Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy - problem z terminami
strony: [ 1 ]
tarek24-10-2018 08:49:03   [#01]

Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 01.09.2015 r.

Od 18.04.2016 do 23.07.2016 przebywała na zwolnieniu lekarskim - przesunięcie terminu zakończenia stażu na 05.09.2018 r.

Od 20.08.2018 do 28.08. 2018 przebywała na urlopie wypoczynkowym.

Od 29.08 - 24.09.2018 przebywała na zwolnieniu lekarskim.

Od 25.09.2018 rozpoczęła urlop macierzyński, następnie urlop rodzicielski trwający do 23.09.2019.

Do pracy powróci dopiero 24.09.2019.

Nauczycielka w dniu 11.09.2018 przedłożyła sprawozdanie za staż (w tym dniu przebywała na zwolnieniu lekarskim).

 

1. Czy mogła złożyć sprawozdanie w czasie przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim?

2.  W jakim terminie dyrektor powinien dokonać oceny pracy nauczycielki w takim przypadku? Jaki jest ostateczny termin na ocenę i czy można jej dokonać (na prośbę nauczyciela) w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego?


post został zmieniony: 24-10-2018 08:54:45
rzewa25-10-2018 08:51:33   [#02]

1. tak, mogła

2. dyrektor ma 21 dni (kalendarzowych) od złożenia sprawozdania na dokonanie oceny pracy na zakończenie stażu i jak najbardziej może to być w trakcie urlopu n-la (jakiegokolwiek, a także w trakcie L4)

tarek25-10-2018 08:53:49   [#03]

Ad. 2 - pytam dlatego, że zgodnie z KN do okresu 21 dni nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii szkolnych wynikających, a w przypadku nieferyjnych - okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

rzewa25-10-2018 09:23:38   [#04]

nic takiego w KN nie ma - tych okresów nie wlicza się do 3 letniego okresu po jakim należy dokonać ustalania nowej oceny pracy

nie dotyczy to oceny pracy ustalanej na koniec stażu

mimka25-10-2018 09:30:10   [#05]

Proszę o pomoc. Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień dyplomowanego 1. 09. 2015 r.:

od 25.10.2016 do 19.12.2016 przebywała na urlopie macierzyńskim,

od 12.04.2017 do 30.11.2017 przebywała na zwolnieniu lekarskim,

od 1.12.2017 do 19.04.2018 przebywała na urlopie macierzyńskim,

od 20.04.2018 do 28.06.2018 przebywała na urlopie rodzicielskim,

od 29.06.2018 do 9.08.2018 przebywała na urlopie wypoczynkowym za 2017 r.,

od 10.08.2018 do 28.09.2018 przebywała na urlopie wypoczynkowym za 2018 r.

Do kiedy mam jej wydłużyć staż?

rzewa25-10-2018 09:42:40   [#06]

a to jednostka nieferyjna?

mimka25-10-2018 09:46:40   [#07]

Feryjna. Szkoła Podstawowa.

rzewa25-10-2018 10:08:57   [#08]

w takim razie w okresie 29.06.2018-31.08.2018 przebywała na urlopie wypoczynkowym za 2018 r., a w okresie 1.09.2018-28.09.2018 miała urlop uzupełniający za 2017 r. wobec czego pozostało jej jeszcze 1 tydzień i 5 dni urlopu uzupełniającego za rok 2017 - okres urlopu wypoczynkowego jak i urlopu uzupełniającego ne ma wpływu na okres trwania stażu

a ze stażem jest tak:

w dniu 20.12.2016 r. powinna otrzymać pismo z nową datą zakończenia stażu przypadającą na dzień 25.07.2018 r. (przesunięcie o nieobecność trwającą 1 miesiąc i 25 dni)

od 12.04.2017 do 28.06.2018 czyli przez rok 2 m-ce i 17 dni była ciągle nieobecna z powodu choroby i urlopu innego niż urlop wypoczynkowy; wobec tego staż należy przedłużyć o ten okres, zatem zakończy się on 11.10.2019 r.

tarek25-10-2018 11:39:20   [#09]

do #4

Ale w art. 6a ust. 2b czytamy: Do okresów, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż 14 dni, oraz okresów ferii szkolnych wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne - okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Zaś ust. 2a to właśnie okres 21 dni na dokonanie oceny pracy po złożeniu sprawozdania.

Cyt. z LEXa: Należy zatem stwierdzić, że dyrektor szkoły nie powinien dokonywać oceny pracy nauczyciela w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz w okresie ferii szkolnych.

Jak zatem czytać art. 6a ust. 2b?


post został zmieniony: 25-10-2018 11:40:41
rzewa25-10-2018 14:00:14   [#10]

rzeczywiście masz rację (nie wiem jak to poprzednio czytałam :-))

sprawozdanie mogła złożyć, ale dyrektor nie musi jej oceniać aż do 15.10.2019 r., ale... może ocenić, jeśli n-l go o to poprosi

stwierdzenie z LEX-a uważam za daleko idące

tarek25-10-2018 14:13:37   [#11]

Dokładnie tak samo myślałem, że może, bo termin jest tylko graniczny, może być wcześniej. Dzięki za potwierdzenie.

AMS25-10-2018 14:21:58   [#12]

mam pytanie i proszę o radę:

nauczyciel rozpoczął staż na nauczyciela dyplomowanego 1.09.2016 i skończy go najprawdopodobniej w odpowiednim terminie, tj 31.05.2019, ale

w trakcie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia: od 1.09.2018 został zatrudniony u nas, ma prawo do kontynuacji stażu, jednak od dyrektora poprzedniego miejsca zatrudnienia powinien przynieść:

ocenę dorobku zawodowego (cząstkową) czy co najmniej dobrą ocenę pracy za okres dotychczas odbytego stażu ? 

 

rzewa25-10-2018 14:42:02   [#13]

ocenę dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w tamtej szkole

u Was nie kontynuuje stażu a rozpoczął staż 1.09 br (złożył wniosek wraz z PRZ) i jak przyniesie ocenę dorobku to mu zostanie skrócony staż o okres odbyty w poprzedniej szkole - art 9f ust 2 KN w związku z art 129 u.f.z.o.

mimka29-10-2018 10:00:06   [#14]

Do kiedy przedłużam staż? Nauczycielka rozpoczęła staż na stopień n-la dyplomowanego 1.09. 2016 r.

do 28.12.2018 r. przebywa na udp;

od 29.12. 2018 r. do 10.02. 2019 r.  przebywa na urlopie wypoczynkowym uzupełniającym

od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r. przebywa na feriach zimowych

od 25.02.2019 r. do 8.03.2019 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym uzupełniającym

- do kiedy wydłużam jej staż?

tarek05-11-2018 17:43:59   [#15]

Uzupełnienie do #1.

Taką odpowiedź uzyskałem z jednego z portali prawnych, czy tak należy to rozumieć? Czy jednak jak pisze rzewa w kolejnych postach?

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) – dalej KN staż w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w opisanej w pytaniu sytuacji staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęty 1.09.2015 r. powinien się zakończyć 31.05.2018 r.

Jak stanowi art. 9d ust. 5 KN w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w art. 9d ust. 5a KN, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Zgodnie z art. 9d ust. 5a KN w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w art. 9d ust. 5 KN, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w opisanej w pytaniu sytuacji z uwagi na pierwszą nieobecność (18.04.2016 r. – 23.07.2016 r.) staż powinien się zakończyć 5.09.2018 r. Jednak nie uległ on zakończeniu z uwagi na drugą nieobecność, która rozpoczęła się 29.08.2018 r.

Zgodnie z art. 9c ust. 3 KN nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego po zakończeniu stażu. Skoro w opisanej w pytaniu sytuacji nauczyciel złożył dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przed zakończeniem stażu, to należy stwierdzić, że zostało ono złożone przedwcześnie.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 KN oceny pracy nauczyciela dokonuje się po zakończeniu stażu. Ponieważ w opisanej w pytaniu sytuacji nauczyciel nie zakończył stażu, to dyrektor szkoły nie powinien dokonać oceny jego pracy na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 KN. Powinien o poinformować nauczyciela o tym, że złożył sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przed zakończeniem stażu.

rzewa05-11-2018 19:49:07   [#16]

ale ta druga nieobecność nie spowodowała przedłużenia stażu -> staż zakończył się 5.09.2018

w dniach 29.08.2018 - 24.09.2018 n-l był na L4 ale w czasie stażu n-l był nieobecny tylko 8 dni a taka nieobecność nie ma wpływu na datę zakończenia stażu, zatem staż ten zakończył się 5 września

gdyby te 8 dni przypadały na czas urlopu macierzyńskiego i/lub rodzicielskiego staż n-la uległ by przedłużeniu o cały okres trwania tego urlopu, a tak w tym przypadku przedłużenia nie ma

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]