Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zajęcia dla uczniów w ferie
strony: [ 1 ]
bis09-01-2019 09:33:46   [#01]

Czy zorganizowanie w czasie ferii zajęć dla uczniów w szkole podlega zgłoszeniu do kuratorium?

DYREK10-01-2019 16:56:47   [#02]

jakich zajęć? wypoczynek?

elkap10-01-2019 20:58:31   [#03]

Trzeba rozpocząć od analizy przepisów:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)

Art. 92a. 1. Ilekroć w art. 92b–92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Art. 92d. 1. Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92e ust. 1.

Art. 92e. 1. Zgłoszeniu, o którym mowa w art. 92d ust. 1, nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni.

Rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)

§ 3. 1. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, o którym mowa w art. 92e ust. 1 ustawy, przekazując kartę wypoczynku nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Jeżeli będą to np. półkolonie trwające powyżej 3 dni, to należy je zgłosić (i poczytać szerzej przepisy UoSO i rozporządzenia, bo tam są dalsze szczegóły dotyczące zgłoszenia i warunków organizacji wypoczynku).

barbaszka11-01-2019 11:24:17   [#04]

Czy w takiej sytuacji wychowawcami półkolonii organizowanych przez szkołę mogą być nauczyciele tej szkoły - czy można im zapłacić i na jakiej podstawie - są na urlopie przecież, np. w czasie ferii.

ewa11-01-2019 12:02:49   [#05]

nie powinni, co nie oznacza, że w czasie urlopu nie mogą pracować

ale moim zdaniem nie u pracodawcy, który urlopu udzielił, bo tu zdecydowanie, jak dla mnie, kolizja prawna jest,  wypoczywa, albo pracuje ;-)

K.p.
art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”.
§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]