Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wzory nowych świadectw
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
elrym09-06-2018 16:49:57   [#51]

Świadectwa 2018- szkoła podstawowa

I.               Doradztwo zawodowe- klasa VII (ktoś wcześniej napisał, wkleiłam tutaj)

 1. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego nie są oceniane oraz nie wpisuje się ich do arkusza ocen i na świadectwo szkolne, w związku z zapisem art. 44a ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty, który określa, iż ocenianiu podlegają obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia religii lub etyki, zajęcia służące podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury mniejszości narodowej lub etnicznej.
 2. Natomiast realizację zajęć z doradztwa zawodowego odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym wpisując jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne stosownie do zapisu § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 II.            Wzory świadectw w 2017/2018

1.     Klasy 1- 3

MEN-I/1/1

Wzór nr 1 załącznik nr 3

2.     Klasy IV i VII

MEN –I/3/1

Wzór nr 3- bez wyróżnienia załącznik nr 3

i z wyróżnieniem MEN-I/4-w/1

Wzór nr 4- z wyróżnieniem załącznik nr 3

3.     Klasa V i VI

MEN –I/3a/2

Wzór nr 3a- bez wyróżnienia załącznik nr 7

i z wyróżnieniem MEN-I/3a-w/2

Wzór nr 4a- z wyróżnieniem załącznik nr 7

 III.          Arkusze ocen w 2017/2018

1.     Klasa I

MEN-I/36/1 arkusz wypełniany ręcznie

Wzór nr 36 – załącznik nr 3

MEN- I/45/1 arkusz wypełniany pismem komputerowym

Wzór nr 45 – załącznik nr 3

2.     Klasa IV- tak jak klasa I

arkusz MEN-I/36/1  lub MEN- I/45/1 dołącza się do prowadzonego wcześniej dla tej klasy

3.     Klasa II, III, VI

Brak zmian- dotychczas prowadzone arkusze

4.     Klasa VII

MEN-I/53b/2 arkusz wypełniany ręcznie

Wzór nr 53b – załącznik nr 7

MEN-I/63m/2 arkusz wypełniany pismem komputerowym

Wzór nr 63m – załącznik nr 7

 

 

 

 


post został zmieniony: 09-06-2018 16:51:11
Liwa10-06-2018 23:10:54   [#52]

W klasie czwartej drukujemy nowe arkusze wzór nr 45. Czy str. 2,3,4 ( przeznaczone dla kl. I,II,III)  też i kreskujemy, czy może str.1- strona z danymi ucznia, a potem str. 2 już z wynikami klasyfikacji w klasie czwartej?

rzewa11-06-2018 07:52:56   [#53]

bez stron dla klas 1-3

tarek11-06-2018 14:12:53   [#54]

W nowym rozporządzeniu jest zapis "Udział uczniów w zajęciach sportowych realizowanych w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części "Obowiązkowe zajęcia edukacyjne" na kolejnej wolnej pozycji. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć należy wstawić poziomą kreskę."

Czy wpis dotyczy wszystkich klas (w tym dotychczasowego gimnazjum), czy tylko wg nowych wzorów świadectw (klasy 7)?

Jak dokładnie ma brzmieć nazwa zajęć? "Zajęcia sportowe", czy z podaniem nazwy sportu?

Renata Fuwałka11-06-2018 14:32:59   [#55]

Czy ten wzór świadectwa MEN-I/1/1 dotyczy wszystkich klas I-III? Czy obowiązuje jeszcze wzór MEN-I/1/2? 

alis11-06-2018 15:17:52   [#56]

Informację:

"uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego"

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wpisujemy tylko w arkuszu?

elrym11-06-2018 17:34:52   [#57]

w rozporządzeniu jest:

§ 35. Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej:
1) od roku szkolnego 2017/2018:
a) na druku według wzoru nr 1 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klas I–III
szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

Ed11-06-2018 17:53:19   [#58]

W sytuacji, gdy uczniowie uczęszczali na zajęcia wdżr wpisujemy teraz na świadectwach w szkole branzowej "uczęszczał". Ale co w sytuacji, gdy uczniowie nie uczęszczali na zajęcia WDŻR ? wpisujemy "wdż ......... nie uczęszczał/a", czy pomijamy wpis "wdżr" i nie wpisujemy niczego ?

Leszek11-06-2018 18:54:04   [#59]

to nie zajęcia obowiązkowe,

zatem wpisujemy tylko jeśli uczęszczał

pozdrawiam

Momi11-06-2018 21:32:24   [#60]

Jeśli uczeń był na jednych lub dwóch zajęciach - to też mu wpisujemy?

noe1911-06-2018 22:09:17   [#61]

liczy się rezygnacja. Jeżeli opiekun zrezygnował z wdż to się nie wpisuje i tyle

elnik12-06-2018 11:30:26   [#62]

A co z arkuszem MEN-1/38a/2 założonym  w roku szkolnym 2013/14 dla ucznia z upośledzeniem  w stopniu umiarkowanym. Zmieniła się podstawa programowa dla tych uczniów i nazwy edukacji .

olaszyma12-06-2018 13:17:59   [#63]

Noe19,  Leszek  Czyli należy rozumieć, że tym których rodzice nie wyrazili zgody nie wpisujemy nawet nazwy zajęć wdżr na świadectwie ani w arkuszu? 

A co jeżeli w kolejnym roku nauki uczeń jednak będzie uczestniczył w wdżr? Na kolejnej stronie arkusza się dopisze?

Danusia12-06-2018 13:39:45   [#64]

#56

tylko w arkuszu

 

#58

wdż - "uczestniczył" (nie: "uczęszczał")

Jolanta Pawlak12-06-2018 15:23:22   [#65]

#62

7. Arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 37 lub 46 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
1) od roku szkolnego 2017/2018 zakłada się uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym uczęszczającym do klasy I szkoły podstawowej i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach
tej szkoły;
2) w roku szkolnym 2017/2018 dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów odpowiednio klas II–VII
szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w odpowiednich, kolejnych klasach
tej szkoły.
8. Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 7 pkt 2 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy
ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

wzór 37 (ręcznie) 46 (elektronicznie) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

Iwona12-06-2018 16:38:44   [#66]

W klasach drugich gimnazjum mamy arkusze ocen wypełniane komputerowo od klasy pierwszej.

Czy wobec tego musimy do nich dołączać Załącznik do arkusza ocen gimnazjum (MEN – I/39/2) czy wystarczy, że w dzienniku elektronicznym wpisze się w odpowiednim miejscu informację o realizacji projektu edukacyjnego?

SPK212-06-2018 22:37:57   [#67]

A jak założone są arkusze ocen ucznia klasy pierwszej we wrześniu, to niby teraz mam drukować nową pierwszą stronę? A to z września do niszczarki? - dla mnie to marnotrawstwo papieru, tonera i czyjegoś czasu pracy. Skłaniam się do tego by pozostawić pierwszą stronę a dalsze strony nanosić juz wg obowiązującego teraz nowego wzoru.??

elrym12-06-2018 22:48:22   [#68]

ale jest inny symbol na 1 stronie

no, niestety do niszczarki :-)

 

pytanie, bo zaczynam mieć mętlik:

pkt. 18- załącznik nr 1

Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz
arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się
przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo
oświatowe, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego
języka:
1) w szkole podstawowej (klasy IV–VIII):
II.1. kontynuacja z klas I–III - wpisujemy w klasie 4, a w klasie 7 też?
II.1.DJ dla oddziałów dwujęzycznych
II.2. od początku w klasie VII- wpisujemy w klasie 7
II.2.DJ od początku w klasie VII w oddziałach dwujęzycznych

SPK212-06-2018 22:56:50   [#69]

Dziękuję za odpowiedź,a co do tych oznaczeń przy j.obcym to ja rozumiem, że tyczy się to kl.4 i 7 przy pkt II.1


post został zmieniony: 12-06-2018 22:57:53
elrym12-06-2018 22:59:33   [#70]

chodzi mi o II.1?

nie jet to do końca dla mnie jasne

czy należy każdego roku taki symbol wstawiać dla każdej  klas?

 

SPK212-06-2018 23:04:04   [#71]

Czytając to rozporządzenie tak to właśnie rozumiem, co roku na świadectwie (pewnie przez analogię do gimnazjum to wymyślili)

elrym12-06-2018 23:08:31   [#72]

ale w tym roku to tylko w klasie 4 i 7

czy w 5 i 6 też?

SPK212-06-2018 23:11:22   [#73]

Tylko 4 i 7, a kl.5 i 6 mają do rozporządzenia osobny załącznik wiec w tych klasach po staremu


post został zmieniony: 12-06-2018 23:12:23
elrym12-06-2018 23:12:04   [#74]

dzięki, zwoje się chyba przegrzewają :-)))

PiotrekM13-06-2018 09:50:48   [#75]

czyli II.1 jeśli kontynuacja przy angielskim w kl IV

natomiast w kl VII kontynuacja angielskiego to II.1, natomiast początek j. niemieckiego to II.2 tak?

mika13-06-2018 11:21:51   [#76]

Uważam, że jeżeli j. niemiecki rozumiany jest, jako drugi język to nie robimy adnotacji ponieważ od klasy VII drugi język jest zawsze od początku (wiem, że szkoły czasami wprowadzają wczesnej drugi język). Nie ma przecież możliwości zaznaczenia kontynuacji drugiego języka.

noe1913-06-2018 11:43:20   [#77]

#mika moim zdaniem robimy :) analogicznie było w gimnazjum


post został zmieniony: 13-06-2018 11:43:29
mika13-06-2018 12:26:31   [#78]

Moim zadaniem nie było analogicznie ponieważ III.0 to rozpoczęcie nauczanie a III.1 - kontynuacja. Gdzie w klasie VII mamy możliwość zaznaczenia kontynuacja? II.1. to kontynuacja z klas I - III zatem dotyczy klasy IV, przecież ustawodawca nie oczekuje chyba, że odnotujemy iż drugi język w klasie VII jest kontynuacja z klas I - III.

noe1913-06-2018 13:51:56   [#79]

#mika, dalej się nie zgadzam :)

rozumiem to tak:

na świadectwach 4-8 przy języku pierwszym wpisuję II.1 - kontynuacja z klasy 1-3

od klasy 7 II.0 - rozpoczęcie nowego języka

 

te określenia mają znaczenie przy przechodzeniu ucznia między szkołami i zmianami języka

mika13-06-2018 14:25:07   [#80]

Ale przecież w rozporządzenia nie masz symbolu: II.0

PiotrekM13-06-2018 14:50:18   [#81]

klasa VI ma teraz zajęcia komputerowe, w klasie 7 będzie miała informatykę, co mam mieć na świadectwie w 8 klasie? Ocenę końcową z zajęć komputerowych i roczną z informatyki? Czy tylko ocenę z informatyki?

mika13-06-2018 16:02:15   [#82]

Przy ilości zadań, jakie teraz mamy myślę, że obecnie nie ma sensu tym się zajmować, do tego czasu na pewno wyjedzie jeszcze kilka rozporządzeń i zmian w przepisach.

noe1913-06-2018 16:47:34   [#83]

#mika, masz rację,  mam kontrolę planową KO 15.06 z organizacji kształcenia niepełnosprawnych :(

walnąłem się w oznaczeniach bo pisałem z pamięci, ale sens zostaje

II.1.kontynuacja z klas I–III

II.2.od początku w klasie VII


post został zmieniony: 13-06-2018 16:49:30
katsik13-06-2018 19:51:29   [#84]

:))) Zginęłabym bez Was:)))

Za wszystkie wpisy - dzięki:))) 

Miłej pracy:)))

 

annamaria14-06-2018 07:59:57   [#85]

czy Librus aktualizuje sam? podajcie numery do gimnazjum proszę

mika14-06-2018 09:30:49   [#86]

noe19, wizyta KO 15 czerwca wszystko wyjaśnia:)

Uważam, nadal, że przy drugim języku w klasie VII nic nie zaznaczmy albo ktoś zapomniał o uczniach, którzy mają kontynuację drugiego języka.

Librus aktualizuje sam i pisze komunikaty, wszytko jest ok.

olaszyma14-06-2018 13:16:44   [#87]

pytam tez w drugim wątku: czy wdżr wpisujemy na świadectwie tylko tym , ktrzy ida nowa pp czyli klasmo IV i VII SP, czy wszystkim ?

mika14-06-2018 14:54:59   [#88]

Tylko IV i VII.

KaPi14-06-2018 21:34:45   [#89]

podpowiedzcie, jak wpisać na świadectwie języki...

w klasie 4 mamy drugi język od OP - wpisać jako nowy czy kontynuacja?

w klasie 7 drugi język jest już od klasy 4 - nowy czy kontynuacja?

w klasach 1 - 3 mamy od tego roku drugi język obcy od OP - w 4 klasie będzie II.1 czy II.2???

Paweł3215-06-2018 08:32:38   [#90]

a te nieszczęsne wdż w branżowej wpisujemy?

alis15-06-2018 11:12:37   [#91]

wszystkim klasom I-III SP  dajemy nowe wzory świadectw, czyli MEN I/1/1?

edithael15-06-2018 14:37:17   [#92]

Jak KaPi #90:

 1. pierwszy język od kl. I i:
  - IV i VII wpisujemy II.1
  - V i VI nic

 2. drugi język od kl. IV i:
  - w IV wpisać II.2? nie ma takiej opcji w rozporządzeniu, jest tylko dla VII...
  - w V i VI nic
  - w VII wpisać II.2? ale nie jest to sytuacja "od początku w kl. VII"...
  - w VII wpisać II.1? też nie, bo mają od IV a nie od I...

 

mika15-06-2018 14:48:50   [#93]

#92 dlatego uważam, że nic nie wpisujemy w w rozporządzeniu nie jest ujęty drugi język

Jacek15-06-2018 14:51:19   [#94]

Strona 5 i 6

https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Przedmioty-na-arkuszu.pdf 

mika15-06-2018 15:00:27   [#95]

Jacku, zgadzałoby się gdyby niektórzy nie mieli drugiego języka w klasach IV - VI. Nie wpiszę dziecku: II.2. jeśli uczyło się wcześniej.

barkuk15-06-2018 15:03:37   [#96]

Czy na pewno nie wpisujemy doradztwa zawodowego  w arkuszu i na świadectwie VII klasy ?

 

 

Jacek15-06-2018 15:12:02   [#97]

mika a w wg jakiej podstawy programowej uczył się tego drugiego w klasach IV - VI? to były zajęcia dodatkowe a teraz ma je jako obowiązkowe i nic nie stoi na przeszkodzie by wpisać II.2. a na lekcjach wykraczać poza podstawę.

barkuk na pewno nie wpisujemy

barkuk15-06-2018 15:13:34   [#98]

Jacku -bardzo dziękuję

:)

mika15-06-2018 15:21:51   [#99]

Jacku, 2 godziny w tygodniu a w klasie 6 nawet 3, zgodnie z podstawą MEN, jako dodatkowe obowiązkowe. Dalej uważam, że poświadczam nieprawdę, jak wpiszę II.2.

Jacek15-06-2018 15:23:04   [#100]

najprościej zadzwonić do MEN, niech myślą

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]