powrót

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

12 października 2004r dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Prof. dr hab. Andrzej Zollem.


Celem wizyty w Biurze Rzecznika było:

 

 

  • Przekazanie sprawozdania z VI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół w Olsztynie

  • Przedstawienie działalności OSKKO

  • Wyłonienie obszarów możliwej współpracy Stowarzyszenia z Rzecznikiem i podjęcie działań

 

Rzecznik zapoznał się z celami i sposobami działania OSKKO oraz przyjął sprawozdanie z VI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół w Olsztynie, organizowanej przez OSKKO

Dyrektor Biura OSKKO zadeklarował współpracę Stowarzyszenia w kwestii:

 

I. Narodowej strategii wychowania młodzieży.

Profesor Andrzej Zoll stwierdził, że w Polsce brakuje wspólnej dla wielu środowisk, spójnej koncepcji wychowania, opartej na uniwersalnych wartościach. Obiecująco to rokuje współpracy z OSKKO, którego wnioski pokonferencyjne z KKDS VI, dotyczące zadań wychowawczych szkoły przytoczył M. Pleśniar. Obie strony wysuwają postulat stworzenia platformy porozumienia pomiędzy poszczególnymi elementami systemu wychowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził chęć brania udziału w przedsięwzięciach OSKKO.

 

II. Krytyki Karty Nauczyciela.

Uwagę stowarzyszonych zwróciły wypowiedzi RPO w kwestii Karty. Poglądy profesora Zolla są zbieżne z naszymi - i on widzi w wielu jej przepisach hamulec postępu w oświacie. Nie jest on przeciwnikiem wprowadzenia do systemu prawnego rozwiązań, które stabilizują, umacniają, dają gwarancje temu środowisku. "Zawód nauczyciela jest zawodem specyficznym i niewątpliwie potrzebuje pewnych szczególnych rozwiązań, ale ta ustawa konserwuje dawny model szkoły i pracy nauczyciela. Chroni średniaków, słabych".

Podczas rozmowy poruszono zagadnienia takie jak:

Pan Zoll zainteresował się projektem i wyraził chęć zapoznania się z jego założeniami.

Umówiono się, że nastąpi to tej jesieni. Ze względu na uwarunkowania, czasu na pracę jest, zdaniem Rzecznika, mało.
 

III. Projektu dotyczącego Rady Edukacji Narodowej.

REN to niezależny od politycznej koniunktury i wpływów, działający w oparciu o właściwą ustawę organ stojący na straży zapisanego w art. 70 Konstytucji RP prawa do nauki. Każdy obywatel powinien mieć prawo występowania do Rady z wszelkimi wnioskami dotyczącymi sfery edukacji.

Do kompetencji Rady należałoby:

IV. Organizowania przedsięwzięć Stowarzyszenia z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pan Rzecznik wykazał zainteresowanie II Ogólnopolską Konferencją Kadry Kierowniczej - związaną ze zjazdem walnym OSKKO w Miętnem. Być może uda się go tam zaprosić.

Zostało zasygnalizowane kolejne spotkanie Rzecznika z dyrektorem Biura OSKKO w celu bieżącego informowania.