) bezpiecznie i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń w tym (...) odpowiednie środki ochrony indywidualnej (art. 45 ust.1 pkt.2),

3.      pokrywać (...) koszty koszty podróży służbowych i diet (art.45 ust 1 pkt.3 )– możliwość zwolnienia (art.45 ust.4)

4.      zapewnić ubezpieczenie od NWW (art.46 ust.3)

5.      wydać (na żądanie) pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczenia przez wolonatriusza (art. 44 ust.2)

6.      poinformować o prawach i obowiązkach wolontariusza (art.47)

 

Korzystający może pokrywać:

1.      (...) inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego (art.45 ust.2),

2.      koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu art.45.ust.3)

3.      Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczen przez wolontariusza (art.44 ust 3).

 

Porozumienie (umowa) wolontariusz – korzystający  (zleceniodawca)

1.      Forma porozumienia :

a)      Ustna,

b)      pisemna:

Ø      na żądanie wolontariusza,

Ø      jeżeli świadczenie wykonywane jest powyżej 30 dni.

2.      Treść porozumienia:

a)      określenie stron,

b)      określenie warunków wykonywania świadczenia:

Ø      określenie czasu trwania,

Ø      określenie zadań,

Ø      podkreślenie bezpłatnego charakteru wykonywania świadczenia,

3. określenie warunków rozwiązania.

 Nie wydaję świadectwa pracy umowa wolontariatu nie jest wliczana do stażu pracy.


 

Wzór umowy

 

UMOWA  ZLECENIA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ

 

 

W dniu ..............................................  w ..........................

pomiędzy.....................................................reprezentowanym przez ............................

zam. (siedziba ) .........................................................................zwanym w dalszej części  Zleceniodawcą,

a Panią/Panem ................................................

dowód osobisty nr ........................., adres zamieszkania .............................................

zwanym  w dalszej części Wolontariuszem

 

została zawarta umowa o następującej treści :

1.      Zleceniodawca zleca, a Wolontariusz zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy następujące prace, które obejmują :

1)      .....................................................

2)   .....................................................

3)   .....................................................

 

2.      Rozpoczęcie wykonania prac strony ustalają na dzień .................................... , a zakończenie  do dnia ..................................... .

3.      Strony zgodnie ustalają, że umowa niniejsza  obejmuje prace o charakterze wolontarystycznym, która ma charakter bezpłatny.

4.      Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu koszty Wolontariuszowi kosztów podróży służbowych i diet, które ten poczynił w celu należytego wykonania zadania.*

5.      Zwrot wydatków nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza dowodu stosownego rozliczenia wraz z dowodami poniesionych kosztów.*

6.      Wolontariusz może powierzyć wykonanie zlecenia innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie umowy.

7.      Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego zlecenia, a zwłaszcza związanych z ........................................

8.      Strony  zgodnie ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

9.   W sprawach nieuregulowanych umową stosowany jest Kodeks cywilny.

10    Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron  w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do umowy.

11.  Ewentualne spory mogące wynikać z umowy będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

12    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

...............................................                                                           ..........................................

            Zleceniodawca                                                                                Wolontariusz

 

*  Oświadczenie Wolontariusza

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zwolnienie Zlecającego z obowiązków wymienionych
w punktach 4 i 5 niniejszej umowy. art. 45 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873)

 

 

......................................                                                                    ...........................................

         data                                                                                                                                 podpis Wolontariusza


Ewa Halska
.