Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusz 2018/2019
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
PiotrekM08-03-2018 10:36:16   [#01]

Rada Pedagogiczna opiniuje, czy nie? Bo mam sprzeczne informacje, jeśli tak proszę o podstawę prawną.

MKJ08-03-2018 10:43:37   [#02]

Nie opiniuje.

AnJa08-03-2018 11:01:50   [#03]

Podstawy prawnej dla opiniowania nie ma.

Co nie zmienia faktu, że w ub. roku część KO (nie wiem, czy nie wszystkie) w wytycznych dla zawartości dokumentacji okołoprojektowej składanych do opiniowania wymieniało taką opinię.

MKJ08-03-2018 11:08:55   [#04]

Nie wszystkie.

AnJa08-03-2018 11:43:35   [#05]

I słusznie.

Albowiem, zważywszy na kontrowersje (nie wiem skąd one) wokół TK to KO mają powszechnie niekwestionowane prawo do dokonywania legalnej wykładni prawa.

Roman Langhammer08-03-2018 19:52:50   [#06]

Rada Szkoły opiniuje sprawy ważne dla szkoły. W szkołach, gdzie nie ma Rady Szkoły, jej zadania wypełnia Rada Pedagogiczna.

Arkusz = ważna sprawa dla szkoły = opinia Rady Szkoły = opinia Rady Pedagogicznej.

A ja się będę upierał, że jak najbardziej opinia taka powinna być - choćby miał to być tylko ukłon w stronę nauczycieli. Jeśli związki muszą opiniować, to tym bardziej Rada Pedagogiczna powinna i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej! ;)

AnJa08-03-2018 20:56:15   [#07]

Nie przypuszczam, by ktokolwiek tu chciał Cię przekonywać. 

Ale już za któregoś z Twoich pracowników, który uzna że bez podstawy prawnej i jego zgody przedstawiłeś organowi nieuprawnionemu (a w praktyce wszystkim jego członkom) jego dane osobowe - ręczyć nie mogę.

Opiniowanie przez zz jest (a właściwie będzie) umocowane w prawie- wiec może być i durne - ale jest obligo.
Przy RP może jednak zbierz zgody od nauczycieli na przetwarzanie na potrzeby opiniowanie arkusza przez RP?

Jacek08-03-2018 22:49:49   [#08]

eee.. można iść dalej

w małych mieścinach to może i radzie parafialnej dać do zaopiniowania (zakazu nie ma, choć i przyzwolenia jak w przypadku RP również nie ma), wszak się wszyscy znają, więc... ?


post został zmieniony: 08-03-2018 22:53:44
Jolanta Pawlak08-03-2018 23:26:17   [#09]

Myślę, że ciągle mylimy opinię RP - dotyczącą  organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych  z arkuszem organizacji  szkoły.

A może to to samo?

RP opiniuje także - Propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

flisegi09-03-2018 08:48:00   [#10]

Jeżeli o mnie chodzi to dla mnie organizacja pracy szkoły wynika z arkusza. Dla niektórych organizacja pracy szkoły to np. kiedy kończy się i kiedy zaczyna rok szkolny, dni wolne od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych i tego typu sprawy. Dlatego arkusz opiniuję, choć zgadzam się, że przepis jest mocno niejasny.

Moje KO powiedziało, że opiniować nie trzeba.

Pomijam kwestię, że w ogóle uważam za bezsensowne dawanie RP kompetencji opiniowania organizacji pracy szkoły - arkusz i pełna odpowiedzialność za niego + odpowiedzialność za całą organizację pracy szkoły to rola kadry kierowniczej i nikomu nic do tego.

Inna sprawa, że uważam, że należy RP z arkuszem zapoznać, bo ważna sprawa dla nauczycieli.

 

Roman Langhammer09-03-2018 09:41:42   [#11]

@AnJa - rozumiem, że uważasz iż przedstawienie RP przydziału zajęć w nowym roku (a więc ile kto ma godzin), podlega pod ochronę danych? Czyli planu lekcji też nie mogę ustalić (i opublikować), bo wszyscy będą wiedzieli ile kto ma godzin? Hmm... ciekawe...

A może nauczyciel o kodzie 534,ni343 ma tyle i tyle godzin...? ;)

MKJ09-03-2018 09:56:52   [#12]

Romanie, przedstawienie nauczycielowi jego przydziału godzin nie podlega dyskusji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pokazać wszystkim nauczycielom cały arkusz ze wszystkimi przydziałami i płacami - wszak jest to informacja publiczna. Ale rozumiem, że rozmawiamy o czymś zupełnie innym, a mianowicie o opinii RP. Art. 110 ust. 2 i 3 wymienia w katalogu zamkniętym organy uprawnione do opiniowania arkusza organizacji szkoły - są to zz-ty i KO, nikt więcej. O ile przed wprowadzeniem UPO nie było to jasno sprecyzowane, o tyle teraz jest.

rzewa09-03-2018 10:04:13   [#13]

a organizacją pracy szkoły (wraz a AO oraz planem lekcji i przydziałem zajęć itd...) rp ma obowiązek zaopiniować ale na sierpniowym zebraniu rp, bo dopiero wówczas wszystko to będzie znane

flisegi09-03-2018 10:42:17   [#14]

Rzewa, dla mnie opiniowanie po zatwierdzonym arkuszu przez OP + KO jest bez sensu. Skoro RP ma opiniować arkusz to przed przekazaniem ich do dalszych organów. Zakładam, że opiniowanie powoduje, że nauczyciele wyrażają swoje zdanie na temat np. podziałów na grupy. I to jest moment kiedy n-le mogą coś zasugerować, a jeżeli sugestia jest logiczna i lepsza niż to co wymyślił dyrektor to można ją zastosować. Dlatego opiniowanie w sierpniu po musztarda po obiedzie.

Przypominam, że w ogóle jestem przeciwnikiem opiniowania. Jestem zwolennikiem zapoznania RP z arkuszem i wysłuchaniem ewentualnych uwag.

Ale opiniuję, bo przepisy są takie jakie są i można je interpretować dwojako.

befana13-03-2018 12:41:22   [#15]

A z trochę innej strony - do którego w tym roku trzeba oddać arkusz do OP?

elrym13-03-2018 12:48:54   [#16]
Terminy związane z arkuszem organizacyjnym

Zadanie

Termin

Kto wykonuje

Przekazanie projektu arkusza organizacji do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym

w terminach uzgodnionych z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych, nie później niż do 9 kwietnia

dyrektor szkoły

Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji przez zakładowe organizacje związkowe

10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do 19 kwietnia

przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych

Przekazanie projektu arkusz organizacji, zaopiniowanego przez zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu szkołę

do 21 kwietnia

dyrektor szkoły

Przekazanie projektu arkusz organizacji do zaopiniowania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą lub przedszkolem

w terminach uzgodnionych pomiędzy organem prowadzącym a organem sprawującemu nadzór pedagogiczny, nie później niż do 10 maja

przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

Zaopiniowanie  projektu arkusza organizacji szkoły lub przedszkola przez organu sprawującego nadzór pedagogiczny

w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do 20 maja

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub przedszkolem

Zatwierdza arkusz organizacji przez organ prowadzący, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą

do 29 maja

przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do 30 września:

  • opinie zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian,
  • organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Areq13-03-2018 14:27:13   [#17]

Pytanie tylko co to jest właściwie arkusz organizacji. W ustwie jasno zapisany. Nie widzę powodu, przedstawiać w kwietniu dokładnego przydziały  dla nauczycieli. Poza tym to tylko projekt. W sierpniu przed 1 września wiele rzeczy ulega zmianie. Płachta dla mnie nie jest arkuszem.

wiechna13-03-2018 19:47:14   [#18]

Cyt. z ABC Prawo Oświatowe: ,,Udział rady pedagogicznej nie został określony wprost, ani na gruncie przepisów Prawa oświatowego, ani rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – dalej r.o.p.s.p. Warto dodać, że projekt powyższego rozporządzenia przewidywał taką okoliczność. Uprawnienia rady pedagogicznej w tym zakresie wywodzone są z zapisów uchylonego już art. 41 ust. 2 pkt 1 u.s.o., a od 1.09.2017 r. znajdujących się w art. 70 ust. 2 pkt 1 pr. ośw. W tej materii należy dodać, że poglądy doktryny negują zasadność opiniowania arkusza organizacji przez radę pedagogiczną. Jak podnosi M. Pilich (Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2015), przepisy dotyczące sporządzania arkuszy (dotychczasowe – przyp. aut.) nie nakładają „na dyrektora szkoły obowiązku przedstawiania radzie pedagogicznej projektu arkusza, a jedynie zaznaczają, że dyrektor «sporządza» ten dokument i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu”.

Jednak praktyka w tym względzie oraz stanowiska organów nadzoru zmierzają w kierunku uznania, że opinia rady pedagogicznej jest wymagana."

gosiaes213-03-2018 20:40:05   [#19]

Czy mogę wyłączyć edukację informatyczną w klasie III a i dać nauczycielowi prowadzącemu klasę III b???

Czy tylko nauczycielowi z kwalifikacjami do nauczania informatyki?

Ala13-03-2018 22:15:22   [#20]

moim zdaniem, jeśli wyłączasz to dajesz specjaliście :)

bo jeśli będzie uczył nauczyciel EW to dlaczego nie ten z III a?

gosiaes213-03-2018 22:31:03   [#21]

też tak rozumiem czytając przepisy :)

ten z III a ma kilka ponadwymiarowych - przyrodę w klasie IV i VI, a ten z III b ma "goły" etat...

Takie przymiarki do nowego "rozdania" robię!

befana13-03-2018 22:52:52   [#22]

elrym, piękne dzięki!

rzewa15-03-2018 11:23:00   [#23]

do #16 - zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji szkół jest w procedowaniu - jeśli wejdzie to co jest w projekcie to te terminy ulegają zmianie

najlepszym terminem na przekazanie arkusza zz-tom jest 11 kwietnia - bo wtedy wiemy na bieżąco którym zz-tom należy arkusz przekazać

dawdaw15-03-2018 13:12:05   [#24]

Czy w arkuszu można umieścić nauczyciela, który ma umowę na czas określony do końca sierpnia br. w szkole, której chcę by był dalej zatrudniony od września?

Jak rozumieć art. 224 Ustawy - Przepisy wprowadzające...?

rzewa15-03-2018 13:14:36   [#25]

nie można

należy w arkuszu wykazać vacat

oczywiście, zakładam, że umowa na czas określony jest zgodna z treścią art 10 ust 2 lub 3 KN albo z art 10 ust 7 KN

AnJa15-03-2018 14:23:24   [#26]

Ten nauczyciel będzie od 1 września zatrudniony w szkole, dla której robisz arkusz? Znaczy- jesteście po słowie, że tak będzie?

Jeśli tak- możesz.

rzewa15-03-2018 17:28:48   [#27]

hm... w zasadzie dyrektor nie ma prawa obecnie takiego przyrzeczenia nikomu złożyć -> póki AO nie zatwierdzony, to i nie ma wolnego miejsca pracy na rok 2018/2019, a ew. vakat w arkuszu trzeba zgłosić do KO i poczekać na zatrudnianie do sierpnia 2018

chyba, że ten n-l powinien być, zgodnie z KN, zatrudniony na czas nieokreślony -> wtedy jest tak zatrudniony i nie tylko można ale trzeba umieścić go w arkuszu na rok szk. 2018/2019

AnJa15-03-2018 19:15:54   [#28]

Tiaaa...

cynamonowa15-03-2018 19:56:44   [#29]

Po dwóch latach wraca z urlopu bezpłatnego nauczycielka. W arkuszu brak dla niej godzin. Jesli to SP z ostatnią klasą gimnazjum - stosuję Art 20 KN ? ( wiem, że nie chce stanu nieczynnego, czyli świadectwo pracy i odprawa? )

Jacek15-03-2018 20:00:51   [#30]

art. 225 specustawy

Jerzykk17-03-2018 15:43:48   [#31]

Czy w projekcie nowego arkusza nadgodziny wstawiamy na vacat czy rozdajemy (np. matematyka 6 klas w szkole x 4h = 24h). Wykazać 24h dla n-la X czy 20h dla n-la X i 4h na vacat. Jeśli vacat to z czego to wynika?

rzewa17-03-2018 16:41:48   [#32]

robisz jak uważasz

dorotagm17-03-2018 18:07:22   [#33]

No to jeszcze jedno pytanko: nauczyciel mianowany, zatrudniony przeze mnie na 8/18 na czas nieokreślony. Wiem, że na przyszły rok ma planowane u siebie dużo godzin, a i u mnie ilość matematyki rośnie do 12h.

Pytanie - ująć w arkuszu, czy już całą matmę wyrzucić na wakat.

Bo przecież będę szukać nauczyciela, który obejmie całą matmę - 12h i temu obecnemu będę dawać pewnie wypowiedzenie w maju.

elnik18-03-2018 17:01:36   [#34]

W roku szkolnym 2018/19 klasie VI przydzielamy ( jako ostatniej) 3 godz. ,,starej " przyrody; klasa ta nie ma jeszcze biologii. Jeśli źle interpretuję to wyprowadźcie mnie z błędu.

cynamonowa18-03-2018 17:13:38   [#35]

...dobrze: kasa VI ( III i III gimnazjum) "idą po staremu"

AnJa18-03-2018 17:36:38   [#36]

tylko III gimnazjum

gosiaes219-03-2018 10:55:05   [#37]

słusznie AnJa, bo tylko III zostaną :/

dariuszn719-03-2018 12:05:19   [#38]

#35 jest dobrze III sp, VIsp i IIIgim idą wg starych ramówek

wierzołek119-03-2018 13:36:59   [#39]

czy zgodnie z obowiązującymi przepisami umieszczacie nazwiska nauczycieli w arkuszu?

AnJa19-03-2018 19:06:37   [#40]

Wg 10 KO tak, 3 nie a pozostałe dyplomatycznie milcza lub piszą kółkiem ogródkiem. Po zmianie rozporządzenia będzie trzeba.

Jerzykk20-03-2018 09:10:50   [#41]

Do wymiany dodałem arkusz liczący łączenie etatów na podst. art 42 ust 5c KN na 2018/2019 z przybliżeniami <=0,5  w  dół i >=0,6 w górę.

gosiaes220-03-2018 09:16:08   [#42]

jakoś nie mogę go otworzyć...

Jerzykk20-03-2018 09:24:50   [#43]

Może masz starego excela xls. Ma być xlsx lub konwert do czytania xlsx

gosiaes220-03-2018 09:26:59   [#44]

mam open offica :(

Jerzykk20-03-2018 10:53:30   [#45]

Zapisz na pulpicie i otwórz prawą mychą za pomocą open offica arkuszem kalkulacyjnym

gosiaes220-03-2018 20:43:16   [#46]

Jerzykk, nie możesz zapodać tego pliku w niższym excelu? Po rozpakowaniu nie mam potrzebnego pliku :(

Jerzykk20-03-2018 22:46:20   [#47]

Do gosiaes2 .Proszę (już z małą poprawką)

I jeszcze jedno

Cd #41

Uwaga mało istotna ale:

W wymianie plików w arkuszu łączenie etatów w komórce pod adresem: J2 jest:

=(SUMA(C2:H2)/(ZAOKR(C2/C$1;2)+ZAOKR(D2/D$1;2)+ZAOKR(E2/E$1;2)+F2/F$1+ZAOKR(G2/G$1;2)+ZAOKR(H2/H$1;2)))

a ma być:

=(SUMA(C2:H2)/(ZAOKR(C2/C$1;2)+ZAOKR(D2/D$1;2)+ZAOKR(E2/E$1;2)+ZAOKR(F2/F$1;2)+ZAOKR(G2/G$1;2)+ZAOKR(H2/H$1;2)))

zmiana dotyczy tylko koloru czerwonego

Jerzykk22-03-2018 15:04:19   [#48]

 

 

Proszę o interpretację:

Art. 42 ust 5c. KN /od 1.09.2018/ Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Przykłady np.:

1) ponad etat matematyki i część świetlicy:

20/18+4/26=1,11+0,15=1,26 etatu

20+4=24h   24:1,26=19,04=19h – nowy etat n-la i 5/19 nadgodzin

2) część etatów polskiego i biblioteki:

11/18+14/30=0,61+0,47=1,08 etatu

11+14=25h   25:1,08=23,15=23h – nowy etat n-la i 2/23 nadgodzin

Nowy przepis stosujemy tylko w drugim przypadku kiedy n-l ma niepełne etaty czy w obu przypadkach czyli zawsze kiedy ma godziny z różnych pensów?

Jolanta Pawlak22-03-2018 23:12:45   [#49]

 w obu przypadkach

zobacz wątek art. 42 ust. 5c od 1.09.18

rzewa23-03-2018 08:11:52   [#50]

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=59968

podświetliłam wątek, który wskazała Jolanta

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]