Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uchwała klasyfikacyjna
strony: [ 1 ]
Tadek21-01-2005 16:22:50   [#01]
Proszęr podzielcie się projektem uchały klasyfikacyjnej rp - śródrocznej.
beera21-01-2005 17:59:39   [#02]

bardzo dobra

jest w naszych plikach

jackowo- markowa

Zdaje się, ze wkleił ją jacek- poszukaj ustawiając pliki na "nicki"

jak nie znajdziesz- pisz do mnie, przeslę Ci

bsmazur07-03-2005 09:11:19   [#03]

asiu

Proszę przyślij mi projekt uchały klasyfikacyjnej o której piszesz na forum 21.01.2005 że:

RP nie zatwierdza wyników klasyfikacji, a więc jak zatytuować uchwałę i jak okręslić działanie RP w sprawie klasyfikacji.

Uśka07-03-2005 09:38:35   [#04]

Tadek

wysłałam Ci moją na priva.

bsmazur07-03-2005 13:19:21   [#05]

uśka

Niestetety nie otrzymałem Twojej poczy z projektem uchały klasyfikacyjnej wg nowych zasad. Jescze raz proszę o pomoc.

Mój adres:

jordankowski@pro.onet.pl

PiotrT07-03-2005 14:50:10   [#06]

Jakich nowych zasad?!!

Znowu coś przegapiłem?  Ależ ten świat idzie do przodu...

agabu07-03-2005 14:56:29   [#07]

asiu,

próbowałam znaleźć w wymianie plików jackowo- markową uchwałę i - nie potrafię. Jak to się robi???????????????????????????????????
PiotrT07-03-2005 15:02:50   [#08]
odczuwam rosnący niepokój, (!!!) ja też chcę tego co wszyscy...
bsmazur07-03-2005 17:59:04   [#09]

Nasze KO Małopolskie na szkoleniu objaśniało, że teraz RP nie zatwierdza wyników klasyfikacji tylko podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji, a więc jak okręslić w uchwale działanie RP w tej sprawie i czy ktoś ma wzór takiej uchwały?

Mój adres:

jordankowski@pro.onet.pl

Jacek W07-03-2005 18:32:23   [#10]

Jeśli chodzi o klasyfikację końcoworoczną, to - ponieważ na świadectwie jest formułka "Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ... otrzymał promocję (nie otrzymał promocji) do klasy ..." lub "ukończył na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia ...", w uchwale w konkluzji powinno być, że RP promowała/nie promowała/stwierdziła ukończenie szkoły. Np tak:

"Na podst. tego i tego RP uchwala, że:

1) 555 uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej,

2) 22 uczniów nie otrzymało promocji do klasy programowo wyższej,

3) 99 uczniów ukończyło szkołę,

- zgodnie z wykazami znajdującymi się w dziennikach lekcyjnych."

Jeśli chodzi o klasyfikację śródroczną - wydaje mi się, że najlepszym sformułowaniem jest jednak "RP zatwierdza wyniki klasyfikacji zgodnie z wykazami znajdującymi się w dziennikach lekcyjnych".

beera07-03-2005 19:03:30   [#11]

agnieszka

wchodzisz w pliki, wyklikujesz w tytulowym wierszu " imiona" i ukladają się pliki nie według  dat lecz alfabetycznie wg imion zamieszczających je

i wtedy- cap jacka ;-)

JACKU- jest problem- zgodnie z UOSO RP  nie: "zatwierdza wyniki klasyfikacji", lecz " podejmuje Uchwałę w sprawie klasyfikacji"-

Jacek W07-03-2005 19:36:16   [#12]

asia

zgodnie z UOSO RP  nie: "zatwierdza wyniki klasyfikacji", lecz " podejmuje Uchwałę w sprawie klasyfikacji"

Każda uchwała musi być podjęciem jakiejś decyzji. Nie może być uchwały o niczym.

Więc skoro RP ma podjąć uchwałę w sprawie klasyfikacji, to musi w niej o czymś zadecydować. Więc jakie przeciwwskazanie jest, żeby tą decyzją było zatwierdzenie wyników?

A jakie jest Twoje zdanie nt brzmienia uchwały końcoworocznej z promowaniem itd?

beera07-03-2005 20:06:49   [#13]

jacku

Zgodnie z Uoso:
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów

I potem znowu zgodnie z UoSO- rzecz dotycząca Uchwal

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

Moj tytuł brzmi " Uchwala w sprawie klasyfikacji uczniów sp..."

I potem  stwierdzenie stanów- sklasyfikowano tylu i tylu

itd, itd...

Podobnie mam z promocją " Uchwala w sprawie promocji" I potem stwierdzenie stanów

Promocję uzyskalo tylu i tylu,
w tym z  wyróznieniem tylu

itd.

.....

Tak własnie mam :-)

beera07-03-2005 20:07:37   [#14]

i ten tego;-)

ta Uchwała nie jest o niczym;-)))
Uśka07-03-2005 20:32:43   [#15]

bsmazur, Tadek

sprawdźcie  pocztę :)
Jacek W07-03-2005 21:47:41   [#16]

Hmmm, asia,

stwierdzenie to nie zatwierdzenie, więc akademickiej dyskusji ciąg dalszy :)

Czy z brzmienia formułki na świadectwie: Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ... otrzymał promocję... nie wynika, że uczeń powinien otrzymać promocję od RP, która powinna o tym zadecydować np. przez zatwierdzenie wyników klasyfikacji, a nie tylko stwierdzić stan sklasyfikowanych (bo to znaczyłoby, że otrzymał promocję od kogoś innego wcześniej, a RP jedynie ten fakt przyjmuje do wiadomości)?

I czy nowelizacja UoSO może być czytana tak, że precyzuje, że w sprawie klasyfikacji RP ma wypowiedzieć się podejmując uchwałę, a nie np. zapis do protokołu o wynikach głosowania?

I czy uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji przestaje być uchwałą w sprawie klasyfikacji? W końcu uchwała w sprawie wycieczki do Ołomuńca jest też uchwałą w sprawie wycieczek :)

beera08-03-2005 10:24:18   [#17]

akademickiej mówisz;-)

no to lecimy

uchwała w sprawie klasyfikacji i promocji zawiera treść : "otrzymało promocję 354 uczniów" ( na przyklad)

Jeśli to nie jest wyrażenie decyzji, to co to jest?

;-)

tak jak te wycieczki: możesz zatwierdzić wycieczkę do Ołomuńca, a możesz podjąć Uchwałę w sprawie wycieczek i tak zapisać "wycieczkę organizuje się do Ołomuńca" ;-)

Jednak jest różnica w kompetencjach rady- zatwierdzić coś, bądź podjąć Uchwałę w sprawie- dla mnie to różnica nie tylko w zapisie UoSO lecz w pewnej filozofii...

ale znalazłam takie coś jeszcze, co by oznaczało, ze dosadniejszym brzmieniem należy przyjąc wyniki klasyfikacji:

uwagi Antoniego Jeżowskiego:

Antoni Jeżowski 03.01.2004 21:16 [#22]
OK...
...aby moje wejścia nie zabrzmiały tylko na "nie" proponuję rozważenie podjęcia takiej uchwały podczas ostatnich w semestrze obrad rp.:

Projekt

UCHWAŁA Nr 12/03/04
Rady Pedagogicznej Szkoły w ZW
z dnia 16 stycznia  2004 roku
w sprawie klasyfikacji uczniów za I semestr w roku szkolnym 2002/03

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 1996 r. nr 67 poz. 329 ze zm.), §15 i §16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU nr 29 poz. 323 ze zm.) oraz § XX Statutu Szkoły Rada Pedagogiczna postanawia:

§ 1. Przyjąć wyniki klasyfikacji uczniów Szkoły za I semestr w roku szkolnym 2003/04 z tym, że:
1. pozytywnie sklasyfikowani zostali uczniowie zgodnie wykazami zamieszczonymi w dziennikach lekcyjnych,
2. nie zostali klasyfikowani uczniowie wymienieni w załączniku nr 1 do uchwały,

§ 2. Zezwolić na zdawanie egzaminów klasyfikacyjnych uczniom wg wykazów i z przedmiotów wymienionych w załączniku nr 2 do nin. uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

mgr Jan Królewski
Dyrektor Szkoły

agabu08-03-2005 10:58:48   [#18]

Dzięki Asiu!

Za nauki w sprawie wymiany plików - coś tępieję ostatnio...

A także za wklejenie wzoru uchwały od Antoniego. Ulżyło mi. Też wszystkie nazwiska i wyniki zamieszczam od lat w załącznikach do uchwały.

Dziękuję!

hania08-03-2005 11:01:11   [#19]

to jeszcze dołożę

z rozp o ocenianiu....
§ 9.
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, zgodnie z § 11 ust. 3 i § 12 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 3a.
......
 4. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 11 ust. 2 i § 12 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4a i 6.

§ 10.
 1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a ocenę zachowania - wychowawca klasy.


a rada ma do powiedzenia tylko w przypadku:
§ 14.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
no i sprawa promocji i egz poprawkowych z dwóch przedmiotów.....

czyli: klasyfikuje - nauczyciel. Rada - podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji - co dla mnie nie jest jednoznaczne z pojęciem "zatwierdza"
może mi bowiem nie zatwierdzić wystawionych przeze mnie ocen, lub podjętej decyzji o nieklasyfikowaniu?
Jacek W08-03-2005 12:55:21   [#20]

Obawiam się, że moje grafomaństwo Was męczy, więc proponuję kontynuować ustnie w Miętnem przy czymś tam ;)   Tu krótko:

1) art. 40 ust. 5 UoSO obowiązuje tak samo, jak jej art. 41 ust. 1 pkt 1. Więc skoro Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów... to kto, jak nie RP ma tegoż zatwierdzenia dokonać?

2) w "uchwale Antoniego Jeżowskiego" jest w par. 1: Przyjąć wyniki klasyfikacji. Skoro RP może przyjąć - może też nie przyjąć. Czym różni sie konstrukcja przyjąć/nie przyjąć od zatwierdzić/nie zatwierdzić?

3) hania - RP imho może np. zatwierdzić nieklasyfikowania, jeśli stwierdzi, że mimo nieobecności ucznia miałaś podstawy do ustalenia oceny. Ale przypadek raczej teoretyczny, ja przynajmniej się z takim prawie nie spotkałem.

4) asia - Jeśli to nie jest wyrażenie decyzji, to co to jest? Opinię, że nie jest to decyzją formułowałem na podst. #13: I potem  stwierdzenie stanów- sklasyfikowano tylu i tylu. Stwierdzenie stanu bowiem nie jest decyzją, tylko stwierdzeniem stanu :)

Jacek W.

PS Kurde, miało być krótko :(

beera08-03-2005 13:10:44   [#21]

jacek :-)

Ok- to wróćmy do korzeni, czyli do UoSO

Art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

jesli nie możemy się dogadać co do różnic znaczeniowych, pogadajmy o faktach;-)
kompetencją rady jest podejmowanie Uchwały w sprawie klasyfikacji

więc może tak:
UCHWAŁA Nr 12/03/04
w sprawie klasyfikacji uczniów za I semestr w roku szkolnym 2002/03

Rada Pedagogiczna postanawia:

§ 1. Przyjąć ( zatwierdzić) wyniki klasyfikacji uczniów Szkoły za I semestr w roku szkolnym 2003/04

Dla mnie jest pewna różnica pomiędzy słowem "przyjąć", a "zatwierdzić" ale w zasadzie jeśli weżmiemy pod uwagę, że inny artykuł UoSO brzmi:
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów

To nie widzę powodu by slowa " zatwierdzić" unikać jak ognia. Ale w "tytule Uchwały" i owszem.

Pewnie skuszony tytułem wątku zajrzy Antoni, to cos powie na ten temat.

beera08-03-2005 13:11:40   [#22]

hm..i mnie niepokoi;-)

więc proponuję kontynuować ustnie w Miętnem przy czymś tam ;)

przy czyms tam w Miętnem o UCHWAŁACH??????????????

zgredek08-03-2005 13:38:33   [#23]
przy stoliku?
Marek Pleśniar08-03-2005 14:37:18   [#24]

przy okazji!

;-)

ps. misię najbardziej podobało Antoniego Jeżowskiego:

mgr Jan Królewski
Dyrektor Szkoły

Jacek W08-03-2005 18:19:57   [#25]

To już jest porozumienie - tytuł: Uchwała w sprawie klasyfikacji, w treści: zatwierdza/promuje/nie promuje/postanawia o ukończeniu szkoły.

przy czyms tam w Miętnem o UCHWAŁACH?????????????? A o czym będziemy dyskutować w kwietniu, jak nas tam zasypie na ament?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]