powrót

Wesprzemy III FORUM INICJATYW OŚWIATOWYCH
Szkoła OBYWATELI
EDUKACJA dla rozwoju wsi

 

Wraz z organizatorem - i my:

 

zapraszamy do uczestnictwa w XIII Forum Inicjatyw Oświatowych. Forum obradować będzie pod patronatem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu R.P. w dniach 22-23 kwietnia 2006 roku. Pierwszy dzień odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu R.P. ul. Wiejska 4/6/8, drugi – w Szkole Przymierza Rodzin, ul. Marii Grzegorzewskiej 10 na Ursynowie.

 

Stowarzyszenie weźmie udział w Forum. Proponujemy też Organizatorom zabranie głosu w części samorządowo-dyrektorskiej I Kongresu Zarządzania Oświatą w Łodzi gdzie podejmiemy dyskusję nad różnorodnymi formami organizowania oświaty w Polsce. Jak pisze organizator:

Forum zajmie się problemami rzeczywistego uspołecznienia oświaty i przybliżenia jej obywatelom, zwłaszcza rodzicom. Ważnym zagadnieniem będą również wyzwania stojące przed edukacją na wsi. Przed polską wsią stoją bowiem wielkie wyzwania cywilizacyjne przekształcenia gospodarki opartej na rolnictwie w gospodarkę wielofunkcyjną opartą na wiedzy. Warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest dobre, dostosowane do potrzeb, możliwości, tradycji i specyfiki lokalnego środowiska   wykształcenie całego społeczeństwa wiejskiego. Fundamentem programu edukacji dla rozwoju wsi jest objęcie edukacją przedszkolną wszystkich małych dzieci, wyrównanie szans dzieci i młodzieży szkolnej oraz stworzenie powszechnej możliwości edukacji ustawicznej osób dorosłych.

Doświadczenia organizacji pozarządowych i samorządów pozwalają na stworzenie rozwiązań systemowych, których realizacja jest możliwa dzięki funduszom europejskim. Warunkiem powodzenia jest odpowiednia polityka państwa i władz samorządowych, samoorganizacja i aktywność społeczności wiejskich, oraz system wsparcia merytorycznego gwarantujący transfer wiedzy i informacji do środowisk wiejskich i umożliwiający optymalne wykorzystanie pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Najważniejsza jest jednak dobra, partnerska  współpraca wszystkich zainteresowanych rozwojem wsi: polityków, samorządowców, rodziców, nauczycieli, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu.

Coraz częściej organizacje społeczne, stowarzyszenia rodziców, fundacje powołane przez absolwentów zainteresowane są przejęciem i prowadzeniem szkół. Doświadczenia innych krajów Europy i świata przekonują, że jest to ciekawy i efektywny kierunek działania. Warto się z nimi zapoznać i spróbować przejąć niektóre rozwiązania. O tych doświadczeniach i o proponowanych zmianach prawnych umożliwiających przybliżenie oświaty do obywateli chcemy dyskutować. Chcemy też, aby stowarzyszenia rozwoju wsi, które tak dobrze sprawdziły się w programie Mała Szkoła stały się powszechną formą samoorganizacji mieszkańców wsi i żeby zakładały one przedszkola, świetlice wiejskie, biblioteki, kluby internetowe i prowadziły działalność na rzecz kultury, pomocy społecznej, przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.

Komitet organizacyjny 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Federacja Inicjatyw Oświatowych

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Woj. Zachodniopomorskiego

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

 Konferencję zorganizowała Federacja Inicjatyw Oświatowych ul. Kozietulskiego 21, 01-571 Warszawa

 faks (0-22) 629 32 06 e-mail: cio@poczta.sm.pl. i tam należy się zgłaszać

Karta zgłoszenia         Program

 

Planowany Program

22 kwietnia Sala Kolumnowa Sejmu R.P. ul. Wiejska 2/4/6

10.00 –11.00

Recepcja i rejestracja uczestników

 

11.00 – 11.05

Otwarcie

Posłanka Krystyna Szumilas – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

11.05 – 11.20

Cele i zadania XIII FIO

Ryszard Kamiński, Alina Kozińska-Bałdyga, Waldemar Miśko – Komitet Organizacyjny

11.20 – 11.30

Informacja - Ogólnopolska Rada Edukacji  tworzona przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Waldemar Miśko, Elżbieta Rink – Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Woj. Zachodniopomorskiego

11.30 – 12.30

Panel polityków – jakie działania organizacyjne, prawne i finansowe proponowane są dla wsparcia stowarzyszeń rozwoju wsi prowadzących Małe Szkoły, Małe Przedszkola, świetlice, biblioteki, warsztaty terapii, kluby internetowe i inne działania na rzecz edukacji, kultury, pomocy społecznej, przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy?

Wiceminister Władysław Ortyl, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Podsekretarz Stanu Tomasz Merta, Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podsekretarz Stanu Anna Streżyńska, Min. Transportu i Budownictwa

Podsekretarz Stanu Jan Ardanowski, Min.

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zaproszeni:

Minister Edukacji i Nauki,

Minister Polityki Społecznej

12.30 – 12.50

Pytania do polityków i dyskusja

 

12.50 -13.00

Informacja o Funduszu Wiejskich Inicjatyw Oświatowych

Eugeniusz Laszkiewicz Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

13.00 – 13.10

Informacja o projekcie Inicjatywy Lokalne dla Informatyzacji Wsi

Krzysztof Głomb Prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie

13.10 – 13.40

przerwa

 

13.40 – 13.50

Współpraca dla edukacji i rozwoju wsi

Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

13.50 – 14.15

Doświadczenia w uspołecznianiu szkoły innych krajów Europy i świata

Jerzy Lackowski – Dyrektor Studium Pedagogicznego UJ

14.15 – 15.00

Proponowane zmiany w prawie oświatowym

Zbigniew Paśko – Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu

15.00 – 15.45

Dyskusja

 

15.45 – 16.00

Podsumowanie dyskusji

Posłanka Krystyna Szumilas – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

16.00

Wyjazd z Sejmu na obiad i dalsze obrady do Szkoły Przymierza Rodzin

 

18.00 – 20.00

Program LEADER

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

23 kwietnia 2006

Szkoła Przymierza Rodzin, ul. Marii Grzegorzewskiej 10, Ursynów-Imielin

9.30 – 13.00

Porady prawne – Katarzyna Pietrzyk

9.30 – 11.30

Równoczesne warsztaty i grupy dyskusyjne

  1. Zakładanie stowarzyszenia rozwoju wsi, Małej Szkoły i Małego Przedszkola
  2. Praca w grupach różnowiekowych – klasy łączone
  3. Tworzenie przez stowarzyszenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i szkół średnich dla dorosłych
  4. Inicjatywy lokalne dla informatyzacji wsi
  5. Współpraca samorządów i organizacji pozarządowych
  6. Organizacja Święta Małej Szkoły
  7. Prowadzenie przez stowarzyszenie działalności gospodarczej - turystycznej

11.30 -11.45

Organizacja Święta Małej Szkoły

11.45 -12.30

Współpraca regionalna i przygotowanie wspólnych projektów

12.30 – 13.00

Podsumowanie i zakończenie XIII Forum

13.00

Obiad