Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wydłużenie etapu edukacyjnego
strony: [ 1 ]
jaga1114-05-2018 14:18:14   [#01]

Mam w klasie drugiej ucznia bardzo słabego i niedojrzałego emocjonalnie do tej klasy. ma opinię PPP Jak to jest teraz z wydłużeniem etapu edukacyjnego. Wychowawca składa wniosek a rada decyduje nie zważając na opinie rodziców. Rodzice koniecznie chcą go przepchnąć do klasy trzeciej. Chłopiec nie czyta , nie zna wszystkich literek nie analizuje, nie pisze samodzielnie itd. Juz się pogubiłam w tych przepisach.

marias14-05-2018 16:22:20   [#02]

Etap edukacyjny można przedłużyć tylko uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności.W przypadku 1etapu edukacyjnego dyrektor podejmuje decyzję nie później niż do końca lutego w klasie 3. Wymagana jest zgoda rodziców.Samo przedłużenie niestety jest dość skomplikowane i obwarowane warunkami.Jeżeli dziecko nie ma orzeczenia o niepełnosprawności warto rozważyć niepromowanie.Tutaj zgoda rodziców nie jest konieczna,tylko opinia .

 

 


post został zmieniony: 14-05-2018 16:28:46
Ala14-05-2018 16:35:51   [#03]

przedłużyć nie można pozostaje niepromowanie go do następnej klasy

rozp. w sprawie ramówek:

§ 5. 1. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki:

1) w szkole podstawowej:

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;

2) w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz zgody rodziców ucznia.

3. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się:

1) w przypadku szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

niepromowanie:

ustawa o systemie oświaty

Art. 44o. 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

zasięgnięcie opinii jest obowiązkowe ale nie jest wiążące

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]