Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy po nowemu
strony: [ 1 ][ 2 ]
annapast4824-07-2019 13:19:00   [#01]

Mam nauczyciele stażystę, który rozpoczął staż we wrześniu 2018, rozumiem, że kończy staż 31 sierpnia 2019. Robię mu ocenę dorobku jako dyrektor, nie ocenę pracy? Od 1 września 2019 idzie do innej szkoły, ale to ja mu robię postępowanie na kontraktowego? Jeśli tak, to czy komisja powołana jest na zasadach , że powołuje eksperta czy to również zmieniono, bo nie mogę znaleźć.

I druga sytuacja

8 sierpnia 2019 kończy się staż nauczycielowi na dyplomowanego, czy jemu robię ocenę pracy czy ocenę dorobku?

 

 

barborka224-07-2019 21:12:50   [#02]

Nauczyciele stażyści zakończą staż 31 sierpnia 2019 r.

 Od 1 września 2019 r. do 9 miesięcy zostanie skrócony staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 zakończą go już po 12 miesiącach.

Powrót do 9-miesięcznego stażu na kontraktowego.

Nowe przepisy w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, które m.in. wydłużyły staż na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy, po roku obowiązywania, zostaną uchylone. Skróci się nie tylko czas trwania stażu, ale także zostanie przywrócony obowiązujący do 31 sierpnia 2018 r. skład komisji kwalifikacyjnej, a także powróci ocena dorobku zawodowego za okres stażu. Zmiany takie przewiduje najnowsza nowelizacja Karty Nauczyciela.

Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 zakończą go po roku

Przepisy przejściowe przewidują, że w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy (art. 9 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw). Oznacza to, że nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018 r. zakończą go 31 sierpnia 2019 r.

Ten przepis wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw tj. 26 lipca 2019 r.

Stopień nauczyciela kontraktowego już na „nowych - starych” zasadach

Co istotne, nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019, po zakończeniu stażu otrzymają ocenę dorobku zawodowego (a nie ocenę pracy) oraz przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego już na zasadach obowiązujących     od 1 września 2019 r. Oznacza to, że będą musieli uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie, a w skład komisji wejdą tylko:

 1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;

 2. przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół takie nie został w szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki niesamorządowych, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;

 3. opiekun stażu
  (art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela po nowelizacji, art. 1 pkt 7 lit. 1 ustawy z 13 czerwca 2019 r.)

Możliwość wcześniejszego uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego – ale ryzyko nierealizowania planu

Wcześniejsze zakończenie stażu to z jednej strony dobra wiadomość, ponieważ przyśpieszy to moment uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (jeśli nauczyciele złożą wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października 2019 r., decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego otrzymają do 31 grudnia 2019 r., co pozwoli im cieszyć się wyższym wynagrodzeniem już od 1 stycznia 2020 r.). Z drugiej zaś to wyzwanie aby w ciągu roku zrealizować plan rozwoju zawodowego przewidziany na rok i 9 miesięcy stażu.

Nauczyciele stażyści powinni zatem, za zgodą dyrektora, wprowadzić zmiany w planie rozwoju zawodowego tak, aby udało się go zrealizować w krótszym czasie (§4 ust. 4 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Nauczyciele będą dalej zatrudnieni na czas określony, mimo uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego

Ponadto, pozostaje kwestia zawartej umowy o pracę, która obejmowała dwa lata szkolne. Przepisy przejściowe nie przewidują, by przekształciła się ona z mocy prawa w umowę o pracę na czas nieokreślony w przypadku uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, co oznacza, że do końca roku szkolnego 2019/2020 nauczyciele – już kontraktowi – będą dalej zatrudnieni na czas określony (chyba, że umowa zostanie zmieniona za porozumieniem stron). Co więcej, umowa o pracę zawarta na czas określony z początkiem roku szkolnego 2018/2019 nie będzie wliczona do wprowadzanego limitu umów o pracę na czas określony, co oznacza, że będzie możliwe dalsze zatrudnianie na czas określony nauczyciela stażysty, który podjął pracę 1 września 2018 r. , przez kolejne 36 miesięcy tj. aż do 31 sierpnia 2023 r. (także po uzyskaniu przez niego stopnia nauczyciela kontraktowego) - czyli w sumie przez 5 lat.

Dodatek „na start” tylko dla nauczycieli,

którzy rozpoczną staż po 31 sierpnia 2019 r.

Nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymają także świadczenia „na start” tj. 1.000 zł, który miał im przysługiwać w drugim roku realizacji stażu. Dodatek ten będzie wypłacany tylko w roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

 źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/nauczyciele-stazysci-zakoncza-staz-31-sierpnia-2019-r.-16873.html

rzewa25-07-2019 09:58:55   [#03]

do #01: a którego września rozpoczął on ten staż? Mam nadzieję, że 2.09 albo później... Najlepiej dla niego, by nie było to 1.09 :-)

wtedy, jeśli w dniu 31.08 rozwiązuje się jego stosunek pracy to powinien on przedstawić sprawozdanie, a w odpowiedzi na nie Ty wystawiasz mu ocenę pracy za zrealizowany okres stażu, na podstawie której w następnej szkole jego staż zostanie skrócony i zakończy się np 2.09; wówczas tamten dyrektor wystawi mu ocenę dorobku zawodowego i przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne

temu n-lowi dyplomowanemu musisz wystawić ocenę pracy -> oczywiście może być we wrześniu

annapast4825-07-2019 10:06:39   [#04]

rozpoczął staż 3.09.2018 czyli kończy 2.09.2019 i tamten dyrektor przeprowadza postepowanie, aja wystawiam ocene dorobku zawodowego.

KaPi25-07-2019 10:09:28   [#05]

Rzewo, taki nauczyciel stażysta, jeżeli przystąpił do pracy 2.09 i i 2.09 rozpoczął staż - dobrze rozumiem?

i wystawiam w jego przypadku ocenę pracy czy ocenę dorobku zawodowego za okres stażu?

co w momencie, jeżeli nie zdążył zrealizować wszystkich punktów z planu, bo skrócony został staż?

annapast4825-07-2019 10:12:22   [#06]

A ten który robi awans na dyplomowanego, musi spełnić kryteria oceny pracy mianowanego, nie dyplomowanego?

AnJa25-07-2019 10:18:20   [#07]

Też tak uważam.

Ten pierwszy dyrektor pomyślał zanim zatrudnił- ustalił staż nie od 1 września (pewnie na jakimś szkoleniu beskursyja był - i też jasnowidzenie miął , co do losów oceny i awansu miał) więc tylko płacił opiekunowi stażu i wystawi ocenę za zrealizowany staż.

Ten drugi- nie pomyślał zatrudniając kukułcze jajo- więc przyjmie ocenę za zrealizowany staż, ustali skrócony okres stażu (1 dzień), wyznaczy opiekuna, zatwierdzi plan rozwoju na skrócony staż (może nawet skieruje go do poprawy), zatwierdzi go, przyjmie sprawozdanie i projekt oceny, oceni dorobek i przeprowadzi postępowanie awansowe.

Dobrze mu tak- głupkowi jednemu! I sknerze!

rzewa25-07-2019 10:18:49   [#08]

tak, mianowanego

temu stażyście wystawiasz ocenę pracy, bo jego staż, u Ciebie, zakończy się 31.08, zatem przed 1.09 i przed upływem wymaganych 12 m-cy, czyli dotyczy go jeszcze ocena pracy

KaPi - jak nie zrealizował, to nic - Ty oceniasz to co zrealizował


post został zmieniony: 25-07-2019 10:20:56
AnJa25-07-2019 10:20:47   [#09]

KaPi - dorobek. I daj mu negata. To go zdopinguje do tego, by w nowej szkole zrealizował to, czego tutaj nie zdążył. 

Tam będzie miał aż 24 godziny - to szmat czasu.

Edit: faktycznie- ocena pracy! No, to może się na którąś pozytywną załapie.


post został zmieniony: 25-07-2019 10:21:49
KaPi25-07-2019 10:25:03   [#10]

Ale mój nigdzie nie idzie, zostaje u mnie :)

Nie chcę dać netagata i nie dam, bo dziewczyna super... jeszcze nie wiem, czego i w jakich ilościach nie zrealizowała, bo nie mam sprawozdania...

 tylko błagam... ocenę pracy czy dorobku????

ma rozdwojenie jaźni...

rzewa25-07-2019 10:34:24   [#11]

jeśli ona u Ciebie zakończy pełny staż (12 m-cy), to wystawiasz jej ocenę dorobku - art 9 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287)

beba125-07-2019 10:35:34   [#12]

jeżeli staż u ciebie skończy 31.08 ocenę pracy, a jeżeli zakończy 2.09 to ocenę dorobku

KaPi25-07-2019 11:17:59   [#13]

dzięki :)

dwalcz25-07-2019 12:00:46   [#14]

jeszcze dopytam:

Jeżeli stażysta został zatrudniony 1 września 2018 (umowa o pracę) to rozpoczyna staż od 1 września
(Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.) i kończy 31 sierpnia.

Jeżeli natomiast zostanie zatrudniony 3 września 2018 (umowa o pracę) to zakończy staż 2 września 2019 r.

AnJa25-07-2019 12:12:30   [#15]

KPA:

Art. 57. § 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Jeśli toto ma zastosowanie - to nieważne kiedy stażysta zaczał staż(a najwcześniej mógł 1 września - 12 miesięcy upływa w dniu 1 września następnego roku.

Czyli zawsze ocena dorobku zawodowego- jeśli zostaje w tej samej szkole? A jeśli zmienia- zawsze ocena pracy?

MKJ25-07-2019 16:29:46   [#16]

AnJa, wałkowaliśmy to już do znudzenia. Doszliśmy do tego, że staż liczymy tak, jak staż pracy, więc staż rozpoczęty 1 września po 12-stu miesiącach skończy się 31 sierpnia.

Ale podoba mi się Twój tok rozumowania. :-)

AnJa26-07-2019 07:22:22   [#17]

Od 10 lat wiem ze nie ma sensu walkowac i rozumowac w kwestiach administracyjnych.

rzewa26-07-2019 09:05:58   [#18]

o nie jest kwestia administracyjna - uchwała SN z 21 maja 1991 r., I PZP 16/91, wyrok SN z 19 grudnia 1996 r., I PKN 47/96, oraz postanowienie SN z 11 grudnia 2009 r., II PK 223/09

"zwroty odnoszące się do okresu zatrudnienia należy rozumieć zgodnie z naturalnym, potocznym i bezpośrednim ich pojmowaniem. Oznacza to, że staż pracy oblicza się w latach, miesiącach i dniach, przyjmując, że termin upływa w przeddzień dnia odpowiadającego nazwie dnia początkowego"

staż to jest coś co trwa, czyli jeśli trwać ma rok, a zaczyna się np 3.09 to kończy się 2.09 następnego roku, bo jeśliby TRWAŁO do 3.09, to by trwało rok i 1 dzień

jeśli urodziłeś się 25 czerwca to 10 lat masz w dniu 25 czerwca 10 lat później a nie dopiero 26 czerwca -> będziesz mógł głosować w referendum odbywającym się 25 czerwca 18 lat po urodzeniu, gdyż w tym dniu będziesz miał 18 lat i 1 dzień 


post został zmieniony: 26-07-2019 09:09:25
AnJa26-07-2019 11:28:07   [#19]

nie mam wątpliwości co do okresu zatrudnienia

a czy długość trwania stażu jest terminem w rozumieniu KPA - nie wiem i dam radę żyć bez tej wiedzy

acz nie mam wątpliwości, jak być powinno i jak była intencja tych, którzy gnioty pt. ocena i awans pisali

zainteresowani powinni napisać do KO lub MEN - choć niewielu pewnie takich jest, bo zajęcia w roku szkolnym 2018/19 zaczynały się 3 września i pewnie taką datę hiperpraworządni i starannie doskonaleni z liczenia dyrektorzy wpisywali

a jesli wpisali jednak 1 wrzesnia - a mimo starannego doskonalenia jeszcze jakiś rozum im pozostał- to swoją omyłkę zauważą i sprostują

a jak nie pozostał - to nie sprostują i wykorzystają szablon z doskonalenia i ocenę pracy wg stanu na 31 sierpnia 2019 wypiszą

czyli w każdym wypadku wszyscy będą zadowoleni

poza oczywiście tymi, którzy przyjmą nauczycieli-stażystów  zmieniających pracę i posiadających ocenę pracy za część stażu

tu ani rozum ani doskonalenie nie pomogą

choć myśle, ze szkolenie dla nauczycieli nt. "co ująć w planie rozwoju zawodowego nauczyciela -stażysty na 1 (2,3) dzień realizacji stażu" mogłoby pare osób zainteresować.post został zmieniony: 26-07-2019 11:29:52
matyldaa26-07-2019 12:10:15   [#20]

Nauczyciel zatrudniony 12 września 2018 r. staż kończy 11 września 2019 r. Kiedy będzie mógł rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego? 

tarek26-07-2019 14:21:53   [#21]

Nauczyciel realizuje staż rozpoczęty 1 września 2019 r. Kończy go 31 sierpnia 2019 r., ale w tym samym czasie kończy pracę w tej szkole i od 1 września 2019 r. zmienia szkołę. Kto dokonuje oceny dorobku zawodowego, do kogo składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i kto przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne - "stary", czy nowy dyrektor? Co z udziałem opiekuna stażu w komisji?


post został zmieniony: 26-07-2019 14:34:27
rzewa26-07-2019 23:55:13   [#22]

w nowej szkole staż rozpoczyna od początku i awansuje w czerwcu 2020, a to co zrobił w roku szk. 2018/2019 przepada, czyli...

pomimo zmiany przepisów awans będzie taki n-l miał w tym terminie, w jakim miał mieć rozpoczynając staż w 2018 r.

tarek31-07-2019 08:02:38   [#23]

A jak się odnieść do opinii z innego portalu, że (cyt.) "do postępowania kwalifikacyjnego w dotychczasowej placówce nauczyciel będzie mógł podejść, jeśli w dniu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania będzie pozostawał w zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela w innej szkole (art. 9b ust. 1 pkt 1 i art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r., wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 października 2011 r., III SA/Łd 866/11)" ?

I taka opinia: https://epedagogika.pl/aktualnosci/skrocenie-stazu-nauczycieli-a-zmiana-pracodawcy-ktory-dyrektor-dokona-oceny-dorobku-zawodowego-3136.html


post został zmieniony: 31-07-2019 08:03:47
rzewa31-07-2019 10:47:33   [#24]

niestety dotyczy to zupełnie innej sytuacji i innego stanu prawnego

Dan6707-08-2019 15:43:23   [#25]

Witam!

z nauczycielem podpisano umowę o pracę od 01.09.18r - do 31.08.2020r., n-l  rozpoczął staż 01.09.18. i :

 1. kończy staż 31.08.2019r., /po 12 miesiącach/,
 2.  składa do dyrektora sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni,
 3. dyr. ma 21 dni na dokonanie oceny dorobku zawodowego,
 4. opiekun stażu - w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny dorobku zawodowego  nauczyciela za okres stażu,
 5. rada rodziców - opinia do 14 dni /brak opinii nie ma wpływu na dalsze działania/
 6. n-l mając pozytywną ocenę dorobku zawodowego składa do dyr. wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego /musi złożyć do końca roku 2019/
 7. dyr. powołuje komisję /skład: dyr.,  wice - dyr, opiekun stażu/  - ile ma dni na powołanie komisji?

czy dobrze? /uwzględniając nowe przepisy/

proszę o radę

rzewa08-08-2019 15:31:23   [#26]

dobrze

tyle dni ile trzeba ale nie mniej niż 14 -> bo z takim wyprzedzeniem należy zawiadomić ew. obserwatorów z ON i OP no i tak by ze wszystkim zdążyć przed 1.01

posiedzenie komisji powinno być w ciągu 30 dni od złożenia wniosku - później tylko z ważnych przyczyn

ametyst197316-08-2019 10:32:37   [#27]

#25
6. n-l mając pozytywną ocenę dorobku zawodowego składa do dyr. wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego /musi złożyć do końca roku 2019/

Mam pytanie dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty stosujemy:

1. ocenę pozytywną /negatywną czy

2.skalę ocen, tak jak do oceny pracy czyli wyr., bdb, db, neg

GAŁKA16-08-2019 14:09:56   [#28]

ocenę pozytywną /negatywną

rzewa16-08-2019 19:21:13   [#29]

tak, ale tylko wówczas, gdy stażysta zakończył staż rozpoczęty w roku szk. 2018/2019 - co może nastąpić nie wcześniej jak 31.09.2019

jeśli stażysta kończy staż teraz, ale rozpoczął go przed 1.09.2018, to należy dokonać oceny pracy

Roman Langhammer16-08-2019 19:29:28   [#30]

Rzewo, dlaczego "nie wcześniej jak 31.09.2019"? Chyba drobna pomyłka. ;) Wrzesień ma 30 dni, więc pewnie chodziło o 31.08. 

rzewa16-08-2019 21:51:06   [#31]

oczywiście, że 31.08.2019

:-)

malmar1526-08-2019 23:51:36   [#32]

nauczyciel stażysta zostaje zatrudniony na zastępstwo od 1.09.2019 do 30.06.2020

1. czy odbywa staż? (moim zdaniem tak)

2. czy ma tu znaczenie czas zawarcia umowy (krócej niż rok szkolny?)

 


post został zmieniony: 26-08-2019 23:52:55
Roman Langhammer27-08-2019 05:34:42   [#33]

Za chwilę ktoś Ci powie, więc też to zrobię... jeśli jest zatrudniony od 1.09.2019, to nie do 30.06.2020 tylko do 31.08.2020. Ale pytanie było inne... tak, może odbyć staż, który kończy 31.05.2020. Ale pamiętaj o długości umowy. :)

dorotacho27-08-2019 14:21:15   [#34]

Nauczyciel został zatrudniony 13 września 2018 czyli staż na kontraktowego kończy 12 września 2019? Wtedy od 12 września czekam 7 dni na sprawozdanie?

rzewa27-08-2019 22:26:20   [#35]

tak

tusia128-08-2019 12:58:35   [#36]

Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole od 109.2019 ma zaplanowane 8 godz. rewalidacji (zgodnie z kwalifikacjami) i 2 godz wos (zgodnie z kwalifikacjami) jaka umowa, do kiedy? Jak ze stażem na kontraktowego - może czy nie?

GAŁKA28-08-2019 13:53:31   [#37]

do  malmar15 [#32]

moim zdaniem NIE

KARTA N-LA : art. 10 ust.2 od 01.09.2019 stanowi, że z n-lem nawiązujesz umowę o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7.

a zgodnie z PRAWEM OŚWIATOWYM (Dz. U. 2019 poz. 1148):

Art. 94. Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.


post został zmieniony: 28-08-2019 13:55:21
GAŁKA28-08-2019 14:04:47   [#38]

 do tusia1 [#36]

moim zdaniem TAK, jeśli nie ma jeszcze żadnego stopnia awansu zawodowego- wtedy umowa na czas określony (n-l ma co najmniej 0,5 etatu) i zatrudniasz na 1 rok 

KARTA N-LA : art. 10 ust.2

od 01.09.2019 stanowi, że z n-lem rozpoczynającym pracę nawiązujesz umowę o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7.

rzewa28-08-2019 17:08:18   [#39]

tak, zatrudniasz na rok w wymiarze 10/18 -> ma ponad pół etatu czyli rozpoczyna staż

do #37 (w związku z #32)

malmar15 powinien/na zatrudnić n-la na rok szkolny, gdyż n-l ten nabędzie prawo do CAŁEGO urlopu wypoczynkowego - tak właśnie napisał Roman w #33 -> n-l zastępowany wróci do pracy dopiero 1.09

wobec tego ten n-l rozpoczyna staż z dniem zatrudnienia

ale nawet gdyby nie miał być zatrudniony przez cały rok, to jak najbardziej staż rozpoczyna, gdyż brak pp by tego mu odmówić -> tyko wówczas nie może rozpocząć stażu gdy: 1. zostanie zatrudniony po 14 dniu zajęć w danym roku szkolnym lub 2. zostanie zatrudniony na mniej niż 1/2 etatu

no i art 9f ust 2 KN pozwala na zaliczenie zrealizowanego niepełnego okresu stażu do stażu rozpoczętego w innej szkole

malmar1528-08-2019 17:22:08   [#40]

dzięki rzewa i Roman

GAŁKA28-08-2019 19:37:10   [#41]

a co w takim układzie z jednorazowym świadczeniem 1000 zł? 

w ustawie (Dz.U. 2019 poz. 1287) określono termin wypłaty świadczenia tzn.  do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż....

czy - jeśli nie znajdzie zatrudnienia i nie dokończy stażu, będzie go zwracał? czy też następnym razem po prostu nie dostanie?

 

izael28-08-2019 19:54:43   [#42]

następnym razem nie dostanie

o zwrocie nie ma zapisu (a były takowe przy poprzednim zasiłku na zagospodarowanie)

Zośka28-08-2019 22:24:40   [#43]

A co w takim przypadku, gdy opiekun stażu nauczyciela stażysty przestaje pracować w szkole od 1 września 2019? Co z opinią opiekuna stażu, (opinią, czy projektem oceny za okres stażu)? 

aga19630-08-2019 07:45:21   [#44]

podnoszę

izael30-08-2019 09:44:38   [#45]

Zośka, w takiej sytuacji poprosiłabym o złożenie dzisiaj tejże opinii i zrobiłabym odpowiednią adnotację, która za kilka lat przypomni dlaczego takie a nie inne daty tam są:)

natomiast lekko głupia jestem, gdy myślę o komisji...

kogo powołać, jeśli opiekun stażu już nie pracuje?

bez niego też będzie quorum, ale coś z tym fantem trzeba zrobić

 

link12330-08-2019 12:13:25   [#46]

Możecie podać pp dla zakończenia stażu 31 sierpnia? Chodzi o opiekunów stażu - od 1 września nie mogą otrzymywać dodatku za opiekuna. 

izael30-08-2019 12:16:40   [#47]

ale jakiego stażu? tegorocznego "skróconego " stażysty?

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 1287)

 

Menu kontekstoweArt. 9. 1. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.

2. Po zakończeniu stażu, o którym mowa w ust. 1, dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 


post został zmieniony: 30-08-2019 12:19:53
link12330-08-2019 12:17:50   [#48]

Stażysty, który rozpocząl staż 1 września 2018, Chodzi mi o opiekuna takiego stażu, który otrzymuje dodatek. W tej sytuacji takiego dodatku 1 wrzesnia 2019  nie otrzyma prawda?


post został zmieniony: 30-08-2019 12:19:56
izael30-08-2019 12:20:15   [#49]

:) wkleiłam

link12330-08-2019 12:21:16   [#50]

Dziękuję bardzo. Ale myślę dobrze? Opiekun nie może otrzymać dodatku 1 września, ponieważ stażysta zakończy staż 31 sierpnia.

strony: [ 1 ][ 2 ]