Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty i Instytut Spraw Publicznych UJ zapraszają na doroczną Konferencję OSKKO adresowaną do dyrektorów szkół, urzędników oświatowych, nauczycieli liderów, która odbędzie się w dniach 1-3 marca 2019 w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Do udziału w Konferencji OSKKO zapraszamy osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty. Celem naszego spotkania będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Nie zabraknie programu kulturalnego: ponownie dla Uczestników Konferencji OSKKO wystąpi zespół Piwnicy Pod Baranami.

Program Konferencji


BLOK TEMATYCZNY – ZARZĄDZANIE
 

SZKOLENIE ZUS DLA DYREKTORÓW i NAUCZYCIELI

Wykład i warsztat. Grażyna Mleko, Kierownik Inspektoratu ZUS Kraków – Podgórze. Spotkanie ze specjalistką w zakresie spraw ZUS dla nauczycieli - uprawnienia do emerytury, świadczenia emerytalne, świadczenia kompensacyjne etc.

Prowadząca wyjaśni jak należy ubiegać się o emeryturę powszechną, emeryturę nauczycielską, czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Wskaże warunki jakie należy spełnić, w tym istotne kwestie dotyczące sposobu dokumentowania stażu pracy oraz okoliczności, które są zaliczane do stażu pracy przy ubieganiu się o świadczenia emerytalne. Omówi różnice jakie występują w konkretnej opcji, przybliży sytuację w jakiej będzie korzystający z danego świadczenia, szczególnie w kontekście terminu uzyskania świadczenia oraz sytuacji jaką będzie miał w przypadku podjęcia zatrudnienia. Odpowie na pytania uczestników spotkania.

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY W SZKOLE – ZATRUDNIANIE, ZWALNIANIE.
Punkt wręcz obowiązkowy - seminarium prowadzone przez doświadczonego inspektora PIP. Podczas spotkania omówione zostaną, na bazie obowiązującego prawa obszary: dokumentacja pracownicza, zatrudnianie i zwalnianie - obowiązki pracodawcy.

Odpowiemy na liczne, nurtujące dyrektorów pytania, takie jak: kiedy musimy podpisać umowę, jakie dokumenty są niezbędne by dopuścić pracownika do pracy, badania profilaktyczne, czy można pracownikowi pozwolić na wyjazd autem prywatnym (nauczanie indywidualne) na delegację (co z badaniami profilaktycznymi?).

Poruszone zostaną zagadnienia, jak: rozwiązanie umowy, dokumenty, związki zawodowe – opinia czy zgoda?; jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie w trakcie L4, teczka akt osobowych i co w niej musi się znajdować (zmieniło się rozporządzenie), ochrona rodzicielstwa, wypowiedzenie na urlopie wychowawczym, tryb przeniesienia w zw. z Art. 18 KN a świadectwo pracy i in.

Po seminarium odbędzie się spotkanie z prowadzącym: „Prawo pracy - pytania i odpowiedzi”.

 

AKTUALIZACJA PRAWA. ZADANIA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Wykład. Ewa Halska, Prezes OSKKO. Stały punkt spotkań konferencji OSKKO - Wokół prawa oświatowego, czyli jak się odnaleźć w gąszczu przepisów prawa obowiązującego w oświacie.

Na podstawie zaktualizowanej na dzień 1 stycznia 2019 r. Nawigacji oświatowej wskazane zostaną kwestie, które skutkują, dla dyrektora szkoły i placówki nowymi/zmienionymi zadaniami, obowiązkami i kompetencjami wynikającymi zarówno z przepisów prawa oświatowego jak i przepisów stosowanych we wszystkich obszarach organizacji i  funkcjonowania jednostek oświatowych.

Dyrektorom liceum i technikum,  którzy od 1 września 2019 r. będą kierowali szkołami w zmienionym ustroju szkolnym dodatkowo proponujemy panel, podczas którego omówione zostaną szczegółowo obligatoryjne zadania dyrektora związane ze zmianami w  ruchu kadrowym, organizacją pracy szkoły, rekrutacją, podstawą programową oraz nowelizacją statutów.

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE - ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA. NADZÓR DYREKTORA NAD BEZPIECZEŃSTWEM W SZKOLE, MONITOROWANIE, DOKUMENTOWANIE.

Seminarium. Izabela Leśniewska, Zarząd OSKKO. Przeanalizowane zostaną podstawowe zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole - z perspektywy dyrektora-praktyka, na podstawie obowiązującego prawa. 

Główne zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dzieci i uczniów – analiza obowiązujących aktów prawnych pod kątem zadań i odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli (m.in. Rozporządzenie MENiS w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy), praktyczne rozwiązania stosowane w szkołach, w tym m.in. dotyczące postępowań powypadkowych, organizacji dyżurów na przerwach, monitorowanie i kontrola bhp, podawanie dzieciom leków ratujących zdrowie i życie; organizowanie wyjść i wycieczek - dokumentowanie

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczycieli/pracowników – m.in. plan zajęć nauczyciela a tzw. okienka, zastępstwa doraźne, zajęcia dodatkowe – płatne(?), przydzielanie godzin ponadwymiarowych, badania profilaktyczne, urlopy dla poratowania zdrowia, „dyżury” w czasie ferii i wakacji, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

 • Inne zadania dotyczące bezpieczeństwa – przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły, przykładowe zapisy w regulaminie świetlicy, dokumentacja potwierdzająca pobyt w szkole – świetlica, lekcje, zajęcia pozalekcyjne; ewakuacja – praktyka i dokumentowanie; przeglądy budynku i instalacji; kilka słów na temat RODO; monitoring i wykorzystywanie zapisów monitoringu; zabezpieczenie sieci komputerowej.

 • Dokumentowanie podejmowanym działań. W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają, wzory i przykłady dokumentów, notatek. Prezentowane podczas szkolenia materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej.

Seminarium jest częścią większej całości - szkolenia OSKKO, które jest aktualnie organizowane w wielu miastach kraju. Więcej o szkoleniach:  http://www.oskko.edu.pl/szkolenia/

 

REKOMENDACJE OSKKO DLA NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI W POLSCE

Debata Konferencji OSKKO, mająca na celu wskazanie koniecznych i pilnych zmian w oświacie. Obszary takie jak: podstawa programowa, sztywna ramówka, przeładowanie siatki godzin w klasach ósmych, brak systemowych warunków do działań prorozwojowych, odpływ nauczycieli oraz selekcja negatywna do zawodu, w związku z wydłużeniem awansu i fatalną polityką płacową.

Na Forum OSKKO wkrótce rozpoczniemy internetową część debaty: będziemy zbierać głosy dyskutantów forum, korespondentów mailowych itp. Prosimy o nadsyłanie propozycji do dyskusji na email: debata@oskko.edu.pl  lub pisanie na Forum: www.oskko.edu.pl/forum - na uruchomionym od 20 stycznia wątku na ten temat, pt. Debata Konferencji OSKKO – co zmienić w oświacie.

OSKKO będzie promować proponowane zmiany, informować o ich potrzebie media, rząd i parlament.

 

JAKIEJ OŚWIATY CHCEMY? DEBATA O PRZYSZŁOŚCI EDUKACJI.
Z udziałem zaproszonych gości (informacja wkrótce) odbędziemy pierwszą z cyklu dyskusję nad tym jaka powinna być naprawdę dobra szkoła przyszłości – z perspektywy ucznia, nauczyciela, rodzica,  naukowca, urzędnika samorządowego…

Nie będziemy się w niej zajmować techniczną stroną kierowania szkołą, lecz tym, jakie będzie młodzieży chowanie – i w efekcie – jakie Rzeczypospolite.

Na Forum OSKKO wkrótce rozpoczniemy internetową część debaty: będziemy zbierać głosy dyskutantów forum, korespondentów mailowych itp. Prosimy o nadsyłanie propozycji do dyskusji na email: debata@oskko.edu.pl  lub pisanie na Forum: www.oskko.edu.pl/forum - na uruchomionym od 20 stycznia wątku na ten temat, pt. Debata Konferencji OSKKO – jaka przyszłość edukacji?

Ta, pierwsza w tym roku, dyskusja będzie kontynuowana na Kongresie Zarządzania Oświatą w Gdańsku.

 

STOLIKI EKSPERCKIE OSKKO I PARTNERÓW KONFERENCJI.
Zapraszamy do stolików z poradami prawnymi OSKKO. W sobotę, 2 marca, w godz. 12:40-13:45, eksperci - praktycy zarządzania oświatą pomogą zainteresowanym uczestnikom rozwiązać problemy z ich szkół/placówek. Tematyka stolików:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Edukacja włączająca, IPET, organizacja kształcenia specjalnego, pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

 • Wychowanie przedszkolne. Statut, plan nadzoru, ewaluacja wewnętrzna, zatrudnianie, wycieczki przedszkolne po nowemu, plac zabaw, pomoc psychologiczno–pedagogiczna w przedszkolu, zajęcia programowe a zajęcia dodatkowe i inn.

 • Nadzór pedagogiczny.

 • Zmiany w prawie oświatowym. Prawo pracy, ruch kadrowy.

 • Awans zawodowy nauczycieli.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI.

Szkolenie OSKKO, Marcin Konrad Jaroszewski, OSKKO, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie. Repetytorium i aktualizacja informacji o prawie w zakresie awansu.
Zagadnienia:

 • przepisy prawa dot. awansu zawodowego,

 • zmiany w przepisach prawa,

 • staż,

 • procedura nadania stopnia awansu zawodowego,

 • rola dyrektora w awansie zawodowym,

 • awans zawodowy dyrektora

 • awans zawodowy a ocena pracy nauczyciela

STOLIK EKSPERCKI Z PROBLEMATYKĄ PRZEDSZKOLNĄ.

Będzie przy nim można naradzić się z prowadzącymi w sprawach takich jak:

 • Statut przedszkola – zgodność z obowiązującym prawem.

 • Plan nadzoru – jak go tworzyć, modyfikować, dokumentować…

 • Ewaluacja wewnętrzna – prosto, łatwo i przyjemnie…

 • Zatrudnianie pracownika – czyli rejestry…rejestry (KRK, orzeczeń dyscyplinarnych, RSPTS).

 • Wycieczki przedszkolne po nowemu – przepisy prawne.

 • Plac zabaw – obowiązująca dokumentacja – czyli tzw. Dziennik placu zabaw.

 • Pomoc psych.–pedag. w przedszkolu: „jak ją dokumentować, by nie zwariować”.

 • Zajęcia programowe a zajęcia dodatkowe – czyli co z tym angielskim, religią itp.

 • Problem w przedszkolu – skargi, kontrole, dziennikarze, czyli… dyrektorze, ratuj się.

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.

Seminarium, Anna Zabielska, Zarząd OSKKO. Podstawa programowa, wybór programów, wstępna diagnoza, informacja o gotowości szkolnej, dokumentacja (w tym przykłady dokumentów).

 

2 SPOTKANIA COLLEGIUM DA VINCI

Dr Hubert Paluch, Collegium Da Vinci. Tematy seminariów:

 • Kreowanie wizerunku placówki oświatowej

 • Jakość kształcenia nauczycieli z perspektywy uczelni niepublicznej.

Opis – wkrótce.

 

UDZIAŁ RODZICÓW  W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - SZANSA CZY ZAGROŻENIE? CZY NAUCZYCIEL POWINIEN  BAĆ SIĘ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI?

Wykład (piątek, 1 marca). Prowadzący: dr Witold Ligęza - zakład psychologii UP w Krakowie.

Współpraca z rodzicami - nieunikniony element pracy nauczyciela. Czy rodzic musi zmienić postrzeganie edukacji swojego dziecka?

 

RODZICE  I  NAUCZYCIELE W  PRZEDSZKOLU  - JAK TO ROBIĆ, ABY NAM SIĘ DOBRZE WSPÓŁPRACOWAŁO?

Seminarium, Beata Gutowska i Patrycja Brożek Urban. „Niektórzy widząc ten temat ciężko westchną, niektórzy poirytowani zapytają: znowu o rodzicach? Tak - znowu, ale trochę inaczej. Tym razem bardziej refleksyjnie i bardziej obiektywnie! Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób - my nauczyciele - kształtujemy nasze opinie o rodzicach? Co najbardziej decyduje o tym, co myślimy i mówimy o rodzicach -  własne doświadczenie czy doświadczenia innych, a może jeszcze coś innego?  Dowiemy się, jakie mogą występować bariery i mosty w kontaktach ze strony  nauczycieli i rodziców. Z przymrużeniem oka porozmawiamy sobie o różnych typach rodziców, ale i nauczycieli.

Prowadzące przedstawią własny pomysł na budowanie współpracy z rodzicami - 10 CEGIEŁEK DOBREJ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. A wszystko to w oparciu o własne  sukcesy i porażki, badania i przemyślenia. Zapewniamy, że wyjdziesz z tego warsztatu z przekonaniem, że rodziców i nauczycieli więcej łączy niż dzieli"


Beata Gutowska
- lider zmiany, nauczyciel z ponad trzydziestoletnim stażem pracy w przedszkolu. Jakiś czas temu odkryła, że ma się czym dzielić z innymi nauczycielami i chętnie to robi przy różnych okazjach. W rozmowach o pracy nauczyciela nie lubi "gołosłowia" - jak już coś mówi - to popiera to faktami tzn. wynikami badań własnej pracy.  

Patrycja Brożek - Urban - nauczyciel z dwunastoletnim stażem pracy w przedszkolu. Doskonale sprawdza się i w pracy nauczycieli i w zarządzaniu różnymi projektami. Wszyscy, którzy ją znają dziwią się - jak znajduje czas na tak duże zaangażowanie w pracę i aktywne życie rodzinne? Ciągle jej się chce robić coś nowego i ciekawego. Sama nie wie, kiedy ten czas minął. Tak niedawno przecież rozpoczynała pracę, a teraz to do niej przychodzą, pytają i proszą o radę młodzi nauczyciele.

Beata Gutowska i Patrycja Brożek Urban - pracują ze sobą od kilku lat. Uważają, że nie da się odnieść sukcesu w pracy z dziećmi, skoro nauczyciele prowadzący grupę nie dogadują się ze sobą. Pomysł dyrektora, aby pracowały razem okazał się strzałem w dziesiątkę. Początkowo ich relacja miała charakter  mentor - uczeń, jednak szybko stała się partnerska. Dzieli je wiek i doświadczenie zawodowe, łączy wspólne spojrzenie na to, co jest ważne w pracy i w życiu. Uczą się od siebie, wspierają się i chciałyby jak najdłużej pracować razem.

 

BLOK TEMATYCZNY – PRACA Z UCZNIEM
 

CZY POLSCY UCZNIOWIE UMIEJĄ TWÓRCZO I BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z TECHNOLOGII? BADANIE EU KIDS ONLINE 2018, CZYLI JAK DZIECI I MŁODZIEŻ KORZYSTAJĄ Z INTERNETU.

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, merytoryczny kierownik polskich badań EU Kids Online 2018. Wykład. Warsztaty.

85 proc. nastolatków codziennie lub prawie codziennie łączy się z siecią za pośrednictwem smartfon, a 15 proc. spędza w Internecie nawet 5 godzin dziennie. Jednak tylko 1 na 10 nastolatków wykorzystuje Internet do twórczych działań, a 60 proc. nigdy nie stworzyło niczego za pomocą aplikacji – wynika z polskiej edycji międzynarodowego badania EU Kids Online 2018.

A zarazem aż 65 proc. uczniów nigdy lub prawie nigdy nie rozmawiało z nauczycielem o aktywności w Internecie. 1/3 pytanych wskazuje, że nauczyciele w szkole nigdy lub prawie nigdy nie zajmują się kwestią bezpieczeństwa online. Aż 40 proc. uczniów stwierdza, że w szkole nie ma ustalonych zasad korzystania z Internetu, a 45 proc. badanych nigdy nie rozmawiało z nauczycielami o tym, jakie są dobre zwyczaje postępowania w sieci.

 

Smartfon jest dominującym sposobem, w jaki młodzi ludzie w wieku 9–17 lat łączą się z Internetem. 85 proc. robi to codziennie lub częściej. Inne, te bardziej tradycyjne formy, są już coraz rzadsze – okazuje się, że jedynie 40 proc. codziennie lub prawie codziennie korzysta z laptopa lub komputera stacjonarnego. Drugi trend, który potwierdzają badania, pokazuje, że nie wszyscy korzystają z Internetu sensownie, w sposób aktywny.

Potwierdza się także fakt, że zagrożenia w sieci są obecne. Oczywiście badania pokazują realistyczną skalę tych zagrożeń: kilku- lub kilkunastoprocentową. Nie możemy natomiast zapominać, że te zagrożenia ciągle istnieją. Musimy naprawdę sensownie i wielotorowo myśleć o tym, co z nimi zrobić. Radzenie sobie z mową nienawiści czy cyberprzemocą wymaga bardzo dokładnej, dobrze przemyślanej strategii i głębokiej wiedzy. Trzeba już celować w konkretne mechanizmy i umieć tak pracować z młodymi ludźmi, żeby je adresować.

[Jacek Pyżalski]

 

PRZEMOC SEKSUALNA. OCHRONA DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM. PROFILAKTYKA – DIAGNOZA – INTERWENCJA.

Dr Marcin Bednarczyk, seksuolog, specjalista opiniowania sądowo-psychologicznego, biegły sądowy, współpracownik Fundacji Dzieci Niczyje.

Zagadnienia:

 • Perspektywa ofiar: objawy/sygnały mogące wskazywać na wykorzystywanie seksualne, proces ujawnienia przemocy seksualnej, długoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

 • Perspektywa sprawców: typologia sprawców przemocy seksualnej; sytuacyjny czy preferencyjny? Kto wykorzystuje i jak działają przestępcy seksualni, sprawcy przemocy seksualnej w sieci internetowej, ryzyko popełnienia kolejnych przestępstw seksualnych. Leczenie i terapia.

 • Funkcjonowanie i modele rodzin kazirodczych.

Postaramy się także wskazać nauczycielom, co powinni wiedzieć aby móc pomóc rodzicom, odpowiedzieć na ich pytania, jak:

 • Czy Twoje dziecko może być ofiarą przemocy seksualnej. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem.

 • Jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o seksualności.

 • Co rodzic wiedzieć powinien o rozwoju psychoseksualnym dziecka.

 • Czynniki ryzyka wykorzystywania seksualnego dzieci.

 • Kto i dlaczego wykorzystuje seksualnie dzieci. Jak działają sprawcy a czego nie robią ofiary.

 • Objawy/sygnały mogące wskazywać na wykorzystywanie seksualne dziecka.

 • Gdzie szukać pomocy w przypadku ujawnienia przemocy seksualnej.

Nauczyciele powinni być przygotowani do rozmowy z uczniami na tematy:

 • Jak radzić sobie ze swoją seksualnością (dla starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich).

 • Jak zrozumieć rozwój psychoseksualny.

 • Potrzeby i napięcia seksualne wieku dojrzewania.

 • Pornografia i masturbacja.

 • Problem uzależnienia od doznań seksualnych.

 • Być prawdziwym mężczyzną.

 • Budowanie zdrowego wizerunku kobiecości (dla dziewcząt starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich).

 • Dlaczego kompleksy.

 • Kiedy wydaje się, że to ten jedyny.

 • „Jeśli mnie kochasz, udowodnij to”.

CYBERPRZEMOC SEKSUALNA – WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W ŚWIECIE ONLINE.

Dr Marcin Bednarczyk, seksuolog, specjalista opiniowania sądowo-psychologicznego, biegły sądowy, współpracownik Fundacji Dzieci Niczyje.

Zagadnienia:

 • Grooming (uwodzenie w sieci): Jak działają sprawcy, Profilaktyka – Diagnoza - Interwencja.

 • Zachowania ryzykowne związane z cyberprzemocą seksualną i komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Seksting, sextortion, szkodliwe treści, mowa nienawiści. Sponsoring, prostytucja nastolatków. Problem przedwczesnej inicjacji seksualnej, pornografia,

 • Nowe technologie i nowe wyzwania dla młodych, rodziców i nauczycieli. Fascynacja światem online; usługi, aplikacje, możliwości.
  Przegląd serwisów społecznościowych; WhatsApp, Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube. Ryzyko i problemy; autoprezentacja, seksting, ochrona prywatności, problematyczne autorytety, prawa autorskie. Budowanie świadomości psychospołecznej.

Postaramy się także wskazać nauczycielom, co powinni wiedzieć aby móc pomóc rodzicom, odpowiedzieć na ich pytania, w obszarach takich jak:

 • Cyberprzemoc seksualna. Podejmowanie przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych w sieci.

 • Jak rozumieć nowe technologie.

 • Budowanie świadomości krytycznej oceny funkcjonowania dzieci w cyberprzestrzeni.

 • Ryzykowne zachowania seksualne w sieci; seksting, sextortion, sponsoring, prostytucja nastolatków, pornografia, szkodliwe treści, mowa nienawiści.

 • Uwodzenie dziecka w sieci – grooming.

 • Gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia.

 Nauczyciele powinni być przygotowani do rozmowy z uczniami na tematy:

 • Wiedza na temat zagrożeń w świecie internetowym dla dzieci z grup przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej.

 • Kontakty z nieznajomymi.

 • Dyskryminacja i rasizm.

 • Wykorzystywanie fotografii i nagrań wideo.

 • Cyberprzemoc.

 • Oszustwa.

 • Internet bez hejtu; problem obrażania w sieci (mowa nienawiści), sposoby reagowania ofiar i świadków, kształtowanie i promowanie postaw empatycznych.

 • Szkodliwe treści; pornografia nie jest edukacją seksualną.

 • Seksting; wykonywanie, przesyłanie oraz komentowanie w sieci materiałów o charakterze seksualnym.

 • Problem uzależnienia od świata online.

SAMOOKALECZENIA I MYŚLI SAMOBÓJCZE UCZNIÓW - INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOLE.

Tomasz Bilicki, prezes fundacji Innopolis.  Wykład, warsztaty (max 25 osób).

„Co piąty nastolatek ma myśli samobójcze. Wielu naszych uczniów się okalecza - od tego problemu nie jest wolna żadna szkoła podstawowa, ani ponadpodstawowa. Interwencja kryzysowa to pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu. W tym kontekście każdy nauczyciel - wychowawca, pedagog i psycholog szkolny oraz dyrektor jest interwentem kryzysowym.

 

Podczas wykładu podejmiemy próbę zdefiniowania kryzysu oraz omówimy przyczyny myśli i zamachów samobójczych dzieci i młodzieży, a także samookaleczenia się. Poruszymy rzadko wspominany w Polsce temat wsparcia nauczycieli w kryzysie oraz rówieśniczej interwencji kryzysowej (pomoc uczeń - uczeń).

 

Na warsztatach pogłębimy wiedzę na temat natury kryzysu w życiu naszych uczniów i nauczycieli, podejmiemy próbę przeanalizowania studium różnych przypadków, przedyskutujemy strategie postępowania w przypadku kryzysów w szkole. Uczestnicy warsztatów otrzymają autorskie materiały - ponad 20 stron informacji i rekomendacji dotyczących interwencji kryzysowej”.

Prowadzący: Tomasz Bilicki - terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy CISM (University of Maryland), koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży w Łodzi, prezes fundacji Innopolis.

 

POMÓŻ MI ROZKWITNĄĆ, CZYLI O WSPARCIU, JAKIEGO POTRZEBUJĄ DZIECI Z SZAREJ STREFY.

Wszyscy są geniuszami. Lecz jeśli będziesz osądzać rybę po jej zdolnościach względem wspinania się po drzewie, będzie dorastać całe życie w przekonaniu, że jest głupia.  [Albert Einstein].

Wykład. Dr Adriana Kloskowska. Dzieci, które mają trudności w nabywaniu różnych umiejętności, mają problemy z komunikacją, czy przejawiają zachowania nieakceptowane społecznie, szczególnie potrzebują uwagi dorosłych. Dlatego tak ważna jest wnikliwa obserwacja, dogłębne poznanie potrzeb dziecka, a następnie zaplanowanie pracy w oparciu o wiedzę płynącą z wniosków z badań prowadzonych przez lekarzy, neurobiologów, a także z działań podejmowanych przez terapeutów i specjalistów, a następnie modyfikowanie założeń w zależności od indywidualnych możliwości dziecka. Dzięki zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym praktycznym działaniom rodziców, terapeutów, nauczycieli dzieci i młodzież  mają szansę rozwoju i zaistnienia w społeczności, a przede wszystkim poczucia własnej wartości. Pozytywne doświadczenia zwiększają bowiem prawdopodobieństwo satysfakcjonującego życia.

 

Dzieci, u których dostrzegamy różne nietypowe zachowania, a które nie zostały poddane diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i / czy specjalistycznej w poradni psych.-ped.  stanowią szczególne wyzwanie dla pracujących z nimi dorosłych. Dlatego tak ważne jest, by każdy nauczyciel posiadał wiedzę nt. prawidłowości, możliwości oraz odchyleń rozwojowych dzieci i młodzieży w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, intelektualnej, komunikacyjnej. 

 

Celem wystąpienia jest wskazanie kluczowych kwestii w organizacji wsparcia w przedszkolu i szkole dziecka z szarej strefy zgodnie z jego potrzebami oraz omówienie roli nauczyciela, którego praca z uczniem ma zmierzać do zaspokojenia, często nieujawnionych jeszcze potrzeb.

„Podczas spotkania zwrócę uwagę na najczęściej występujące wśród dzieci i młodzieży trudności  oraz wskażę konsekwencje, które wynikają z braku podjętych na rzecz tych dzieci właściwych działań. Nie będę dokładnie omawiała konkretnych dysfunkcji i zaburzeń, ale skupię się na kluczowych kwestiach, takich jak: konieczność znajomości  przez nauczycieli  tematu prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, a także odchyleń od normy i zaburzeń, posiadania wiadomości nt. tego, jak działa mózg człowieka rozwijającego się w normie, a jak mózgi osób z niepełnosprawnością, autyzmem, adhd czy zaburzeniami zachowania, jaką rolę pełni diagnoza funkcjonalna prowadzona w przedszkolu i szkole, jak planować i wdrażać działania mające na celu optymalizację rozwoju dziecka od najmłodszych lat aż do wieku młodzieńczego”.

Adriana Kloskowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany z piętnastoletnim doświadczeniem w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym z uczniami z dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, nauczyciel języka polskiego w szkole ogólnodostępnej,  szkoleniowiec w zakresie oświaty, wykładowca akademicki, doradca zawodowy i edukacyjny, coach, egzaminator OKE, w latach 2013-2016 doradca metodyczny nauczycieli z zakresu języka polskiego i pedagogiki specjalnej.

 

UCZENIE EMPATII. O BUDOWANIU SZKOŁY NA WSPÓŁODCZUWANIU.

Wykład i warsztat wykładowców  Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego: Agaty Patalas i dr Iwony Kołodziejek.

 

Trudno zgodzić się z przekonaniem, że empatia jako "narzędzie" pracy nauczycieli w naszych szkołach, spotyka się z powszechną aprobatą. Choć w naturalny sposób kojarzona z dobrymi relacjami interpersonalnymi czy pedagogiką skoncentrowaną na stale ponawianych próbach rozumienia motywacji i zachowań uczniów, łączona z profilaktyką antyprzemocową czy przeciwdziałaniem konfliktom szkolnym, raczej nie ma zbyt dobrej prasy w środowisku osób związanych zawodowo z edukacją. Zbyt "miękka", by się na niej wesprzeć, zbyt wymagająca, bo pochłaniająca dużo czasu, budzi obawy przed przeciążeniem lub wypaleniem emocjonalnym wychowawców i nauczycieli. Czy to jednak nie o niej tak naprawdę mówią uczniowie i nauczyciele, wskazując na poczucie bezpieczeństwa w klasach jako główne źródło ich dobrej i skutecznej pracy? Czy to nie do niej odwołują się rodzice uczniów, pragnący od nauczycieli i dyrektorów szkół zrozumienia dla ich dzieci?

Podczas wykładu oraz warsztatów przemyślimy i przećwiczymy kwestię roli empatii w dzisiejszej szkole. Szanując spojrzenia wobec niej krytyczne, spróbujemy ocenić jej szanse wychowawcze i edukacyjne.

 

TOC – UNIWERSALNY PROGRAM EDUKACYJNY DO ZASTOSOWANIA NA WSZYSTKICH POZIOMACH EDUKACYJNYCH – OD PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY WYŻSZEJ.

9 warsztatów dla uczestników konferencji. Fundacja „TOC dla Edukacji”.

„Uniwersalność programu polega na tym, że te trzy narzędzia (Chmura, Gałąź, Drzewko Ambitnego Celu) można zastosować do wszelkich treści edukacyjnych  występujących w edukacji,  takich jak:

 • Związki przyczynowo skutkowe występujące w treściach wszystkich przedmiotów.

 • Zapamiętanie na bazie zrozumienia a nie wykucia (matematyka, chemia, fizyka, historia).

 • Analiza treści, umiejętność tworzenia nowej wiedzy, tworzenie hipotez, argumentacja, ocenianie – czyli myślenie krytyczne.

 • Planowanie pracy (sprawy wychowawcze).

 • Podejmowanie samodzielnych decyzji przez uczniów i przewidywanie ich konsekwencji.

 • Poprawna komunikacja w klasie.

 • Analiza konfliktów i umiejętność znajdowania ich rozwiązań.

Uczniowie dzięki zastosowaniu narzędzi w codziennej nauce potrafią:

 • Zrozumieć materiał zamiast uczyć się go na pamięć.

 • Potrafią odnieść wiedzę zdobyta w szkole do swojego życia poza szkołą.

 • Wiedzą jak rozwiązywać swoje problemy, konflikty.

 • Mają narzędzia, dzięki którym mogą i przenoszą odpowiedzialność za proces uczenia się na swoje barki.

Proponujemy uczestnikom zajęcia:

Piątek 1 marca:

 • prezentacja na temat myślenia krytycznego,

 • warsztaty z myślenia krytycznego na matematyce, edukacja wczesnoszkolna,

 • warsztaty z myślenia krytycznego dla humanistów.

Sobota, 2 marca:

 • warsztaty z myślenia krytycznego na matematyce, edukacja wczesnoszkolna,

 • warsztaty z myślenia krytycznego na matematyce, SP,

 • warsztaty z myślenia krytycznego dla humanistów.

Sobota - popołudnie:

 • warsztaty z myślenia krytycznego na matematyce, edukacja wczesnoszkolna,

 • warsztaty z myślenia krytycznego na matematyce, LO,

 • warsztaty z myślenia krytycznego dla humanistów.

UCZEŃ ŚREDNI CZYLI JAKI?

Wykład. Marek Lecko, Akademia Umiejętności Foucault. Szkolny wynik nauczania w dużej mierze zależy od zaangażowania uczniów tzw. "średnich", którym w szkole poświęca się najmniej czasu.

Jeżeli przyjrzeć się uśrednionym proporcjom, to na np. 20 uczniów w klasie, 2-3 będzie

tzw. "słabych", 2-3 "bardzo dobrych" a pozostały środek od 50-70 % to tzw. uczeń "średni". Co o nim wiemy, czego tak naprawdę on potrzebuje i w jaki sposób z nim pracować aby polepszyć wyniki nauczania? Podczas wykładu odpowiemy na pytania:

 • kim i jaki jest uczeń średni?

 • jakie ma potrzeby edukacyjne?

 • co go motywuje?

 • co może zrobić nauczyciel aby wykorzystać potencjał ucznia średniego?

DOBRE PRAKTYKI W KRAKOWSKIM PRZEDSZKOLU

Małgorzata Stastny – dyrektor przedszkola i współpracowniczki. Nauczyciele Przedszkola Niepublicznego Kraina Uśmiechu, w sobotę - 2 marca, pokaże swe doświadczenia:

 • Jak wykorzystać potencjał nauczycieli dla stworzenia pracy zespołowej

 • Wykorzystanie i łączenie  elementów systemu EPR , książeczek ze Słonecznej Biblioteki oraz kodowania w edukacji przedszkolnej, w kształtowaniu  kompetencji niezbędnych do podjęcia  nauki w szkole.

KONCERT PIWNICY POD BARANAMI.

W sobotę, 2 marca 2019 r., o godz. 20:00, w klubie Studio odbędzie się, tylko dla Uczestników konferencji, koncert zespołu Piwnicy Pod Baranami. Będzie to kolejne spotkanie Uczestników Konferencji z artystami Piwnicy.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

W niedzielę, 3 marca 2019 r., o godz. 9:30, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, (al. Kijowska 3) odbędzie się Walne Zebranie Członków OSKKO. Tylko Członkowie OSKKO..

W programie:

 • Sprawozdanie Zarządu. Relacja z prac OSKKO w roku 2018.

 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uchwała o absolutorium dla Zarządu.

 • Wybory Zarządu Stowarzyszenia

 • Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 • Dyskusja programowa, stanowisko OSKKO w sprawie podstawowych problemów oświaty. Plan działań na 2019 r.

-----------

Program Konferencji jest rozwijany i będzie ulegał zmianom. Prosimy o śledzenie zmian na stronie konferencji. Kontakt w sprawie współpracy: marek.plesniar@oskko.edu.pl , tel. 513 057 830. 

 


 

Specjalnie dla Uczestników
Konferencji odbędzie się

koncert zespołu
Piwnicy Pod Baranami.

 


Zachęcamy do zapoznania się z relacją z XV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty,
która odbyła się w obiektach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dniach 2-4 marca 2018 r.

Kontakt z organizatorem:
Biuro Konferencji: tel. (89) 527-95-14, fax. (89) 679-05-59, kom. 509-498-266
;
Dyrektor – 513-057-830

email: 
oskko@oskko.edu.pl