powrót

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSKKO, Dobczyn, 6,7 września 2003r.

Przed Szkołą Podstawową w Dobczynie i w pokoju nauczycielskim.

6 i 7 września 2003r odbyło się zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w którym udział wzięli członkowie Zarządu: Joanna Berdzik (Bolesławiec), Ewa Czechowicz (Rzeszów), Ewa Halska (Pyskowice), Wojciech Tański (Olsztyn) i Marek Pleśniar (Olsztyn) oraz Komisji Rewizyjnej: Anna Burec-Kobiałka (Kozienice), Ryszard Sikora (Kraków), Sławomir Lipiński (Warszawa). Z głosem doradczym uczestniczyli: gospodyni - Iwona Sobka, Beata Domerecka (Bolesławiec), Hanna i Eugeniusz Jakubek (Skawina), Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz (Łódź), Jerzy Kostyła (Piotrkowice k. Krakowa).

Zebranych w SP w Dobczynie, zarządzanej przez Iwonę Sobkę, odwiedził życzliwy inicjatywie OSKKO wójt gminy Klembów, pan Kazimierz Rakowski. Gmina prowadzi skuteczną politykę oświatową, nie ma tam obecnie braków budżetowych, jest tanie (1.50zł za obiad) żywienie w szkołach.
Na zdjęciu :

od lewej stoją: Anna Burec-Kobiałka, Ewa Halska, Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz, Sławomir Lipiński, Jerzy Kostyła, Ewa Czechowicz, Marek Pleśniar, Joanna Berdzik, Kazimierz Rakowski, Iwona Sobka, Ryszard Sikora

niżej: Wojciech Tański, Hanna Jakubek.

Celem zebrania było:

 1. Przygotowanie Zjazdu Walnego OSKKO

  Ustalenie miejsca i terminu.
  Omówienie programu
  Omówienie organizacji Zjazdu
  Przedyskutowanie polityki w kwestii sponsoringu
   

 2. Dyskusja nad kształtem i linią programową Forum.
 3. Przygotowanie propozycji dotyczących VI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół w Olsztynie
 4. Dyskusja Programowo-organizacyjna OSKKO.
 5. Przygotowanie kierunków zmian statutu
 6. Omówienie przez Komisję Rewizyjną zagadnień kontrolno-nadzorczych

 

1. Podczas zebrania zdecydowano, że najlepszym ze względów logistycznych i z racji nawiązanej współpracy ze Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty miejscem Zjazdu Walnego OSKKO będzie Kalisz. Dyrektor Biura uzgadnia obecnie tę kwestię z dyrektorem SDMO. Za najlepszą propozycję terminu uznano 10 stycznia 2004r. Ostateczna data zależy od wyników ustaleń z kaliskimi partnerami oraz patronami medialnymi i sponsorami. Zostanie ona ustalona we wrześniu br.

Przyjęto że konferencja zajmie jeden dzień, podczas którego odbędzie się Zjazd Walny i Konferencja OSKKO pod patronatem "Dyrektora Szkoły". Po zebraniu dyrektor Biura nawiązał kontakt z redakcją DS i uzyskał deklarację uczestnictwa DS w przedsięwzięciu. Konferencja OSKKO będzie miała charakter otwarty dla środowiska kadry kierowniczej, tzn. wziąć w niej udział będą mogli także nie należący do OSKKO dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele. Zachęcamy do obecności dyskutantów Forum OSKKO. Konferencja będzie miała charakter szkoleniowy, będą wydawane zaświadczenia o uczestnictwie oraz materiały konferencyjne.
Wkrótce po ustaleniu ostatecznej daty konferencji zostaną rozesłane informacje do członków OSKKO oraz uczestników forum i środowiska oświatowego w miejscu konferencji.

Obecnie toczą się rozmowy ze sponsorami mogącymi wesprzeć finansowo spotkanie kaliskie.

Podczas Zjazdu zostaną poruszone zagadnienia statutowe, dotyczące obowiązków sprawozdawczych Zarządu, Biura i Komisji Rewizyjnej, podsumowanie pierwszego roku działalności OSKKO i kierunki działań na rok następny.

2. Przedyskutowano zagadnienia dotyczące Forum OSKKO i witryny stowarzyszenia. Ustalono, że należy ułatwić korzystanie z Forum (szczególnie nowym uczestnikom bądź kandydatom) oraz uczynić prostszym przechodzenie z niego do witryny OSKKO oraz z powrotem. Dyskutowano też nad dostępnością plików w Wymianie Plików.  Postanowiono wprowadzić do witryny bieżące informacje dotyczące sytuacji prawno-organizacyjnej dyrektora.

3. Podczas rozmów o organizacji VI KKDS w Olsztynie podtrzymano propozycję miejsca konferencji. Uznano za wymagające wprowadzenia do programu zagadnienia dotyczące współpracy europejskiej, statusu dyrektora, zagadnień nadzoru pedagogicznego. Ostatecznie tematy zostaną ustalone w nowym roku. Jesienią br. OSKKO nawiąże kontakty z władzami miasta, w celu pozyskania wsparcia i patronatu Prezydenta Miasta Olsztyna. Za pożądane uznano zaproszenie podobnych OSKKO organizacji z Europy i USA. Oczywistym partnerem medialnym przedsięwzięcia powinien zostać Dyrektor Szkoły, media lokalne oraz TVP. Pracami związanymi z omówionymi zagadnieniami zajmie się od września biuro stowarzyszenia.

4. Poruszono zagadnienia programowe, w tym:

5. Uznano za skuteczny obecny kształt organizacyjny OSKKO, z jego sprawną platformą informacyjną w Internecie i mobilnym Biurem i członkami Zarządu, KR. Bardzo wysoko oceniono zaangażowanie członków stowarzyszenia w inicjatywy przez nie podejmowane.

6. Komisja rewizyjna zaleciła zmobilizowanie do wypełnienia swego obowiązku statutowego tych członków OSKKO, którzy jeszcze nie wpłacili składek. Ponadto ustalono plan działań zmierzających do podsumowania działalności OSKKO i przedłożenia Zjazdowi Walnemu sprawozdania.

  Nasza gospodyni - Iwona Sobka ....

Goszcząca nas w swej szkole Iwona zapewniła nam znakomite warunki pracy i pobytu. Mieliśmy okazję obejrzeć jej piękną, wyremontowaną szkołę, przystosowaną do nauki dzieci niepełnosprawnych, wolną od barier architektonicznych, ze znakomitymi warunkami sanitarnymi. Bardzo jej i władzom gminy dziękujemy za gościnę.

Zaanektowaliśmy gabinet gospodyni i skorzystaliśmy z komputera by popisać do uczestników Forum.