Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zerówka i klasa I SP łączenie-prośba o pomoc
strony: [ 1 ]
DorotaN12-07-2018 12:25:47   [#01]

Dzień dobry, mamy klasę łączoną I-III i będzie konieczność rozszerzenia tego oddziału o klasę "O"- 1 uczeń. Jak to zrobić, tzn. proszę o wskazówki dotyczące istotnych rozporządzeń oraz ( może ktoś ma doświadczenie), jak to wpisać w ramowy plan w Vulcanie? 

Z góry dziękuję:)

DorotaN19-07-2018 16:51:13   [#02]

podnoszę:(

rzepek20-07-2018 09:05:19   [#03]

Z rozporzadzenia wynika, że 0 moze być tylko łączone z kl. I. Może trzeba zapytać swojego KO czy wyrażą zgodę na takie rozszerzone lączenie? Bo dla 1 dziecka nie tworzy sie oddzialu. Inne wyjście -polączyć za zgodą OP i omijać szerokim łukiem KO:))

elkap20-07-2018 22:14:47   [#04]

Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r.w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 r., poz. B649 z późn. zm.)

§ 13. 1. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

2) w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;

Jeśli do danego oddziału jest tylko 1 uczeń to OP może zaproponować rodzicom tego dziecka inną szkołę (na swoim terenie lub np. w innej gminie), przy czym pokrywa wówczas koszty dojazdu dziecka.

rzepek22-07-2018 11:30:41   [#05]

A co z tym :

"Zatem począwszy od roku szkolnego 2017/2018 klasy łączone należy tworzyć na zasadach określonych w § 13 ust. 2 r.s.o.p.s. Jednocześnie należy zauważyć, że w art. 96 ust. 4 i 5 u.p.o. zostało także zawarte, że organizację nauczania w klasach łączonych dopuszcza się jedynie w szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego, a w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I, z tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I."

DorotaN24-07-2018 08:52:05   [#06]

Dziękuję, nie dodałam: uczniowie ( i to dziecko z zerówki też ) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym/znacznym ( IPET-y, więc nie ma problemu z realizacją podstawy programowej)

elnik24-07-2018 14:05:14   [#07]

Do pierwszego oddziału przedszkolnego przy SP będą uczęszczać dzieci 3, 4 i 5 letnie. Do drugiego oddziału przedszkolnego będą  uczęszczać dzieci 6 letnie i część zajęć będą mieć  łączone z klasą I. Czy dzieci 5-letnie uczęszczające do pierwszego oddziału - w świetle obowiązującego prawa - będą realizować  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i jako dzieci 6-letnie ( w roku szk. 2019/20) będą mogły rozpocząć naukę w klasie I. Według mnie na pewno tak, ale spotykam się z różnymi interpretacjami. Może ktoś się wypowie? 

aza24-07-2018 15:12:00   [#08]

Dzieci 5-letnie nie realizują obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Mogą jednak - jako dzieci 6-letnie rozpocząć naukę w klasie I na wniosek rodziców.

elnik24-07-2018 15:15:03   [#09]

Bez zaświadczenia o odbyciu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego?

elnik24-07-2018 15:44:40   [#10]

Wydaje mi się,że to nadal obowiązuje ( art. 36 ust. 1 PO)

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie, jeżeli:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 (od 1 września 2017 r. art. 168 ustawy Prawo oświatowe) oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

aza24-07-2018 16:00:16   [#11]

dokładnie

elnik - w waszym przypadku pkt 1


post został zmieniony: 24-07-2018 16:03:15

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]