Forum OSKKO - wątek

TEMAT: kandydaci do BSIS
strony: [ 1 ]
DBA06-02-2019 08:59:35   [#01]

"Art. 165a. Na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu." - czy ten przepis oznacza, że nie mogę do tej szkoły przyjąć uczniów, którzy kształcenie zawodowe (teoretyczne i praktyczne)  odbywać będą tylko  w szkole ( na warsztatach szkolnych)

bosia08-02-2019 21:56:59   [#02]

coś im się niestety nie dopisało w tym art. - miał zapewne dotyczyć młodocianych

w Prawie oświatowym dopisano do art. 130 ust. 7a (obowiązuje od 1.01.2019r.)

7a. Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

art. 130 ust. 7a dotyczy to rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej

rekrutację absolwentów gimnazjum określa ustawa wprowadzająca ustawę - Prawo oświatowe i tam też wprowadzono zmiany obowiązujące od 1.01.2019r.

art. 165a, który podałaś, powinien brzmieć jak 130 ust. 7, ale zginęło "młodocianych pracowników" i wyszło bez sensu

niewątpliwie obowiązek umowy dotyczy młodocianych

Na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

jeszcze jedna zmiana

art. 165 ust. 3. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy wydane na podstawie art. 367, z tym że do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, na rok szkolny 2019/2020, stosuje się odpowiednio warunek, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3–5 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 

joszka12-02-2019 08:54:31   [#03]

K.P.  Art.  1911.  54 [Zatrudnianie na zasadach określonych dla młodocianych osoby, która ukończyła 18 lat]

 Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.

A jak z gimnzajalistami?-też tak samo?

joszka12-02-2019 15:38:36   [#04]

4) 49  w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.);

5) 50  w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Czy powyższy zapis to obligo badań psychotechnicznych dla 15-letnich kandydatów do zawodu?

bosia13-02-2019 18:16:09   [#05]

tak, to jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich klas pierwszych

co do #03, to też nie widzę tego przepisu dla absolwentów gimnazjum

DBA21-02-2019 14:07:07   [#06]

Reasumując 

art. 165 a: czy zgodnie z tym zapisem: " przyjmuje się na podstawie świadectw ukończenia gimnazjum i umowy o pracę"

mogę prowadzić nabór do klasy I szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum, w której będą uczniowie, a nie pracownicy młodociani, czy też ten przepis ogranicza nabór tylko do pracowników młodocianych.?

bosia22-02-2019 08:07:14   [#07]

przyjmuj i młodocianych i niemłodocianych

z tym, że młodociani muszą mieć umowę i dostarczają ja razem ze świadectwem ukończenia gimnazjum

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]