Forum OSKKO - wątek

TEMAT: cudzoziemiec
strony: [ 1 ]
Aga2712-06-2019 14:35:19   [#01]

W roku szkolnym 2017/2018 przyjęłam do klasy VII Ukrainkę , dla klasy VII i VIII nie ma już szkolnych planów nauczania, a ramowe plany nauczania, a zatem  dziewczynka nie uzupełniała różnic programowych. Zgodnie z rozporządzeniem o "cudzoziemcach" miała dodatkowe godziny języka polskiego i to co można było przydzielić. Przy klasyfikacji końcowej należy dopisać przyrodę i technikę, które to były w klasach I - VI, a Ukrainka nie miała tych przedmiotów w Polsce. W przetłumaczonym  arkuszu ocen z Ukrainy ma przyrodoznawstwo i ZPT ( coś na kształt techniki) i te przedmioty można by uznać za pokrewne (tak myślę) ale ukraińska skala ocen jest od 1 do 12 .

Może ktoś ma podobną sytuację i rozwiązał problem. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.

Mój pomysł jest taki :

1) RP zgodzie z art. 70upoważnia mnie do przeliczenia skali ocen,

2) RP uchwala zmiany do statutu odnośnie oceniania cudzioziemców

3) RP podejmuje uchwałę o klasyfikacji końcowej uczennicy z wpisaniem przedmiotów i ocen w skali 1-6

Ala12-06-2019 15:23:12   [#02]

RP nie ma takich kompetencji, to dyrektor powinien ustalić jakie są różnice programowe w momencie przyjmowania ucznia do szkoły

 

i dalej, myślę, że trzeba tu posłużyć się  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

§ 8. 1. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

2. Jeżeli uczeń w szkole ponadpodstawowej, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

1) ogólnokształcące w zakresie podstawowym, a w oddziale szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym,

2) z zakresu kształcenia zawodowego w węższym zakresie niż zajęcia te są realizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi – przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego.

4. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 3, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.

5. W przypadku gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale szkoły, do której przechodzi, zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub w węższym zakresie, uczeń jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.

Aga2712-06-2019 16:17:34   [#03]

Ja to wszystko wiem ale  rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi  z 31 sierpnia z 2017 r. daje dyrektorowi  duży wachlarz możliwości jeżeli chodzi o przyjęcie do szkoły i odpowiedniej klasy (nie koniecznie na podstawie świadectwa) i wskazuje sposób uzupełniania braków edukacyjnych z przedmiotów, których dziecko się uczy. Po rozmowie z KO wizytator zaproponował mi właśnie takie rozwiązanie. ( w przetłumaczonym arkuszu ocen są  przedmioyt, które mają inne nazwy ale dotyczą tego samego).

 


post został zmieniony: 12-06-2019 16:28:35
Aga2712-06-2019 17:13:06   [#04]

Dziękuję za odpowiedź, faktycznie art. 70 PO nie daje takich kompetencji RP ale możne opinia ? Generalnie brak regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców z "dziurami" przedmiotowymi

Ala12-06-2019 19:43:53   [#05]

a nie możesz podjąć decyzji sama?

buwa06-08-2019 16:51:49   [#06]

Mamy przyjąć do ósmej klasy ucznia z Białorusi. Zastanawiam się w jaki sposób będziemy wpisywać w arkuszu i na świadectwie ukończenia szkoły technikę, plastykę, muzykę i przyrodę.  Uczeń w dostarczonych dokumentach ma ocenę (wartość 8) z przedmiotu "majserkowanie" czy można to uznać za technikę, a ocenę przeliczyć proporcjonalnie do naszej skali?  Ma też sztukę i rysunek, ale bez ocen, bo prawdopodobnie były we wcześniejszych klasach. Czy można to uznać za muzykę i plastykę. Czy to ma zrobić dyrektor?

Może ktoś ma odpowiednie zapisy i mógłby się nimi podzielić.

 

rzewa06-08-2019 22:23:31   [#07]

zróbcie mu różnice programowe - niech właściwi n-le ustalą mu oceny

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]