Forum OSKKO - wątek

TEMAT: procedura stanu nieczynnego
strony: [ 1 ]
PiotrekM01-02-2019 13:47:57   [#01]

SP z włączonym gimnazjum, od września nie będę miał godzin dla nauczyciela - jakie powinienem skierować pisma i do kiedy aby nauczyciel mógł skorzystać ze stanu nieczynnego (jest wstępna zgoda nauczyciela). Obecnie nauczyciel ten będzie przebywał prawdopodobnie do czerwca na świadczeniu rehabilitacyjnym po 182 dniach zwolnienia lekarskiego. Czy w czasie tego świadczenia mogę wysyłać mu pisma o zwolnieniu?

rzewa01-02-2019 22:57:59   [#02]

stosujesz normalnie art 20 KN (czyli jak dasz mu wypowiedzenie, to on ma prawo złożenia wniosku o stan nieczynny)

- art 225 u.p.w.u.P.o. nie ma już zastosowania, a art 226 u.p.w.u.P.o. stosuje się tylko do n-li samodzielnych gimnazjów

jerzyk06-02-2019 00:02:26   [#03]

uwpo

Art. 225.

12. W okresie do dnia 29 lutego 2020 r. przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio również do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

PiotrekM06-02-2019 09:58:45   [#04]

Czyli nie wiem teraz? Mogę dać art 20, czy nie?

AsiaJ06-02-2019 10:16:43   [#05]

Pytanie takie mam;

czy po zakończeniu stanu nieczynnego nauczyciel może złożyć wniosek o świadczenie kompensacyjne?

Jacek06-02-2019 10:32:52   [#06]

może http://www.zus.pl/documents/10182/167561/Nauczycielskie+%C5%9Bwiadczenia+kompensacyjne.pdf 

str. 13

AsiaJ06-02-2019 10:37:40   [#07]

Dzięki:-)

Ala06-02-2019 11:42:45   [#08]

#4

moim zdaniem art. 225

Jacek06-02-2019 12:46:25   [#09]

Alu, jak rzewa napisała w [#02] art. 225 już nie stosuje się na następny rok szkolny

Ala06-02-2019 13:01:30   [#10]

ok, sprawdziłam :)

rzewa06-02-2019 18:59:31   [#11]

jerzyk - art 225 u.p.w.u.P.o. w roku szk. 2019/2020 ma zastosowanie tylko w takich szkołach, w których będą klasy gimnazjalne w roku szk. 2019/2020 -> jeśli nie będzie takich klas to okres stosowania tego przepisu jest określony w ust 1

jerzyk09-02-2019 21:20:46   [#12]

Nie wiem (nie interesowałem się tym)  jakie szkoły będą miały klasy gimnazjalne po 1.09.2019. 

Ja ten przepis rozumiem inaczej.

Samodzielne gimnazjum ulega wygaszeniu i  dlatego dyrektor musi  rozwiązać ze wszystkimi nauczycielami  stosunek pracy. Tu jest sprawa jasna . Rok 2018/19 - koniec , kropka.

SP z klasami gimnazjalnymi istnieje dalej. Wszyscy nauczyciele (również ci z włączonego gimnazjum) pracują dalej.  W związku z tym dyrektor "zbędnych" nauczycieli nie zwalnia ale przenosi w stan nieczynny.  Na podstawie art 225.  robi to bez ich zgody i bez konsultacji związkowych ( myślę że dlatego dodano pkt 12) a nie na  zasadach art 20 KN  czyli za zgodą nauczyciela i po konsultacjach z ZZ. Pkt. 12, w ostatnim roku reformy  ( podobnie jak w 2 l. poprzednich) upraszcza procedurę i dlatego obowiązuje do końca lutego 2020, czyli zakończenia się ostatnich stanów nieczynnych nauczycieli włączonych gimnazjów.

 

literówka:-)


post został zmieniony: 09-02-2019 21:21:36
rzewa10-02-2019 09:31:29   [#13]

hm... po zastanowieniu przyznaję Ci rację - czyli jeszcze w tym roku w szkołach z klasami gimnazjalnymi stosujemy art 225 u.p.w.u.P.o.

Ala10-02-2019 12:47:26   [#14]

też mi się wydaje, że należy to rozumieć tak jak Jerzyk :)

dzięki rzewo, że to przemyślałaś :)

 


post został zmieniony: 10-02-2019 12:49:52
jota12310-02-2019 14:19:56   [#15]

Nauczyciel po stanie nieczynnym chce przejść na świadczenie kompensacyjne. Czy powinien powiadomić (i w jakiej formie) dyrektora - aby np otrzymał odprawę???

AsiaJ11-02-2019 09:41:48   [#16]

Moin zdaniem składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły/placówki.

Jacek12-02-2019 10:08:42   [#17]

Wracam do postu jerzyka [#12] i rzewy [#13] i wklejam opinię prawną dotyczącą stosowania art. 225 u.p.w.u.P.o. w roku szk. 2019/2020

"Nauczyciel szkół prowadzących oddziały gimnazjalne (po włączeniu lub przekształceniu)

1. W tym zakresie problem dotyczy skutków błędu legislacyjnego występującego w treści art. 226 u.p.w.p.o. Błąd polega na tym, że w treści art. 226 u.p.w.p.o. nie zawarto normy analogicznej do tej zapisanej w treści art. 225 ust. 12 u.p.w.p.o., umożliwiającej zastosowanie art. 226 u.p.w.p.o. także do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

Gdyby taka norma była zapisana w treści art. 226 u.p.w.p.o. podstawą wypowiedzenia stosunku pracy w omawianej sprawie byłby właśnie art. 226 u.p.w.p.o., ponieważ dotyczy on rozwiązywania stosunków pracy w związku z ostateczną likwidacją gimnazjów.

Jednakże w aktualnym brzmieniu art. 226 u.p.w.p.o. ma zastosowanie wyłącznie do gimnazjów jako wyodrębnionych organizacyjnie szkół, czyli samodzielnych szkół. Do oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w innych typach szkół art. 226 u.p.w.p.o. nie może mieć zastosowania, ponieważ – jak wspomniano powyżej – nie ma do tego podstawy prawnej, takiej jaka została określona w treści art. 225 ust. 12 u.p.w.p.o.

2. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w omawianej sprawie nie będzie mógł mieć zastosowania także art. 225 ust. 1 u.p.w.p.o. na zasadzie odesłania z art. 225 ust. 12 u.p.w.p.o. W treści art. 225 ust. 1 u.p.w.p.o. zostały bowiem określone przesłanki zastosowania tej normy, a także wskazane daty przenoszenia w stan nieczynny.

Przesłanką zastosowania art. 225 ust. 1 u.p.w.p.o. są zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie nauczyciela w gimnazjum (lub oddziale gimnazjalnym – art. 225 ust. 12 u.p.w.p.o.) w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019. Zatem przesłanki organizacyjne umożliwiające zastosowanie art. 225 u.p.w.p.o. dotyczą aktualnego roku szkolnego 2018/19, a nie roku szkolnego 2019/20, który nastąpi po likwidacji gimnazjów.

Z tego względu w treści art. 225 ust. 1 u.p.w.p.o. wskazano dwie daty przeniesienia w stan nieczynny, tj. 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. Na zasadzie art. 225 ust. 12 u.p.w.p.o., ze sformułowania "przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio", nie można wysnuć wniosku, że umożliwia to wprowadzenie do treści przepisu dodatkowej daty przeniesienia w stan nieczynny w postaci 1 września 2019 r.

Zastosowanie "odpowiednie" dotyczy jedynie procedury, ale bez naruszania spójności rozwiązania legislacyjnego – a takim bez wątpienia byłoby "dopisanie" daty 1 września 2019 r. do treści art. 225 ust. 1 u.p.w.p.o., na zasadzie odesłania z art. 225 ust. 12 u.p.w.p.o.

3. Zatem jedynym spójnym wnioskiem jest, że ustawodawca nie dopisał w treści art. 225 ust. 1 u.p.w.p.o. daty 1 września 2019 r. jako daty przeniesienia w stan nieczynny, wychodząc z założenia, że w roku szkolnym 2019/20 – a więc w roku ostatecznej likwidacji gimnazjów – wyłączne zastosowanie będzie miała dyspozycja art. 226 u.p.w.p.o.

Jednak na skutek błędu legislacyjnego art. 226 u.p.w.p.o. nie zawiera normy umożliwiającej zastosowanie dyspozycji tegoż artykułu do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

4. W związku z tym pojawia się problem dotyczący ustalenia podstawy prawnej umożliwiającej dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do nauczycieli oddziałów gimnazjalnych w związku z likwidacją gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Aby ustalić ww. podstawę prawną należy dokonać interpretacji art. 227 u.p.w.p.o.

Zgodnie bowiem z treścią art. 227 u.p.w.p.o. w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 225 ust. 1 i 12 u.p.w.p.o. oraz art. 226 ust. 1 u.p.w.p.o., nie stosuje się art. 20 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN.

Z treści art. 227 u.p.w.p.o. wyraźnie wynika, że ma on zastosowanie do nauczycieli, o których mowa w art. 225 ust. 1 i 12 u.p.w.p.o., oraz art. 226 ust. 1 u.p.w.p.o. Jak wywiedziono powyżej oba stany faktyczne wskazane w treści art. 225 ust. 1 w zw. z ust. 12 u.p.w.p.o., oraz art. 226 ust. 1 u.p.w.p.o. – nie mają zastosowania w omawianej sprawie (tj. nie stosują się do nauczycieli wykonujących pracę w oddziałach gimnazjalnych).

Po pierwsze dlatego, że w omawianej sprawie problem dotyczy sytuacji związanej niemożnością dalszego zatrudnienia wynikającego z likwidacji gimnazjów, a więc gdy skutek niemożności zatrudnienia przypada na rok 2019/20. Tymczasem z treści art. 225 ust. 1 w zw. z ust. 12 u.p.w.p.o. niemożność zatrudnienia dotyczyła lat szkolnych 2017/18 i 2018/19, zaś przenoszenie w stan nieczynny odbywało się odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r., a nie 1 września 2019 r. – jakby to miało miejsce w omawianej sprawie.

Po drugie dlatego, że art. 226 u.p.w.p.o. nie zawiera normy analogicznej do zapisu art. 225 ust. 12 u.p.w.p.o., umożliwiającej zastosowanie dyspozycji tegoż artykułu do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum.

W związku z tym uznać należy, że art. 227 u.p.w.p.o. nie dotyczy sytuacji nauczycieli szkół prowadzących oddziały gimnazjalne.

Z tego względu podstawą prawną rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem oddziału gimnazjalnego będzie art. 20 KN.

W związku z powyższym stosunki pracy z nauczycielami szkół prowadzących oddziały gimnazjalne zostaną wypowiedziane na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z ust. 3 KN, a więc za trzymiesięcznym wypowiedzeniem i ze skutkiem na koniec roku szkolnego w związku z niemożnością dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy z powodu częściowej likwidacji szkoły.

Zastosowanie stanu nieczynnego będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, którzy na podstawie art. 20 ust. 5c KN, złożą wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn wskazanych w treści art. 20 ust. 1 KN."


post został zmieniony: 12-02-2019 10:19:35
Ala12-02-2019 10:47:48   [#18]

idzie zgłupieć :(

rzewa12-02-2019 16:04:41   [#19]

należy przeczytać przepis tak jak zrobił to JerzyK a nie głupieć

po prostu w ust 12 art 225 jest wprowadzony inny termin obowiązywania przepisu, zatem stosując ten zapis "odpowiednio" należy się "odkleić" od terminu wprowadzonego w ust 1 a zastosować termin wpisany w ust 12

i tak:

w przypadku nauczycieli gimnazjów, dla których w latach szk. 2017/2018 i 2018/2019 nie było godzin miał zastosowanie art 225 a teraz ma zastosowanie art 226

w przypadku nauczycieli szkół mających w swojej strukturze klasy gimnazjalne ma zastosowanie procedura opisana w art 225 ale w okresie do 29 lutego 2020 r. (data początkowa to data wejścia w życie przepisu, czyli 16 stycznia 2017 r)

Jacek12-02-2019 16:26:56   [#20]

jerzyk poleciał logiką, że tak powinno być, natomiast nie wynika to wprost z brzmienia zapisów art. 225. Dlatego będą problemy, bo niektórzy zastosują art. 20 KN (niekorzystny dla nauczycieli), a inni art 225 u.p.w.p.o.

mim213-02-2019 18:46:16   [#21]

czy nauczyciel wygaszanego samodzielnego gimnazjum może w maju 2019r dostać przeniesienie w stan nieczynny?

hania13-02-2019 20:39:34   [#22]

niejasne prawo jest, jak widać po dyskusji...

sądy pracy będą miały zajęcie.....

Ala14-02-2019 10:51:43   [#23]

mim2 - nie może

tu akurat prawo jest jednoznaczne, stosujesz art. 226  u.p.w.p.o.

mim214-02-2019 21:07:21   [#24]

ok, dziękuję

DICK15-02-2019 08:31:04   [#25]

Mam u siebie obecnie szkołę podstawową z klasami gimnazjalnymi. Kończy mi się kadencja. Czy mogę skorzystać ze stanu nieczynnego , od 1.09.2019 brak godzin dla mnie , a potem złożyć wniosek o przejście na emeryturę ( posiadam uprawnienia do wcześniejszej emerytury). 

rzewa16-02-2019 00:33:53   [#26]

tak, możesz

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]