powrót    
Na konferencji CODN    
"FINANSOWANIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI"  

 Sulejówek, 4-5 maja 2004r

Czwartego i piątego maja 2004r przedstawiciele OSKKO wzięli udział w konferencji na temat realizacji zapisów Art. 70a Karty Nauczyciela.

O zebranie grupy dyrektorów i przedstawicieli samorządów gminnych został poproszony przez przedstawicielkę CODN, panią Elżbietę Tołwińską-Królikowską dyrektor Biura OSKKO. Zadaniem OSKKO było przygotowanie na konferencję przygotowanie:

(kliknij aby powiększyć)

Cele Konferencji (opr. CODN):

Uczestnicy:

Przygotowanie konferencji:

Wtorek 4 maja 2004

W pierwszym dniu konferencji przedstawiono zebranym wyniki kontroli NIK dotyczącej organizacji oraz finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Synteza wyników kontroli:

1. W części skontrolowanych kuratoriów oświaty, wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli oraz j.s.t. prowadzących szkoły i placówki oświatowe potrzeby w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli nie były rzetelnie rozpoznane (str. 33, 27 i 38). W 4 z 7 skontrolowanych kuratoriach oświaty (tj. 57,1%) podejmowane działania dotyczące badania potrzeb w przedmiotowym zakresie nie miały – w ocenie NIK - charakteru systemowego. Nieprawidłowości polegające na niedokonywaniu (zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi) systematycznej i pogłębionej diagnozy potrzeb dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wystąpiły w 4 z 13 skontrolowanych wojewódzkich placówkach doskonalenia nauczycieli (tj. 30,8%) oraz w połowie spośród 28 skontrolowanych j.s.t.

2. W organizacji i finansowaniu działalności publicznych placówek doskonalenia nauczycieli występowało szereg nieprawidłowości dotyczących planowania i realizacji zadań statutowych tych placówek (str. 20-23, 27-32). Stwierdzono nadmierne – w ocenie NIK – ukierunkowanie działalności szkoleniowej wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli na realizację zadań dodatkowych prowadzonych przez wszystkie skontrolowane placówki (całkowicie lub częściowo odpłatnych dla uczestników), kosztem zadań obowiązkowych. W 9 z 13 skontrolowanych placówek (tj. 45,0%) odpłatna działalność szkoleniowa dotyczyła więcej niż 50% ogółu oferowanych w roku szkolnym form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym w 5 więcej niż 79%.

Nieprawidłowości te wynikały z braku precyzyjnego wyodrębnienia w planach pracy form doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikających z zadań obowiązkowych (stwierdzonego w co trzeciej wojewódzkiej placówce), co powodowało niedoszacowanie planów finansowych tych placówek. Ponadto na skutek niedookreślenia w ustawie - Karcie nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli - konsultantów ,zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, wystąpiło znaczne zróżnicowanie pensum dydaktycznego przydzielonego tym nauczycielom.

3. Wobec pogłębiania się zjawisk patologicznych w szkołach niewystarczający był zasięg dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wychowania i profilaktyki. Dostępność specjalistycznych form szkoleń w tym zakresie, organizowanych w wojewódzkich placówkach doskonalenia nauczycieli była ograniczona, ze względu na odpłatność pobieraną od uczestników (str. 29-30, 35 i 39-40).

4. Stwierdzono niezadowalający nadzór pedagogiczny sprawowany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nad centralnymi placówkami doskonalenia nauczycieli oraz przez kuratorów oświaty nad pozostałymi publicznymi i niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli, a także przez dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli nad pracą nauczycieli konsultantów i innych nauczycieli współpracujących z ww. placówkami. Nieprawidłowości w tym zakresie polegały na niepełnej realizacji zadań, dotyczących zwłaszcza mierzenia jakości pracy ww. placówek (str. 18, 21, 30 i 36-37).

5. Minister Edukacji Narodowej i Sportu z prawie siedmiomiesięcznym opóźnieniem wydał rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2003 r. normujące działalność placówek doskonalenia nauczycieli oraz organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli (str. 18-19). W ocenie NIK opóźnienie w wydaniu rozporządzenia utrudniło sprawne funkcjonowanie systemu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, obejmującego w końcu 2002 r. – w skali kraju – prawie 450 publicznych (wraz z filiami) i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz około 2,4 tys. nauczycieli doradców metodycznych.

6. Wprowadzenie nowych zasad finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli spowodowało w 2002 r. w skali kraju – w porównaniu z rokiem poprzednim – zwiększenie o 27,6% globalnych wydatków kierowanych na te cele, w tym wzrost o 88,0% wydatków z budżetów j.s.t. oraz obniżenie o 36,6% wydatków z budżetów jednostek administracji rządowej.

7. Kierunki wydatkowania środków, wyodrębnionych w latach 2002-2003 w budżetach skontrolowanych jednostek administracji rządowej i j.s.t. na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, były zgodne z kierunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. ( str. 15-17, 25, 33-35, 41-44 oraz załącznik nr 9).

8. Nie wszystkie organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe wypełniły obowiązek wynikający z przepisów art. 70a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, chociaż od 2002 r. w strukturze wydatków budżetowych na finansowanie zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli nastąpiły istotne zmiany (str. 18 i 37-38).

9. W większości skontrolowanych j.s.t. (88,6%) wystąpiły nieprawidłowości w dysponowaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi, wyodrębnionymi w trybie art. 70a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela (str. 38- 39).

10. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości finansowe na łączną kwotę 2.085,1 tys. zł, z tego: 2.062,0 tys. zł stanowiły środki wydatkowane z naruszeniem przepisów prawa, 15,1 tys. zł – uszczuplenia w dochodach budżetów samorządowych, 8,0 tys. zł – inne nieprawidłowości finansowe (str. 32-33 i 35).

Raport Najwyższej Izby Kontroli do pobrania

Wystąpienie OSKKO.

Doskonalenie nauczycieli w oczach polskich dyrektorów szkół.
Marek Pleśniar, dyrektor Biura OSKKO.
 

Prowadzący przedstawił prezentację OSKKO

OSKKO - prezentacja do pobrania

a następnie wyniki badań OSKKO:

prezentacja - "Wykorzystanie środków" do pobrania

Na użytek konferencji zbadano wśród dyrektorów szkół i samorządowców zagadnienie realizacji w praktyce zapisów Art. 70a Karty Nauczyciela. Chodziło nam o zdanie przedstawicieli szkół. Możliwość udziału mieli: członkowie Forum OSKKO, uczestnicy seminarium stowarzyszenia "Zawód Dyrektor", 28 kwietnia we Wrocławiu.

Przykłady dobrej praktyki.

Województwo Mazowieckie.

Kazimierz Rakowski, wójt Gminy Klembów

prezentacja - K. Rakowski.

Wójt gminy Klembów zaprezentował dalece idące wnioski, miedzy innymi wnioskował o zwiększenie dofinansowania doskonalenia nauczycieli, zmniejszenie ilości składników płacowych, jako czynnik motywujący oraz zwiększenie pensum nauczycielskiego.

Iwona Sobka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobczynie. Członek OSKKO.

  prezentacja- Iwona Sobka

Dyrektor SP w Dobczynie (gmina Klembów) przedstawiła procedury dotyczące podziału środków na doskonalenie - w szkole i gminie oraz przykład współpracy na tym obszarze dyrektorów z władzami gminy oraz między szkołami.

Toruń.

Przedstawiciele Torunia zaprezentowali bardzo interesujący przykład całościowego, spójnego patrzenia na zagadnienie doskonalenia nauczycieli, współpracy samorządu oraz placówki doskonalenia.

Dyrektor Jarosław Więckowski
(z-ca dyrektora wydziału)
Urząd Miasta Torunia, Wydział Edukacji i Sportu

Członek OSKKO.

 prezentacja - Jarosław Więckowski.

Jerzy Karpiński
Dyrektor CKU Toruń

 

prezentacja - Jerzy Karpiński

Województwo Dolnośląskie.

Piotr Lech, dyrektor SP 2 i Szkoły Muzycznej w Miliczu

dokument Word - Piotr Lech

 

Wysłuchano też wystąpień przedstawicieli samorządów szczebla powiatowego

Środa 4 maja 2004

Następnego dnia odbyły się zajęcia warsztatowe w grupach „Jak zwiększyć efektywność realizacji art. 70a KN?”

Skład grup dobrano tak, by w każdej był przedstawiciel OSKKO, ODN..

Dyrektorzy mieli pewne trudności w unaocznieniu zebranym faktu, iż należy traktować szkoły i dyrektorów jako klientów zakładów doskonalenia. Dominował pogląd o konieczności "zaspokajania potrzeb" w sposób planowy.

Następnie odbyło się podsumowanie pracy warsztatowej i dyskusja.

Sprawozdawali przedstawiciele grup.

Podczas rozmów wyraźnie zarysowało się odmienne spojrzenie dyrektorów - którzy chcą być klientami zakładów doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli zakładów doskonalenia - zwolenników rozwiązań "systemowych".

Podkreślano istnienie wielości źródeł finansowania doskonalenia oraz funkcjonowanie dwóch rodzajów placówek "systemowych". OSKKO stało na stanowisku, iż klienci systemu doskonalenia coraz częściej wybierają szkolenia niezależne i chcą mieć wpływ na wydatkowanie środków na ten cel.

Ponadto zauważono brak wsparcia doskonalenia nauczycieli szkół niepublicznych.

OSKKO podejmie dalszą dyskusję nad tymi zagadnieniami na VI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół w Olsztynie.

Artykuł na ten temat ukaże się w czerwcowym wydaniu Dyrektora Szkoły.

Przedstawiciele OSKKO - na drugim zdjęciu, od lewej: Marek Pleśniar - dyrektor Biura OSKKO, Iwona Sobka, dyrektor SP w Dobczynie, Ewa Halska - Zarząd OSKKO, Kazimierz Rakowski, wójt gminy Klembów, Piotr Lech - dyrektor SP i SP Muz. w Miliczu.

M. Pleśniar