Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Strajk- a co z klasyfikacją uczniów klas trzecich w liceach?
strony: [ 1 ]
Melba08-04-2019 21:32:30   [#01]

Strajk stał się faktem , a u nas (LO) w piatek mija termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych rocznych. Znakomita wiekszość nauczycieli strajkuje (poza kilkoma wyjatkami) , nie loguje się do e-dziennika , ocen rocznych nie ma . I co teraz ?

Jak planujecie rozwiązać ten problem? 

A może przesadzami i do piątku sytuacja wróci do normy ? 

Melba09-04-2019 09:05:38   [#02]

Podciagam , bo się martwię :(

Marek Pleśniar09-04-2019 09:23:52   [#03]

i tyle pozostało na razie - martwić się

an09-04-2019 17:47:33   [#04]

A czy dyrektor może sam wystawić oceny?

Ama09-04-2019 18:05:44   [#05]

Nie może:

Śródroczne i roczne, a w szkole policealnej – semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

Ale nawet gdyby, to sam nie podejmie uchwały.

 

Róża5609-04-2019 19:09:37   [#06]

To ja idę dalej: do jutra n-le mieli wystawić oceny i w większości wystawili. Uczennica ostatniej klasy technikum nie akceptuje oceny (ndst - kto by akceptował;) Zwróci się do dyrektora o egzamin sprawdzajacy.

Jak w tej sytuacji, strajkowej, zorganizować egzamin sprawdzający: n-l, który wystawił ocenę strajkuje, nie napisze nawet zagadnień. Czy drugi, niestrajkujacy, może to uczynić?

AnJa09-04-2019 20:29:41   [#07]

Tak. Ale sprawdzający to zdaje sie już po radzie i ze względu na naruszenie procedur.

martek09-04-2019 20:33:56   [#08]

tak, jak AnJa

olaszyma10-04-2019 10:21:12   [#09]

Pewnie da się udowodnić naruszenie, bo jednak ze względu na strajk uczennica nie miała możliwości poprawienia oceny.

dariuszn711-04-2019 12:10:00   [#10]

Pani minister powiedziała dzisiaj że dyrektor sam może przeprowadzić klasyfikację????? Będzie pewnie rozporządzenie do świąt.

Ama11-04-2019 15:18:20   [#11]

A czy my jako stowarzyszenie dyrektorów możemy zapobiec jakoś temu zabiegowi? Jak to sobie pani minister wyobraża? Ze dyrektor wystawi wszystkie oceny...z kapelusza?

Leszek11-04-2019 17:41:36   [#12]

#10 PM powiedziała, a gdzie zmiana w rozdz. 3a uoso?

powiedziała i tyle

pozdrawiam

AnJa11-04-2019 17:55:38   [#13]

Do świąt kawał czasu.

W piątek od rana 3 czytania w Sejmie, jajeczko, w nocy Senat, w sobotę podpis, w poświąteczny wtorek publikacja.

I zostaną 2 dni na klasyfikację oraz wydruk i podpisanie świadectw.

Awaryjnie na 2 maja można zakończenie zajęć przesunąć.

Leszek11-04-2019 17:59:26   [#14]

a na kiedy mają być świadectwa

czy podejście do egzaminów matur. albo zawod. tego wymaga...

pozdrawiam

AnJa11-04-2019 19:02:14   [#15]

warunkiem przystąpienia do matury jest ukończenie szkoły

dowodem- posiadanie  swiadectwa

w macierzystej szkole oczywiście nikt okazania tego nie żąda - ale listę zdających się aktualizuje usuwając zgłoszonych a niepromowanych

Dorota K12-04-2019 16:53:39   [#16]

Czy rozporządzenie MEN może zmienić ustawę, która nadaje kompetencje stanowiące radzie pedagogicznej w związku z promowaniem i klasyfikacją?

A jeśli nawet okaże się to możliwe, co wpisać na świadectwie w miejscu "uchwałą rady pedagogicznej z dnia ..."?

AnJa12-04-2019 17:08:26   [#17]

Nie może.

Ale ustawę można zmienić.

  

Dorota K12-04-2019 17:53:35   [#18]

No tak, nie takie rzeczy już przerabialiśmy!

MKJ14-04-2019 14:05:40   [#19]

Na świadectwie nie ma adnotacji "na podstawie uchwały rady pedagogicznej...". Taka adnotacja znajduje się w arkuszu ocen. Oczywiście, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia MEN ws. świadectw, świadectwa wypełniamy na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, w tym także arkuszy ocen, ale nie tylko - dokumentacją przebiegu nauczania są również zapisy w dziennikach lekcyjnych i dziennikach innych zajęć.

Art. 70 ust. 1 pkt 2 PO nadaje radzie pedagogicznej stanowiącą kompetencję - podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, ale art. 44h ust. 1 UoSO nadaje nauczycielowi wyłączną kompetencję do ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, których RP w żaden sposób nie może zmienić.

W trakcie roku szkolnego i pod koniec zajęć rady pedagogiczne podejmują uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, czyli... no właśnie co? Przyjmują, zatwierdzają, ustanawiają czy co jeszcze oceny śródroczne i roczne? I teraz najważniejsze pytanie: czy warunkiem uzyskania promocji lub ukończenia szkoły jest podjęcie przez RP uchwały? Moim zdaniem - nie! Zwrócę tu uwagę na artykuły 44o i 44q UoSO, które określają, kiedy uczeń otrzymuje promocję lub kończy szkołę - ani słowa o uchwale RP!!!

Z drugiej jednak strony mamy § 16 ust. 8 rozporządzenia MEN ws. świadectw, które stanowi, że datą wydania świadectwa uczniowi, który przystępował do egzaminów lub sprawdzianów jest data podjęcia przez RP uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji tego ucznia, co sugeruje, że RP musi podjąć taką uchwałę - inaczej nie można wydać świadectwa. Zaznaczę jednak, że w przypadku świadectw innych uczniów nie ma takiego problemu - datą wydania jest dzień zakończenia zajęć i nie ma ani słowa o uchwale RP.

Nad problemem tym próbowałem się pochylić już wcześniej (jest gdzieś w naszych wątkach), ale była to dyskusja akademicka, sprowadzająca się do pytania, co się stanie, jeśli RP się zbiesi i w normalnym okresie (tzn. "bezstrajkowym") nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji (przecież nikt jej do tego nie może zmusić)? Obecna sytuacja sprawia, że problem przestaje być akademicki...

Rzeczony wątek:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=60338&pst=5#pst5

 


post został zmieniony: 14-04-2019 14:11:34
Bułhakow14-04-2019 17:25:28   [#20]

To przy okazji dyskusji o RP pozwolę sobie zadać pytanie...Jak liczycie kworum? Jest dla mnie oczywiste, że liczą się do niego wszyscy nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Jeśli jednak w danym roku szkolnym nauczyciel jest na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym, to czy należy go uwzględniać, licząc kworum? Przecież nie może brać udziału w RP...Czy można w Regulaminie RP wpisać, że do kworum liczy się wszystkich nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze, z wyjątkiem nauczycieli przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zdrowotnym lub (i tu mam  największe wątpliwości), nieobecnych dłużej niż 30 dni? No i jeszcze jedno...Czy ktoś z Państwa dyrektorów, jaka jest podstawa prawna formułowania opinii, że oceny powinny być wystawione dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć? Bardzo mnie to męczy, bo mam w statucie inaczej (najpóźniej w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć). Póki słyszałam o tym w telewizji, myślałam sobie: "Nie znają się...", ale gdy kurator powtórzył tę opinię, to zwątpiłam...

MKJ14-04-2019 18:30:34   [#21]

W skład RP wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, a więc również przebywający na urlopach i zwolnieniach. Uchwały RP podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, czyli również tych nieobecnych. Nie można wpisać do regulaminu zapisów wyłączających któregokolwiek członka RP.

Termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych określa statut szkoły - tylko i wyłącznie! Termin ten powinien dawać możliwość podjęcia przez RP uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji przed dniem (lub najpóźniej w dniu, choć wtedy ciężko będzie się uwinąć z dokumentacją i wypisać świadectwa) zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

izael14-04-2019 19:14:46   [#22]

MKJ, a pewny jesteś tego, że liczymy także tych, którzy są na długich nieobecnościach, a za nich są zatrudnione inne osoby?

a czemu tak?

rzewa14-04-2019 19:55:09   [#23]

dlatego, że taki n-l nie przestaje być członkiem rp

jedyny wyjątek to urlop bezpłatny. gdyż wówczas zostają zawieszone wszystkie uprawnienia pracownicze

Bułhakow14-04-2019 20:22:05   [#24]

Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Teraz już wszystko jasne.

Ed14-04-2019 20:23:06   [#25]

No a co z sytuacją opisana w [#19] ? Faktycznie - teoretycznie mogłoby się tak zdarzyć, że RP nie podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i co wtedy ? Hmmm....

MKJ14-04-2019 22:04:06   [#26]

Moim zdaniem nic - szkoła wystawia świadectwo. Ale zdanie to już wyraziłem i chętnie posłucham innych...

Róża5615-04-2019 11:29:17   [#27]

Podpowiedzcie mu proszę, gdyby udało mi się zebrać quorum, (RP w środę przed świętami)...i podczas tej rady odczytam podanie/prośbę o wyrażenie zgody na egzamin sprawdzający czwartoklasistki z technikum. Moje pytania:

1. czy to dyrektor wyraża tę zgodę czy RP

2. jeśli taka zgoda będzie i zaraz po świętach egzamin, czyli już po radzie klasyfikacyjnej. Ocena z egzaminu po radzie...czy zwołuję kolejną, żeby dokonać klasyfikacji?

 

Wszystko jest dla mnie nowe i trudne i chyba nie ogarniam w tym stresie ...

Proszę o pomoc.

Jolanta Pawlak15-04-2019 17:46:32   [#28]

O jaki egzamin sprawdzający chodzi? to powinien regulować statut szkoły.

Jeżeli uczeń otrzymał ocenę z naruszeniem przepisów prawa:

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

Jeżeli uczeń nie zgadza sie z oceną:

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

Uczeń ma prawo do składania egzaminu podwyższającego ocenę, jeżeli jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna nie odpowiada stopniu opanowanych przez niego wiadomości i umiejętności.

.....

Egzamin podwyższający ocen przeprowadzany jest na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) w ciągu trzech dni od jego złożenia, najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

 Egzamin podwyższający ocenę przygotowuje i przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

To z naszego statutu. Może się przyda.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]