powrót

OSKKO w CODN
22 - 23 listopada 2002 r odbyło się IX spotkanie przedstawicieli zarządów stowarzyszeń nauczycielskich. Byliśmy tam w składzie - Joanna Berdzik - prezes, Ewa Czechowicz - sekretarz i Marek Pleśniar - dyrektor biura OSKKO.

Dziewiątą edycję prowadziło Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej SNTI.

Dwa stowarzyszenia: SNTI i OSKKO.

OSKKO wspiera inicjatywę SNTI w sprawie szkolnych koordynatorów TI.

Wspieranie działalności stowarzyszeń nauczycielskich przez CODN
W 2002 trwa wspieranie działań stowarzyszeń nauczycielskich o zasięgu ogólnopolskim. Dla członków stowarzyszeń CODN organizuje trzy dwudziestogodzinne szkolenia przygotowujące do pracy w nowoczesnej organizacji pozarządowej oraz trzy dwudniowe spotkania dla przedstawicieli zarządów stowarzyszeń.
Upowszechnia informacje o działalności stowarzyszeń między innymi przez opracowany raport "Ogólnopolskie stowarzyszenia nauczycielskie" oraz prezentowanie w Mediotece czasopism i biuletynów stowarzyszeń.
W tym roku planowane jest wydanie zwartej publikacji na temat stowarzyszeń nauczycielskich

Opiekę nad stowarzyszeniami sprawuje pani Beata Walkiewicz.

Zebrani przedstawiciele stowarzyszeń prowadzili prace nad stworzeniem federacji stowarzyszeń nauczycielskich. OSKKO weźmie w nich udział.

To istotne dla nas, bo umożliwia efektywniejsze osiąganie celów OSKKO.

Spotkanie trwało dwa dni. Przedstawiliśmy OSKKO i weszliśmy w grono twórców federacji.

Propozycje problemów, którymi miałby zająć się związek stowarzyszeń nauczycielskich,
wypracowane na IX Spotkaniu Przedstawicieli Zarządów Stowarzyszeń
GRUPA 1

I. Standardy:

warunków pracy
kwalifikacji pracowników oświaty
warunków i poziomu kształcenia nauczycieli
kwalifikacji i kompetencji kadry urzędniczej organów prowadzących szkoły

GRUPA 2

• zarejestrowanie Konfederacji stowarzyszeń nauczycielskich
• wymiana doświadczeń między stowarzyszeniami
• opracowanie standardów nauczycielskich (absolwenta uczelni) i nauczyciela konkretnego przedmiotu
• szkolenie dotyczące prawnych i finansowych aspektów działania stowarzyszeń (nadal potrzebne – uaktualnianie informacji)
• szkolenie – jak pisać projekt edukacyjny, zwłaszcza unijny
• stworzenie bazy informacyjnej dotyczącej projektów edukacyjnych (gdzie można znaleźć informacje na temat projektów)

GRUPA 3

• promocja efektów pracy poszczególnych stowarzyszeń
• wnioskowanie o ustalenie standardów kształcenia nauczycieli ( konferencja z MENiS, rektorami uczelni)
• wybranie władz konfederacji – sformalizowanie konfederacji stowarzyszeń nauczycielskich
• wyznaczenie stałych osób występujących w imieniu związku stowarzyszeń nauczycielskich


GRUPA 4

• Budowanie autorytetu zawodowego
• Usprawnienie współpracy między uczelniami wyższymi, placówkami doskonalenia, organami nadzoru pedagogicznego a szkołami (wolontariat, wymiana doświadczeń, system kształcenia nauczycieli)

GRUPA 5

I. Opracowanie standardów przygotowania nauczycieli do zawodu

1) Warsztat pracy nauczyciela:
- kwalifikacje przedmiotowe
- ocenianie
- tworzenie programów
- integracja międzyprzedmiotowa
- stosowanie technologii informacyjnej

2) Umiejętności wychowawcze:
- komunikacji interpersonalnej
- wartości (etyka zawodu)
- dyscyplina

II. Środowiskowa (niezależna) akredytacja zakładów kształcenia nauczycieli i uczelni wyższych