Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wynagrodzenie za czas strajku
strony: [ 1 ]
teka5715-04-2019 11:34:40   [#01]

Wiem ,że tyle napisano nt. ale zwrócono się do mnie z  pytaniem-jeśli strajk potrwa cały miesiąc ,to  potracenie będzie  tyczyło pobrania 100% wynagrodzenia,czy jest furtka na zostawienie minimum kasy-JAK ZOSTAWIA KOMORNIK-na przeżycie

rzewa15-04-2019 12:34:38   [#02]

jest furtka -> można rozłożyć, na prośbę pracownika, potrącenie na kolejne m-ce

Dorota Majewska15-04-2019 13:02:43   [#03]

Witam

Rzewo ,a możesz podać podstawę prawną?

Justyna Kozik15-04-2019 15:00:03   [#04]

  Tez się podpisuję pod tym pytaniem . 

Jacek15-04-2019 15:13:36   [#05]

Bezpośredniej podstawy nie ma ale nie ma też zakazu.

Zwracam się z prośbą o rozłożenie nienależnego mi wynagrodzenia za czas strajku na równe raty potrącane od maja do grudnia br.

Ania Sz16-04-2019 21:40:00   [#06]

Czy nikt mi nie zarzuci jeśli przychylę się do prośby pracowników i rozłożę na raty? Dzisiaj starsi nauczyciele mówią że jak był strajk w 1993 r. to wówczas były nienależne wynagrodzenia rozłożone na raty.

Ania Sz17-04-2019 09:29:11   [#07]

Podnoszę :)

orsetto17-04-2019 09:56:01   [#08]

Uważam, że rozłożenie na raty nie stanowi naruszenia prawa (Jak się o to zwróci) Natomiast, jeżeli byśmy rozłożyli na raty bez zgody  pracownika, to wtedy jest byłby problem, ponieważ  potrącenie jest możliwe jedynie w najbliższym terminie wypłaty przypadającym bezpośrednio po tej, w której wystąpiła nadpłata. 


post został zmieniony: 17-04-2019 09:57:39
Jacek17-04-2019 11:53:25   [#09]

można chyba jako pp rozłożenia na raty podać Prawo oświatowe.

Art.  68. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

Katalog nie jest zamknięty.

Macia17-04-2019 12:42:49   [#10]

no ale czy można tyle potrącać czy nie jest tak że w przypadku zobowiązań pracownika trzeba mu zostawić jakąś kwotę czyli nie można potrącić więcej niż.....

Jacek17-04-2019 13:07:46   [#11]

jak się rozłoży na raty to takiego zagrożenia nie będzie :-)

Marek Pleśniar17-04-2019 16:07:49   [#12]

płaciłem tak za strajk w 93. W bodajże 6 ratach

JarTul17-04-2019 17:04:35   [#13]

... i wtedy niektórzy poszli do sądu i sąd uznał, że nie można rokładać na raty. Należało potrącić jednorazowo. Nakazał zwrot pracownikowi "rat".

Ania Sz17-04-2019 18:12:35   [#14]

JarTul czy posiadasz owe orzeczenie?

Jacku, czy będziesz rozkładał na raty swoim nauczycielom?

AnJa17-04-2019 18:19:16   [#15]

Też poproszę o źródła- bo pomysł rozłożenia na raty kuszący, ale też mi przyszło do głowy, że róznie z tymi kolejnymi ratami może być.

JarTul17-04-2019 21:24:51   [#16]

Pracodawca może odliczyć nadpłacone wynagrodzenie bez zgody pracownika jedynie w najbliższym terminie płatności.

Odliczenie polega na zmniejszeniu – bez zgody pracownika – wypłacanego w danym miesiącu wynagrodzenia o kwotę wynagrodzenia wypłaconego w poprzednim terminie płatności za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie nie przysługuje, np. za udział w strajku czy z powodu urlopu bezpłatnego (wyrok SN z 4 października 1994 r., I PRN 71/94, OSNP 1995/7/89). Natomiast pracownik otrzymujący wynagrodzenie „z góry” powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas, z mocy przepisu szczególnego, zachowuje prawo do wynagrodzenia (uchwała SN z 8 grudnia 1994 r., I PZP 49/94, OSNP 1995/16/202, i wyrok SN z 14 listopada 1996 r., I PRN 112/96, OSNP 1997/11/191).

Pracodawca może odliczyć nienależne wynagrodzenie również w sytuacji, gdy po jego otrzymaniu w pełnej wysokości pracownik zachorował i za ten okres przysługuje mu 80% wynagrodzenia chorobowego (lub zasiłku). Przy odliczeniu nie obowiązuje ani kwota wolna, ani graniczna.

Pracodawca może odliczyć nadpłacone wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy, za który pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, tylko w najbliższym terminie płatności przypadającym bezpośrednio po bezzasadnej wypłacie (wyrok SN z 4 października 1994 r., I PRN 71/94, OSNP 1995/7/89). Najbliższy termin płatności należy rozumieć jako najbliższą, kolejną wypłatę, ale konkretnemu pracownikowi, a nie najbliższy termin wypłaty nadchodzący zgodnie z tym przyjętym w firmie (wyrok SN z 12 kwietnia 1996 r., I PRN 32/96).

Ania Sz17-04-2019 21:36:23   [#17]

Ja nie kwestionuję tego, że odliczenia można dokonać - bez zgody pracownika - jedynie w najbliższym terminie płatności, czyli tu będzie 2 maja. Tu mamy trochę inną sytuację - pracownik sam prosi o to, aby to "jednorazowe" potrącenie rozłożyć na raty. I co w tej sytuacji?

JarTul17-04-2019 21:40:54   [#18]

No to dokładnie formę tej "prośby" i formę "zgody" pracownika na potrącenia w ratach skonsultuj z prawnikiem.
Żeby się nie okazało, że pracownik się "rozmyślił" i w sądzie zabraknie odpowiednich dokumentów.


post został zmieniony: 17-04-2019 21:41:46
JarTul17-04-2019 22:12:41   [#19]

... i trzeba by pewnie rozważyć kwestie odsetek. 

rzewa18-04-2019 06:44:14   [#20]

a niby na jakiej pp -> nie ma pp do pobierania odsetek w takim wypadku, więc nie ma czego rozważać

teka5718-04-2019 17:37:49   [#21]

czy  ktoś oglądał wczorajszy program" CZARNO NA BIAŁYM  w  tvn 24- nagrałam . Był on min.. o tym ,że idąc dalej za procedurami wynagrodzenia za strajk występujące tam osoby pokazywały podstawę i  dokumenty na bazie których , wynagrodzenie za strajk należy się wypłacić .

MKJ18-04-2019 20:49:14   [#22]

Wszystko prawda pod warunkiem, że mamy do czynienia z przedsiębiorcą prywatnym, który może swoim pracownikom wypłacić dowolne wynagrodzenie za strajk na mocy porozumienia. Art. 23 ust. 2 UoRSZ ma chronić pracodawcę przed koniecznością wypłaty wynagrodzenia strajkującym pracownikom, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracodawca podpisał porozumienie z pracownikami (związkiem) i je wypłacił.

Niestety, w przypadku szkoły mamy do czynienia z finansami publicznymi i tu już to nie działa. Wypłacenie wynagrodzenia strajkującym nauczycielom naruszy ustawę o finansach publicznych i narazi dyrektora na związane z tym konsekwencje.

Ale zwiększenie dodatku motywacyjnego po zakończeniu strajku w celu dodatkowego zmotywowania nauczycieli do wytężonej pracy, z uwzględnieniem kryteriów i warunków przyznawania tego dodatku określonych w rozporządzeniu i uchwale OP, jest jak najbardziej na miejscu.

DYREK19-04-2019 08:19:37   [#23]

poniżej stanowisko ZNP:

https://znp.edu.pl/wynagrodzenie-za-okres-strajku-stanowisko-znp/ 

małgocha23-04-2019 12:42:31   [#24]

Szukam jednak możliwości potrącenia nauczycielom na raty. Z powyżej przywołanego wyroku sądu

Wyrok SN - I PRN 71/94, z uzasadnienia:

"...Zatem warunkiem dopuszczalności dokonania przez pozwaną Szkołę potrąceń z wynagrodzenia powódki za lipiec i sierpień 1993 r. była zgoda powódki. Tymczasem jest w sprawie niesporne, że powódka takiej zgody nie udzieliła. Fakt ten
dodatkowo więc wskazuje na sprzeczność postępowania strony pozwanej z przepisami o
ochronie wynagrodzenia za pracę..."

Pytanie, czy jak nauczyciel wyrazi zgodę na piśmie na potrącenie np. w 4 ratach, to czy po dwóch może tą zgodę odwołać????

AnJa23-04-2019 12:49:47   [#25]

Może. Ale czy będzie to odwołanie skuteczne zdecyduje sąd.

jol223-04-2019 13:14:18   [#26]

Czy potrącamy tylko za dni robocze? 

AnJa23-04-2019 13:42:18   [#27]

Za świeta i weekendy byłoby raczej trudno:-)

Podobnie jak za urlopy, l4, opieki nad dziećmi.

grzezale23-04-2019 13:42:37   [#28]

A nie chcecie spróbować podpisać porozumienia zbiorowego z komitetami strajkowymi? Ja podpisałem. Jaki będzie efekt zobaczymy. Może to ostatni post dyrektora "grzezale" :))


post został zmieniony: 23-04-2019 13:43:02
AnJa23-04-2019 13:45:42   [#29]

Aż tak szybko nie odwołuje się dyrektora. 

I nie wiadomo, kto i kiedy zawnioskuje do rzecznika dyscypliny.

A potem jaka będzie decyzja.

Ale emocje będą.

grzezale23-04-2019 13:55:22   [#30]

To wkleję co spisaliśmy.

POROZUMIENIE ZBIOROWE

 

 

 

 

Zawarte w dniu ………….. 2019 roku pomiędzy Dyrektorem …………………………………………………………
w ………….. , ………………………………….., a Komitetem Strajkowym / Oddziałem ZNP
w imieniu którego występują: …………………………………………….. .

Strony ustalają co następuje:

1.       Dyrektor ……………………………. wypłaci wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za jego czas.

2.       Wynagrodzenie składać się będzie ze wszystkich składników wynagrodzenia podstawowego czyli: stawki zasadniczej, dodatków do wynagrodzenia.

3.       Wynagrodzenie nie będzie obejmowało wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

4.       Strony ustaliły, że pracodawca nie poniesie strat materialnych w wyniku strajku.

5.       Porozumienie zawarto biorąc pod uwagę zapisy art. 9 §2 Ustawy Kodeks Pracy.

6.       Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

Komitet Strajkowy:                                                                                                      Dyrektor ………………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

AnJa23-04-2019 14:06:56   [#31]

No i fajnie.

rzewa23-04-2019 15:35:55   [#32]

do #26

wynagrodzenia nie potrąca się za dni strajku -> wszystko jedno czy robocze czy inne

wynagrodzenie "potrąca" się za niewykonaną z powodu strajku pracę czyli w przypadku n-li za niezrealizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze - wynagrodzenie n-la nalicza się na godziny o jakich mowa w art 42 ust 2 pkt 1 KN więc tylko za takie niezrealizowane godziny można je "potrącać"

zwracam uwagę, że jest tu istotny powód "potrącenia", gdyż tak naprawdę nie mamy tu do czynienia z potrąceniem a z nienaliczeniem wynagrodzenia a pracę niewykonaną

 

AnJa23-04-2019 17:58:37   [#33]

dlaczego tylko za art 42 ust 2 pkt 1 KN?

czy to znaczy, że strajkujący nauczyciel np. uczestniczy w RP, wypełnia dokumentację, organizuje dyskoteki, bierze udział w pracach ZN na egzaminach?

małgocha23-04-2019 19:46:15   [#34]

A jak potrącić nauczycielowi w przypadku kształcenia modułowego gdzie ma uśrdednione pensum a większość godzin wypracował wcześniej????

AnJa23-04-2019 20:02:04   [#35]

Teraz potrącić z uśrednionej a potem oddać za ponadwymiarówki wypracowane wcześniej?

Pewnie trzeba będzie przeiczyć i uśrednienia nauczycieli w klasach maturalnych?

Adaa24-04-2019 07:32:49   [#36]

Czy takie porozumienie nie powinno być spisane po zakończeniu strajku?
Bo gdy trwa to podpisywanie go jest raczej nie do przyjęcia. Porozumienie kończy spór.

AnJa24-04-2019 07:56:42   [#37]

E,tam. Podpisać może dyrek zawsze i wszystko. Przy powoływaniu ZN na egzaminy przecwiczyl to.

rzewa24-04-2019 07:59:08   [#38]

należy nie naliczać wynagrodzenia za godziny nierealizowane (fizycznie) w czasie strajku - uśrednianie nie ma na to żadnego wpływu

o tym jak to liczyć pisałam tu:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61490&pst=2#pst2

a o tym czym jest to "potrącanie" -tu:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=61542&pst=5#pst5

basias24-04-2019 09:04:21   [#39]

Przez 75 należy podzielić kwotę brutto czy netto wypłacona za kwiecień?

Ania Sz24-04-2019 20:34:43   [#40]

Brutto.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]