Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusz 2018/2019
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
KaPi25-04-2018 07:21:43   [#151]

czyli Rzewo, nie dawać porozumienia zmieniającego, tylko dalej wychodzi po prostu cały etat 18/18?

rzewa26-04-2018 10:14:05   [#152]

tak

kulka16-05-2018 08:30:19   [#153]

... nauczyciel specjalista zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia ucznia np. z autyzmem?20?

Bardzo proszę o potwierdzenie odp z mojego #76. Nie mogę znów znaleźć odpowiedniego zapisu w przepisach.. 

Bona Fide16-05-2018 09:21:32   [#154]

Tak pensum 20, bo o tym stanowi art. 76 pkt 22 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który w art. 42 ust. 3 w tabeli dodaje lp. 12 KN .

Wchodzi w życie 1 września br., dlatego nie widzisz go teraz w aktualnej KN.

gimnazjum21-05-2018 10:23:25   [#155]

KO zaopiniowało arkusz organizacji pracy szkoły na przyszły rok, z jednym zastrzeżeniem- nie ma podstaw prawnych do ujęcia punktu przedszkolnego w arkuszu( to wiemy, ale organ prowadzący chce wiedzieć bo taki twór nadal u nas w szkole funkcjonuje). Pisemnie mamy uzasadnić wyjaśnienia do w/w zastrzeżeń . Wizytator na urlopie, potem zmienia pracę i nikt wskazówek nie udziela. Co powinniśmy napisać w wyjaśnieniach? 

elrym21-05-2018 12:05:02   [#156]

napisz, że na polecenie OP była taka konieczność umieszczenia w arkuszu

 

nie martw się brakiem kontaktu z KO, na pewno wyznaczą osobę zastepującą

od ubiegłego roku miałam 3 zastępujących, zawsze otrzymywałam informację od tych osób, że jestem objęta ich "opieką" 

teraz mam już na stałe :-)

rzewa21-05-2018 23:28:56   [#157]

do #155: hm... rację ma KO...

ja bym ten punkt z AO wyrzuciła, a jeśli OP sobie życzy to przesłałabym osobno do OP informację nt. tego co ma być w punkcie w przyszłym roku: imię i nazwisko n-la, liczbę dzieci i liczbę godzin

elkap22-05-2018 19:41:39   [#158]

Koleżanka otrzymała negatywną opinię KO dotyczącą arkusza organizacji przedszkola ze wskazaniem na nieprawidłową liczbę tzw. „oddziałów zamiejscowych” przedszkola. Ma łącznie 14 oddziałów, w tym 5 w głównej siedzibie przedszkola, w miejscowości gminnej i 9 oddziałów zlokalizowanych w 4 miejscowościach na terenie gminy. W ubiegłym roku nie było problemu, gdyż miała tych oddziałów zamiejscowych tylko 4. Dotychczasowe uchwały w sprawie sieci przedszkoli sankcjonuje art.347 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Poprzednio przepisy § 7 ust. 2 ramowego statutu przedszkola, załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) określały, iż: „W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.”

W bieżącym roku rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w organizacji przedszkola, w której określono, że w tych czterech innych miejscowościach tworzy się dodatkowe oddziały. W uchwale zapisano to dość dziwnie, że te oddziały cytuję „są jedno- lub wielooddziałowe”. Kuratorium uznało, moim zdaniem, słusznie, że przepisy mówią o tym, iż przedszkole może być jedno- albo wielooddziałowe, a oddział to grupa dzieci w zbliżonym wieku i ie może być "wielooddziałowy". Ponadto kuratorium wskazało, że rada gminy podejmując uchwałę w bieżącym roku, powinna uwzględnić aktualne przepisy § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.), który mówi o maksymalnej ilości 6 oddziałów zlokalizowanych poza siedzibą przedszkola: „W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący przedszkole zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.”. Co w tej sytuacji ? Czy przed zatwierdzeniem arkusza przez OP trzeba koniecznie uwzględnić te wskazania?

 

Roman Langhammer22-05-2018 19:50:33   [#159]

Hmm... moim zdaniem problem jest co najmniej skomplikowany.

Dyrektor nie występuje o opinię ws. arkusza do KO. O opinię wystąpił OP. Opinia nie jest wiążąca, więc co zrobi organ, to jego sprawa. KO pewnie zrobi kontrolę w przedszkolu, i wtedy będzie decyzja. Dyrektor może się bronić uchwałą organu... i właściwie... KO powinno mieć pretensje do organu prowadzącego. Ale uchwała organu została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jeśli wojewoda nie wniósł o stwierdzenie nieważności, to w zasadzie uchwała jest zgodna z prawem. Czyli dyrektor dobrze zrobił stosując się do niej. :)

elkap22-05-2018 19:58:27   [#160]

Romanie, pewnie masz rację. Zastanawiam się, czy KO może wystąpić do wojewody o stwierdzenie nieważności tej uchwały?

rzewa23-05-2018 23:24:11   [#161]

może, tzn musi powiadomić wojewodę, a wojewoda może odpowiedni wniosek złożyć do SA -> art 56 ust 7 u.P.o. oraz art 93 u.s.g. ale...

nie sądzę by w uchwale coś było źle, gdyż uchwała pewnie podaje jedynie, że w/w przedszkole ma oddziały zamiejscowe w miejscowościach: i tu lista 4 miejscowości - czyli wszystko ok

po prostu w kilku z tych miejscowości ma być więcej niż 1 oddział, a to daje w sumie ponad 6 oddziałów - czyli to AO jest sprzeczny z prawem, nie uchwała - a to już domena dyrektora i wójta

dyrektor nie powinien takiego AO sporządzić, a jeśli to zrobił, to po takiej opinii KO powinien jak najszybciej to zmienić

a OP jeśli chce by tyle było tych oddziałów powinien jak najszybciej utworzyć w jednej z tych miejscowości nowe przedszkole lub włączyć te oddziały w strukturę szkół funkcjonujących w tych miejscowościach albo jedno i drugie -> czyli nowe przedszkole od razu połączone w zespół ze szkołą

Roman Langhammer24-05-2018 19:42:57   [#162]

Rzewa, rozumiem. Ale co ma dyrektor zrobić z pozostałymi oddziałami, które OP nakazał z pewnością utworzyć? Przecież tak naprawdę dyrektor w tej sytuacji nie ma nic do powiedzenia. Wiemy jak to funkcjonuje.

elkap24-05-2018 20:21:00   [#163]

Jest dokładnie tak jak pisze Roman, OP kazał utworzyć owe oddziały, a wymyślili sobie, że jeśli napiszą w uchwale, że oddziały są "jedno- lub wielooddziałowe" to wszystko będzie w porządku.

befana30-05-2018 17:51:57   [#164]

Dziś byłam w swoim OP. Zapytałam o arkusz. Odpowiedź: pani burmistrz nie podpisała jeszcze.Przeszłam się do gminy.  Pani burmistrz mówi: Ale o co chodzi? Dostanie pani do końca dnia roboczego. (byłam o 13.45).

Do końca dnia (roboczego) nie dostałam podpisanego arkusza.

Też tak macie?

AnJa30-05-2018 17:58:22   [#165]

O ile pamiętam arkusz OP podpisuje do 25 mają.

 

Roman Langhammer30-05-2018 19:39:26   [#166]

Ja miałem 23 podpisany.

A co ktoś zrobi OP, że nie podpisze w terminie? :D


post został zmieniony: 30-05-2018 19:39:49
AnJa30-05-2018 21:19:55   [#167]

Może wojewoda?

rzewa02-06-2018 00:18:51   [#168]

hm... rio zrobi ku-ku jeśli w wyniku tego nie zostaną zwolnieni pracownicy dla których nie ma pracy

amania22-08-2018 10:57:51   [#169]

czy w świetle art 11 pkt 2rozporządzenia MEN o sszczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli mogą dalej istnieć oddziały zamiejscowe w przedszkolu czy też należy je zlikwidować i przekształcić w samodzielne przedszkole albo odział w szkole?

rzewa24-08-2018 19:41:39   [#170]

zamiejscowe nie mogą funkcjonować już od 1.09.2017


post został zmieniony: 24-08-2018 19:45:04
elkap24-08-2018 20:05:01   [#171]

Dotychczasowe uchwały w sprawie sieci przedszkoli sankcjonuje art.347 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Art. 347. Uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podjęte na podstawie art. 14a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.

Poprzednio przepisy § 7 ust. 2 ramowego statutu przedszkola, załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) określały, iż: „W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.” 

Więc jeśli uchwała w tej sprawie jest wcześniejsza, to oddziały zamiejscowe mogą dalej funkcjonować.  A jeśli uchwała podjęta już po zmianie przepisów, to już nie, tak jak napisała rzewa.

 

AnJa25-08-2018 20:41:27   [#172]

Moga istnieć dalej tylko nie jako zamiejscowe. Czy to oznacza że muszą być w tej samej miejscowości ale różnych adresach - nie wiem.

amania28-08-2018 14:13:57   [#173]

mam właśnie taką sytuację.. uchwała rady gminy jest sprzed zmian. jest to jeden mały oddział wiejski jako zamiejscowy. Arkusz zaopiniowany przez KO bez uwag. Czyli może dalej istnieć bez zmian?

Jot28-08-2018 16:09:11   [#174]

Bardzo proszę o odpowiedź: czy gdd  z rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania przeznaczone na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów są tymi samymi godzinami, o których jest mowa w rozporządzeniu w sprawie ppp paragraf 6 u.2 pkt 2/zajęcia rozwijające uzdolnienia/? Nie jestem pewna, bo przecież przepis mówi, że gddd nie mogą byc wykorzystane na ppp...Czy tu chodzi o różne zajęcia tj takie, w których uczestniczą wszyscy zainteresowani np teatrem, a z pomocy psychologiczno-pedag szczególnie uzdolnieni  w grupach do 8 uczniów?

rzewa28-08-2018 17:55:18   [#175]

zasadniczo nie są to te same zajęcia, ale mogą się dla niektórych uczniów takimi stać

różnica pomiędzy zajęciami z gdd a z ppp polega na tym, że te pierwsze stanowią ofertę szkoły skierowaną do wszystkich uczniów danej klasy (lub grupy) a te drugie są organizowane dla konkretnego ucznia w wyniku objęcia go ppp

Jot28-08-2018 18:38:22   [#176]

Dziękuję rzewo:-) Oczywiście tych rozwijających z ppp nie można realizować z gddd, tak? Upewniam się...

rzewa28-08-2018 18:39:58   [#177]

tak

ale ten uczeń może uczęszczać na zajęcia organizowane z gdd (np. dla innej klasy) jako na zajęcia z ppp


post został zmieniony: 28-08-2018 18:41:28
Jot28-08-2018 19:14:38   [#178]

Rozumiem, dziękuję

Macia03-09-2018 09:20:19   [#179]

a jak zatrudniam tylko do gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu dla sześciolatka to 1/22 będzie dobrze?

Czy może być to realizowane jednorazowo czy musi być 2 x 0,5godz.

rzewa03-09-2018 13:36:27   [#180]

uważam, że powinno być 2 x 0,5


post został zmieniony: 03-09-2018 13:36:55
gosiaes206-09-2018 11:02:47   [#181]

mam w aneksie na wakacie dwie godziny zajęć z wychowawcą, sześć godzin biblioteki oraz jedną godzinę EDB

 

nie mam obsady na te godziny, więc daję je jako zastępstwo doraźne. Mogę tak zrobić?

AnJa06-09-2018 11:08:32   [#182]

nie bardzo potrafie zrozumieć nieobsadzenie gdw- czy te klasy nie mają też wychowawców?

z biblioteką jest problem- bo to specyficzna praca , związana także z odpowiedzialnością materialną - ale, jeśli to jedyne godziny biblioteczne , prosiłbym KO o zgodę na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji- a do czasu jego zatrudnienia powierzyłbym zastępstwo 1 nauczycielowi,

edb- pismo o zgode do KO i powierzenie w zastępstwie

oczywiście- w przypadku biblioteki i edb można i bez pisania do KO, szukać nauczycieli z kwalifikacjami a do tego czasu powierzać zastępstwa

Jot20-02-2019 20:49:58   [#183]

Czy można umieścić w arkuszu na przyszły rok nauczyciela. który jest obecnie zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela do 31 sierpnia i wiem, że będzie go zastępował nadal od września 2019? Czy koniecznie musi być wprowadzony dopiero aneksem w sierpniu?


post został zmieniony: 20-02-2019 20:50:43
elrym20-02-2019 22:25:27   [#184]

wykazujesz nauczyciela X nieobecnego z jego godzinami

a z zastępującym Y nie jest zawarta umowa na czas trwania zastępstwa X? 

 

 


post został zmieniony: 20-02-2019 22:25:49
Jot21-02-2019 12:36:08   [#185]

Jest, ale do końca sierpnia. Nauczyciel prawdopodobnie będzie dłużej nieobecny

elrym21-02-2019 17:45:30   [#186]

to jednak obecnie - nie ma uzasadnienia umieszczenia nauczyciela w arkuszu

 

AnJa21-02-2019 18:08:08   [#187]

A ma to jakies znaczenie praktyczne- dla funkcjonowania szkoły albo tych ludzi? Bo moim zdaniem nie- czyli oba rozwiązania do zastosowania.
W przypadku popytu na nauczycieli wpisałby jednak do arkusza- może to jakoś nauczyciela przywiązać do szkoły. Acz jak zechce odejść - i 31 sierpnia rezygnuje z podpisania umowy.

elrym21-02-2019 18:22:50   [#188]

A możesz umieścić w arkuszu nauczyciela, z którym nie masz umowy? 

A co się stanie, jeżeli ten "chory nauczyciel" jednak nie pójdzie dalej na zwolnienie i wróci do pracy?

AnJa21-02-2019 18:29:44   [#189]

Nic- nie podpisałbym umowy.

Wielokrotnie umieszczałem w arkuszu osoby, z którymi umowę podpisywałem dopiero w końcu sierpnia.

Ale oczywiście, że bardziej poprawne jest ujęcie dopiero w aneksie.

 

Jot21-02-2019 18:52:32   [#190]

Biorąc pod uwagę najpierw dobro uczniów /tu klasy młodsze/, a następnie nauczyciela jestem za wykazaniem  w arkuszu nauczyciela X, który obecnie jest na zastępstwie, o ile nie jest to sprzeczne z prawem. I tak nie mam zamiaru zatrudnić na to miejsce innego, skoro będę miała na piśmie to, że nauczyciel Y będzie dłużej nieobecny. Tym bardziej, że zgodnie z art.224 ustawy PO dyrektor do 2023 roku ma obowiązek informować KO o wolnych stanowiskach, w tym na zastępstwo również. Jaki jest sens takiego sztucznego informowania o  vacacie, na który i tak jest zaplanowana konkretna osoba?

 

 

rzewa22-02-2019 07:36:10   [#191]

Jot: jeśli są to godziny n-la będącego na zwolnieniu lekarskim czy urlopie to o żadnym vacacie nie ma mowy

a umieszczenie n-la w arkuszu może być poczytane przez tego n-la jako obietnica zatrudnienia (umowa wstępna) i zdanie to może podzielić sąd, zatem lepiej tego nie robić

Wodnik22-02-2019 08:48:10   [#192]

Dla nauczyciela wychowawcy w grupach wychowawczych nie będzie godzin. Czy musi on wyrazić zgodę na wykonywanie pracy jako nauczyciel w szkole tego samego ośrodka ?( ma do tego kwalifikacje).

Jot22-02-2019 19:19:46   [#193]

Rzewo, czy masz na myśli konieczność umieszczenia w arkuszu nazwiska nauczyciela zastępowanego? Mam już od niego wniosek o przedłużenie  urlopu bezpłatnego na drugi rok  szkolny

A przy okazji: Czy można już udzielić mu na piśmie tego urlopu,skoro napisał wniosek, czy trzeba czekać do sierpnia, kiedy obecny urlop mu się będzie kończył?

Jot22-02-2019 19:24:15   [#194]

rzewo, przeczytałam poradę prawną na jednym z portali, że zastępstwo też w tym przypadku powinniśmy traktować . jako wolne stanowisko pracy,  o którym informujemy kuratorium. Wiadomo, że różnie z tymi poradami prawnymi bywa, więc dzięki, bo  Twoja wykładnia mi odpowiada:-)

rzewa24-02-2019 14:16:05   [#195]

w arkuszu umieszczasz tylko n-li zatrudnionych na stałe i tylko wówczas, gdy będą nadal pracować 1.09 (nie umieszczasz tych, z którymi stosunek pracy ma być rozwiązany 31.08)

stanowisko, na którym ktoś już jest zatrudniony na pewno nie jest wolne - jeśli nawet ten pracownik obecnie jest nieobecny to zawsze może powrócić do pracy

i na odwrót jeśli ktoś teraz pracuje, to w każdej chwili może nie pracować, bo się np. rozchoruje -> czyli mam każde stanowisko traktować jak wolne? przecież nie wiem kto i czy będzie chorował we wrześniu...

Jot24-02-2019 15:14:41   [#196]

Dziękuję rzewo:-)

KaPi24-02-2019 19:38:58   [#197]

Rzewo, jeżeli mam nauczycieli na kawałek etatu, z którymi umowa kończy się 31.08, a wiem, że i tak będzie podpisana z nimi umowa od września to w arkuszu wpisuję wakat, a ich nazwiska dopiero aneksem?


post został zmieniony: 24-02-2019 19:39:26
rzewa25-02-2019 01:00:46   [#198]

jeśli ci n-le mają jakikolwiek stopnień awansu to ta umowa jest na czas nieokreślony - zatem wpisujesz ich do arkusza

Oczywiście, o ile Twoja szkoła jest szkołą samorządową 

KaPi25-02-2019 07:56:29   [#199]

nie jest...

 

rzewa25-02-2019 08:22:57   [#200]

a jest publiczna?

w takim razie to czy takiego n-la jak Twój wpisywać czy nie ustal ze swoim OP

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]