Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego- przepisy
strony: [ 1 ]
młody-dyr10-10-2018 17:15:16   [#01]

Proszę o wsparcie, mam pytanie dotyczące rozumienia przepisu. Zaczynam swoją drogę na stanowisku dyrektora.

W ustawie ws. oceniania i klasyfikowania uczniów (3 sierpień 2017) jest zapis, że:

 - „§ 6.  1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 
             2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia”. 
Moje pytanie dotyczy ust. 2 tego paragrafu. Jeśli uczeń ma orzeczenie na jedną z wymienionych niepełnosprawności to czy w tym orzeczeniu ma być wyraźnie zaznaczone w treści, że uczeń ma być zwolniony z nauki drugiego języka? Rozporządzenie mówi tylko, że zwolnienie „może nastąpić na podstawie tego orzeczenia”, z "którego wynika potrzeba zwolnienia...". Co to w praktyce oznacza? ... Dyrektorzy szkół domagają się zapisu w orzeczeniu, nie wiem czy słusznie... Czy dyrektor szkoły bierze pod uwagę orzeczenie z uwagi na autyzm, w tym ZA i zwalnia ucznia z drugiego języka czy musi dodatkowo zawnioskować o to rodzic, na co wyraźnie wskazuje ust. 1? Czy ja dobrze rozumiem, że w przypadku ucznia z wymienionymi niepełnosprawnościami wystarczy taki zapis w orzeczeniu, czyli określona w rozp. potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka i wówczas takie zwolnienie może nastąpić niejako z automatu? Od czego uzależnione jest to „może”? Dyrektorzy szkół chcą aby w orzeczeniu taki zapis się znalazł, co jednocześnie zmusza poradnie do uchylania obowiązujących orzeczeń... Czy szkoła jest władna do tego, aby mimo braku takiego zapisu w orzeczeniu podjąć samodzielnie decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka? Czy wystarczy do tego aktualizacja IPET dokonana na podstawie WOPFU, bez konieczności angażowania poradni w ten proces i przeprowadzania całej procedury od nowa tj. posiedzenia zespołu orzekającego w tej sprawie?? Jest to pewna trudność, ponieważ szkoły cedują tą decyzję o zwolnieniu głównie na poradnię, która ich zdaniem powinna uchylać obowiązujące dokumenty... 
Co Państwo sądzą w tej kwestii?
rzewa10-10-2018 21:42:30   [#02]

żadnego uchylania

poradnia może:

1. albo wydać nowe orzeczenie, które będzie zawierało w treści taką sugestię wyrażoną wprost

2. albo wydać opinię o potrzebie zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

dyrektor może takiego ucznia zwolnić z zajęć tylko wtedy, kiedy rodzic wraz z wnioskiem przedstawi opinię (zawierającą wyraźną sugestię dotyczącą zwolnienia) albo orzeczenie, które taką sugestię zawiera

-------------------------------

na marginesie: to nie są zapisy ustawy a rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534)

młody-dyr11-10-2018 19:34:10   [#03]

Dziękuję, błąd merytoryczny- chodziło mi o rozporządzenie. 

 

młody-dyr17-10-2018 18:20:49   [#04]

"żadnego uchylania

poradnia może:

1. albo wydać nowe orzeczenie, które będzie zawierało w treści taką sugestię wyrażoną wprost

2. albo wydać opinię o potrzebie zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

dyrektor może takiego ucznia zwolnić z zajęć tylko wtedy, kiedy rodzic wraz z wnioskiem przedstawi opinię (zawierającą wyraźną sugestię dotyczącą zwolnienia) albo orzeczenie, które taką sugestię zawiera"Myślę jeszcze raz nad tą odpowiedzią i takie mi się rodzi pytanie - jaki jest sens przeprowadzania ponownie całej procedury orzekania? Rodzic znów na potrzeby zespołu musi dostarczać dokumenty, a przecież w sytuacji ucznia nic się nie zmieniło na tyle, aby wydawać nowy dokument... Natomiast dopiero w trakcie pracy z uczniem powstała taka konieczność. Nigdzie chyba nie zwołuje się ponownie zespołu orzekającego na okoliczność zmiany jednego zapisu w orzeczeniu... Zapisy orzeczenia nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności funkcjonowania ucznia w przyszłości, stąd wprowadzono coś takiego jak WOPFU - tak to rozumiem. 

 

Chcę zwrócić również uwagę na zapis, że "W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia" . Zwracam uwagę na drugi podkreślony człon tego zapisu, z którego wynika, że w orzeczeniu do kształcenia specjalnego nie ma zapisu, że musi to też wynikać z orzeczenia do kształcenia specjalnego. Może się czepiam, ale wtedy zapis musiałby brzmieć, że zwolnienie może nastąpić na podstawie treści tych orzeczeń, z których jednocześnie wynika taka potrzeba, a tutaj mowa tylko o orzeczeniu do nauczania indywidualnego, które często wydawane jest w ściśle określonych okolicznościach z uwagi na stan zdrowia utrudniający bądź uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły. Można mieć orzeczenie do indywidualnego nauczania i jednocześnie nie mieć orzeczenia do kształcenia specjalnego... czyli nie być de fakto uczniem niepełnosprawnym w ścisłym tego rozumieniu...

Poza tym wspomniane przez <rzewa> wydanie nowego orzeczenia jednocześnie jest uchyleniem starego, ale muszą zaistnieć wyraźne przesłanki jak np. zmiana w sytuacji ucznia, co jasno wyróżnia katalog tych opcji w rozporządzeniu ws. orzeczeń i opinii. Nie bardzo widzę sens, aby poradnia mając ograniczoną wiedzę o uczniu, musiała orzekać czy uczeń ma czy nie ma być zwolniony. Uważam, że to powinno leżeć w gestii szkoły, która mając ucznia z orzeczeniem, wprowadza w ramach IPET taką możliwość - rodzic załącza wniosek do dyrektora, ten ma dodatkowo orzeczenie do kształcenia specjalnego bądź orzeczenie do indywidualnego nauczania, z którego taka potrzeba zwolnienia wynika (a więc jest podkładka) i wówczas po konsultacji z zespołem nauczycieli, taka decyzja jest wydawana. Problem być może leży w braku procedur w szkole... Luka prawna powoduje, że szkoły wysyłają dzieci na ponowne badania z przykazem, aby uchylać orzeczenie i wpisywać tam ten zapis. Ale ustawa nie precyzuje tego dokładnie, na poradnię też nie nakłada się wyraźnie takiego obowiązku. Bo co to znaczy, że z orzeczenia wynika potrzeba... w jaki sposób ma ona wynikać? Czy skoro uczniowie tacy a tacy z samej mocy rozporządzenia mogą być zwalniani, bo są niepełnosprawni, to po co jeszcze produkować dodatkowy dokument w tym względzie, pomijając już, że najwyższe rangą jest orzeczenie a nie opinia?

Gdyby przyczepić się § 2. wspomnianego rozporządzenia ws. oceniania i klasyfikowania, to czytamy, że "Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe" itd.

Czyli po co produkować dodatkowe dokumenty? Czyli dostosowuje się wymagania do ucznia z już istniejącym orzeczeniem a nie, że teraz będzie się zmieniało dokument, aby uzasadnić wprowadzenie dostosowań, bo w zapisie nie ma, że uczeń ma być zwolniony... Chyba nie o taki kierunek chodziło.

A propo zapisów w orzeczeniach, podobna sprawa jest w kwestii nauczyciela wspomagającego. Pisząc do kuratorium otrzymałam odpowiedzieć, iż brak jasno sformułowanego zapisu w orzeczeniu o nauczycieli wspomagającym nie przekreśla możliwości zatrudnienia dodatkowej kadry. Gdyż szkoła powinna przeprowadzić WOPFU i zgodnie z rozporządzeniem ws. organizowania kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej... zadecydować o zatrudnieniu takiej kadry, jeśli uczeń wymaga takiego wsparcia. I nie ma tu nic do rzeczy zapis w orzeczeniu bądź jego brak, natomiast określone są w rozporządzeniu rodzaje niepełnosprawności, które uprawniają do skorzystania z takiego wsparcia czy rozważania zatrudnienia takiej kadry. I nagle okazuje się, że w przypadku nauczyciela wspomagającego wcale nie trzeba tego w orzeczeniu wytłuszczać (bo na etapie diagnozowania można nie widzieć jeszcze takiej zasadności), aby dyrektor na pewnym etapie sam podjął decyzję o konieczności zatrudnieniu takiej osoby- droga jest otwarta, bo uczeń mieści się w katalogu niepełnosprawności, na które zatrudnienie dodatkowej kadry przysługuje. Wyznacznikiem zaś nie jest to, czy taki zapis znajduje się w orzeczeniu... Z językiem obcym jest chyba podobnie. 

rzewa18-10-2018 09:02:59   [#05]

Masz całkowitą rację -> jeśli uczeń posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego to ono całkowicie wystarcza do zwolnienia go z nauki drugiego języka obcego niezależnie od tego czy jest to w nim wyartykułowane czy nie

jakoś zasugerowałam się tym co napisałaś w #01 odnośnie postępowania niektórych poradni i uchylania orzeczeń i tak wyszło :-)

Roman Langhammer13-11-2018 13:17:48   [#06]

Pytanie - jeśli uczeń nie uczęszcza na drugi język ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, to uczęszcza na technikę.

 

Jeśli zwolnienie z drugiego języka następuje na podstawie wady słuchu, głębokiej dysleksji rozwojowej, afazji, niepełnosprawności sprzężonych lub z autyzmu, w tym z zespołu Aspergera, to również uczęszcza na technikę czy nie?

 

To drugie wynika z rozp. w sprawie oceniania.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]