Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop dla poratowania zdrowia- proszę o pomoc
strony: [ 1 ][ 2 ]
Mada16-08-2017 12:29:56   [#01]

Witam

Dwa lata przed przejściem na emeryturę życie zweryfikowało moje plany. Muszę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Ostanio i jedyny raz korzystałam z takiego w roku szk. 2006/2007.

Nie jestem w stanie racjonalnie myśleć i dlatego proszę Was o pomoc.

Jaki lekarz wypisuje mi orzeczenie obecnie?

Jak wyglądfa aktualny wzór orzeczenia?

Rano mam planowana wizytę a i nie chcę dyrekcji stawiać w kłopotliwej sytuacji przed samym rozpoczęciem roku.

Nadmienię tylko, że sytuacja zdrowotna w mojej rodzinie zmieniła się radykalnie w ciągu ostatnich tygodni.

Pozdrawiam. Mada

ewach16-08-2017 12:45:48   [#02]
Orzeczenie lekarskie może wydać lekarz podstawowej opieki medycznej (nie musi medycyny pracy)

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi spełniającemu określone wymogi:

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  • przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole,
  • od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego nauczyciela upłynął co najmniej rok,
  • nauczyciel nie wykorzystał jeszcze 3 lat łącznego urlopu dla poratowania zdrowia,
  • nauczyciel przedstawił orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu,
  • nauczyciel nie nabył uprawnień emerytalnych
    (art. 73 KN).

Dyrektor szkoły nie może odmówić nauczycielowi udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli nauczyciel spełnia warunki określone w przepisach. W orzeczeniu lekarskim o potrzebie udzielenia urlopu lekarz wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia tego urlopu (art. 73 ust. 10 KN). Należy mieć również na uwadze, że przepisy nie wskazują terminu wystawienia orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz nie zobowiązują lekarza do wystawienia określonego terminu udzielenia urlopu w orzeczeniu. Tak naprawdę ostateczną decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor szkoły, który może z ważnych przyczyn wskazać inny termin rozpoczęcia urlopu.

W decyzji o udzieleniu urlopu nauczycielowi dyrektor szkoły powinien określić termin jego rozpoczęcia i zakończenia z uwzględnieniem wskazania lekarza, deklaracji nauczyciela we wniosku o udzielnie urlopu oraz możliwości organizacyjnych pracy szkoły.
ewach16-08-2017 12:52:13   [#03]

.......................................                                                                                 ...........................

(Imię i nazwisko nauczyciela)                                                                                 (miejscowość, data)

Szanowna Pani/Szanowny Pan

Dyrektor

Szkoły .................... Nr ....................

w ......................................................

                                                                                                                             

WNIOSEK

o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

Na podstawie art. 73 ustawy - Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od dnia .................... do dnia ...................., zgodnie z załączonym do niniejszego pisma orzeczeniem lekarskim z dnia .................... o potrzebie udzielenia urlopu.

                                                                                                           ........................................

                                                                                                                 (podpis nauczyciela)

Załącznik:

-    orzeczenie lekarskie z dnia .................... .

ewach16-08-2017 12:54:57   [#04]

...................................................                                           ...................................................

        (pieczęć podmiotu                                                                   (miejscowość i data)

przeprowadzającego badanie)

 

 

                                        ORZECZENIE LEKARSKIE ......../........

                                                (numer/rok)

 

Na podstawie art. 73 ust. 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) w wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego stwierdzam, że

Pan/Pani............................................................................

                                         (imię i nazwisko)

urodzony(a): .......................................................................

nr PESEL*........................... zamieszkały(a): .............................................................................

ze względu na stan zdrowia wymaga/nie wymaga** udzielenia urlopu dla poratowania

 

zdrowia  od ...............................     do .................................. .

                 (dzień, miesiąc, rok)           (dzień, miesiąc, rok)

 

 

…...........................................                                                        ….…..………….....................

(data wystawienia orzeczenia)                                                           (pieczęć i podpis lekarza

           ubezpieczenia zdrowotnego)

                                                    

_______

*)  W przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL - nazwa i numer dokumentu tożsamości.

**) Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie

Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wydał orzeczenie lekarskie, w trybie określonym w § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz.1991).

Mada16-08-2017 13:03:20   [#05]

Dziękuję za szybki oddzew.

Życzę zdrowia. Mada

halinah16-08-2017 19:37:19   [#06]

Cytat za #02: "Tak naprawdę ostateczną decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor szkoły, który może z ważnych przyczyn wskazać inny termin rozpoczęcia urlopu."

Ważną przyczynę udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (daty jego rozpoczęcia i zakończenia też) ocenia lekarz kierujący nauczyciela - dyrektor nie może zmieniać terminu rozpoczęcia urlopu. Jeśli n-l spełnia warunki - urlopu należy udzielić.

Dyrektor może zgłosić do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (tak to się chyba nazywa) zasadność wystawienia orzeczenia lekarskiego.

lkk16-08-2017 21:42:47   [#07]

Czy orzeczenie lekarskie wydane na podstawie  art.73  (Dz.U. z 2003 r. nr 118 poz. 1112) Jest ważne?

dariuszn712-02-2018 13:01:40   [#08]

Jest już rozporządzenie ministra zdrowia odnośnie urlopu dla poratowania. Mam w związku z tym pytania może ktoś już się zajmował tym:

1. Orzeczenie wydaje lekarz medycyny pracy dowolny czy ten z którym umowę ma podpisana szkoła?

2. Czy istnieje wykaz chorób które uprawniają nauczyciela do otrzymania urlopu?

rzewa12-02-2018 14:03:25   [#09]

1. Orzeczenie wydaje lekarz medycyny pracy ten, z którym szkoła ma podpisaną umowę

2. nie, nie istnieje taki wykaz - decyduje lekarz

flisegi12-02-2018 17:10:58   [#10]

Rzewa czy na pewno lekarz może wydać orzeczenie o potrzebie udzielenia udpz na każdą chorobę? Nie mam teraz czasu grzebać w przepisach, ale coś mi świata, że teraz udpz dotyczy tylko chorób zawodowych (narząd głosu + głowa).

 

 

DYREK12-02-2018 17:26:29   [#11]

nie choroby zawodowe (stricte)  tylko choroby zagrażając wystąpieniem choroby zawodowej -> to ocenia lekarz medycyny pracy 

z nowego zapisu art. 73 KN:

"....dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:
1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:
a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej

lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę,

lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową"

DYREK12-02-2018 17:30:13   [#12]

Rozporządzenie RM z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 190)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/190/1

§ 4.

1. Badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz i obejmuje ono badanie podmiotowe oraz przedmiotowe, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, oceny układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego, układu oddechowego oraz narządu mowy.

2. W przypadku gdy uprawniony lekarz uzna za niezbędne przeprowadzenie badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, wystawia nauczycielowi skierowanie na te badania lub konsultacje.

3. Badanie lekarskie oraz badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne przeprowadza się z uwzględnieniem specyfiki pracy wykonywanej przez nauczyciela i ewentualnej konieczności powstrzymania się od wykonywania tej pracy z uwagi na jego stan zdrowia.


post został zmieniony: 12-02-2018 17:34:35
BaZa17-02-2018 15:22:45   [#13]

Witam, mam pytanie, czy nauczyciel, który wraca w marcu 2018 z urlopu dla poratowani zdrowia także skorzysta z art.66 ust 1 KN mówiącym o tym, że przysługuje mu urlop uzupełnaijący do 8 tygodni po tym urlopie?. Poszedł na urlop kiedy tej regulacji w KN jeszcze nie było.

bosia17-02-2018 16:54:20   [#14]

Nie otrzymuje urlopu uzupełniającego, wykorzysta urlop w wakacje


post został zmieniony: 17-02-2018 16:54:39
AnJa18-02-2018 09:31:39   [#15]

A za 2017? Bo jeśli urlop zdrowotny zaczął w marcu 2017 to wypoczynkowego wykorzystał tylko 2 tygodnie w ferie.

elrym18-02-2018 09:34:17   [#16]

ale teraz jest obowiązujący zapis:

Art. 66. 1.  W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

wcześniej urlop zdrowotny nie był wymieniony;

Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. 

stąd pewnie pytanie BaZy?


rzewa18-02-2018 09:56:50   [#17]

ale ew. urlop niewykorzystany dotyczy w przypadku opisanym przez BaZę roku 2017 a wtedy art 66 ust 1 KN brzmiał inaczej

w 2018 może będzie prawo do urlopu uzupełniającego jeśli temu n-lowi nie uda się wykorzystać 8 tygodni urlopu wypoczynkowego w czasie wakacji

BaZa18-02-2018 10:13:24   [#18]

Moim zdaniem jest to logiczne. Nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym od połowy marca 2017 do połowy marca 2018 roku. Tak jak rzewa pisze -za 2017 nie należy sie urlop uzupełniajacy bo nowy zapis o urlopie uzupełniającym obowiązuje od 2018 roku. Czyli w połowie marca powinien nauczyciel wrócić do pracy?

bosia18-02-2018 13:02:05   [#19]

Uprawnienie do urlopu uzupełniającego powstało od 1 stycznia 2018 r. – nie może obejmować okres przypadający przed datą wejścia w życie znowelizowanego art. 66 ust. 1 KN, czyli roku 2017

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych nie zawiera przepisów przejściowych, które określałyby relację między wejściem w życie zmiany art. 66 ust. 1 KN, a trwającymi urlopami dla poratowania zdrowia.

DYREK18-02-2018 19:26:05   [#20]

W mojej ocenie (w opisanej sytuacji) należy złożyć do dyrektora wniosek o udzielenie urlopu uzupełniającego za rok 2017. W przypadku odmowy udzielenia urlopu należy złożyć pozew do sądu pracy. Wątpliwości interpretacyjne niech rozstrzyga sąd pracy. 

Niech sąd zdecyduje: czy stosuje się tu zasadę "lex retro non agit" opisaną w Kodeksie cywilnym.

Warto też pamiętać o  Rozstrzygnięciu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sygn. sprawy C-178/15.


post został zmieniony: 18-02-2018 19:33:26
BaZa18-02-2018 19:42:40   [#21]

Tak,Trybunał sprawiedliwości UE w wyroku z 30 czerwca 2016 r. w sprawie Alicji Sobczyszyn przeciwko Szkole Podstawowej w Rzeplinie orzekł, że choć w przepisach KN nie wymienia się urlopu zdrowotnego jako przesłanki nabycia prawa do urlopu uzup., to jednak korzystanie z urlopu zdrowotnego nie może pozbawiać nauczyciela prawa do urlopu wypoczynkowego.

Annna20-02-2018 19:47:39   [#22]

Czy macie nowe przepisy przejścia na urlop dla poratowania zdrowia po nowemu?

Mam problem zdrowotny i chciałabym skorzystać

pozdrawiam

 

DYREK20-02-2018 21:07:40   [#23]
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 190) 

post został zmieniony: 20-02-2018 21:08:03
ewa21-02-2018 00:41:15   [#24]

drobna poprawka publikatora;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 190) - - obowiązuje od 24 stycznia 2018 r.

katsik21-02-2018 19:31:46   [#25]

Czyli : nauczyciel korzysta z udpz w okresie od 01 września 2017 r. do 31.08. 2018 r. Potem uzupełniający 8 tyg.?

joljol21-02-2018 21:15:31   [#26]

 

nauczyciel przyniósł dzisiaj orzeczenie - urlop od 1 września 2018

pół roku do rozpoczęcia

nie wiem, chyba się odwołam

nie mogli określić terminu ważności tych orzeczeń:(


post został zmieniony: 21-02-2018 21:16:30
dariuszn722-02-2018 12:43:52   [#27]

Do #26 Od Waszego lekarza medycyny pracy? to orzeczenie. 

Do #25 w sumie też o to chciałem zapytać bo w sierpniu mam 2 takie przypadki

joljol22-02-2018 14:52:00   [#28]

odwołam się 

tak, lekarz medycyny pracy takie cudo wystawił

Annna22-02-2018 21:14:16   [#29]

Kochani

Zapytam o kolejność po nowemu:

1. Nauczyciel składa wniosek do dyrektora o skierowanie na badania, przedkładając też dokumentację medyczną (czy wystarczy zaświadczenie o leczeniu od laryngologa) 

2. Dyrektor wystawia skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy (czy wszyscy lekarze medycyny pracy mają uprawnienia?)

3. Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie

4. Dyrektor udziela urlopu

izael22-02-2018 22:17:24   [#30]

no więc...

1. Nauczyciel składa wniosek do dyrektora o skierowanie na badania, przedkładając też dokumentację medyczną (czy wystarczy zaświadczenie o leczeniu od laryngologa)

2. Dyrektor wystawia skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy uprawnionego (czy wszyscy lekarze medycyny pracy mają uprawnienia? wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę,)

3. Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie

4. Dyrektor udziela urlopu albo odwołuje się od orzeczenia.

 

 

z KN:

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, orzeka lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, zwany dalej „uprawnionym lekarzem”.

10a. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza.

10b. Uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
2) wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za niezbędne;
3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.
10c. Uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, określające czas potrzebny na przeprowadzenie zalecanego leczenia.

z rozporządzenia:

§ 2. 1. Nauczyciel zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na badanie lekarskie.

2. Nauczyciel wraz ze skierowaniem na badanie lekarskie przedstawia uprawnionemu lekarzowi, o którym mowa w art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia.

bosia23-02-2018 10:20:28   [#31]

wzór skierowania do lekarza - załącznik 1 do rozporzadzenia

to co Iza napisała, nie dotyczy urlopów na leczenie sanatoryjne

nauczyciel przedkłada dyrektorowi potwierdzone skierowanie, bez orzeczenia, a tym samym tutaj dyrektor nie kieruje nauczyciela na badania

KN

art. 73.10j. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938), na okres ustalony w tym skierowaniu.

izael23-02-2018 10:21:34   [#32]

jes ofkors:)

Ala23-02-2018 22:46:38   [#33]

wszystko pięknie :)

a czy waszym zdaniem z urlopu na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową może skorzystać nauczyciel posiadający uprawnienia emerytalne?

bo mi wychodzi, że nie :(

Leszek24-02-2018 16:23:27   [#34]

dobrze Ci wychodzi

art. 73.2 KN

pozdrawiam

bosia24-02-2018 16:50:44   [#35]

to się nazywa dyskryminacja ze względu na wiek

Annna25-02-2018 19:07:21   [#36]

izael

Bardzo dziękuję za super szczegółowe informacje

elrym09-05-2018 11:18:09   [#37]

proszę o pomoc:

nauczyciel

1) od 27.10.2016 do 20.04.2017 był na zwolnieniu lekarskim

2) 0d 21.04.2017 r. do 20.04.2018 r. był na urlopie zdrowotnym

w jakim wymiarze należy się urlop uzupełniający w myśl art. 66.1, który obowiązuje od 1.01.2018 r.? 

 

izael09-05-2018 11:58:12   [#38]

szkoła feryjna?

wychodzi mi na to, że nie przysługuje mu urlop uzupełniający, bo ma przed sobą jeszcze wakacje i możliwość wykorzystania co najmniej 8 tygodni urlopu, wiece na razie nie ma czego uzupełniać:)

za rok 2016/2017 - zwolnienie lekarskie zabrało ferie zimowe, ale miał przed sobą jeszcze wakacje, no a te z kolei "zjadł" udpz, ale w poprzednim roku przepis jeszcze nie obowiązywał, więc się nie liczy do uzupełnienia

elrym09-05-2018 12:30:12   [#39]

dziękuję Izo :-)

tak szkoła feryjna

gimnazjum20-08-2018 13:47:16   [#40]

a jakiś wzór udzielenia urlopu po nowemu, bo dyrektor w szpitalu i wiem tylko tyle że odwoływać się nie będzie a chcę dokument przygotować, plisss

Dante30-01-2019 17:05:01   [#41]

Czy nauczyciel przebywający na udpz może nadal prowadzić działalność gospodarczą ( firmę turystyczną) ?

 

Jacek30-01-2019 18:03:13   [#42]

nie może

mim231-01-2019 21:40:57   [#43]

Czy nauczycielowi przebywającemu na udpz można przy tworzeniu arkusza na nowy rok szkolny ograniczyć zatrudnienie ( maleje liczba klas- brak godzin) ?

rzewa01-02-2019 07:24:58   [#44]

nie

można albo przydzielić pełny etat, albo wypowiedzieć stosunek pracy na podstawie art 20 KN

mim201-02-2019 08:26:51   [#45]

Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie - jeśli ten nauczyciel zdecyduje się wtedy na przejście na świadczenie kompensacyjne to w jakiej wysokości należy mu się odprawa?


post został zmieniony: 01-02-2019 08:27:03
rzewa01-02-2019 22:41:33   [#46]

taka jak w art 20 KN i art 87 KN

mim202-02-2019 10:43:12   [#47]

Bardzo dziękuję- pozdrawiam:)

fordek05-02-2019 18:10:43   [#48]

Nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym od 1września 2017 do 31sierpnia 2018.Czy zgodnie z nowymi przepisami art. 66 KN należy udzielić urlopu uzupełniajacego i do kiedy?

Jacek05-02-2019 20:05:37   [#49]

Należy się i jest to wynikiem Wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2016 r., C-178/15

Co do zasady ten urlop winien być udzielony do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym nauczyciel miał do niego prawo, co wynika z art. 168 kp.

 

Róża5620-02-2019 20:42:03   [#50]

Nauczycielka urodziła się 31.01.1961r., ma skończone 57 lat i chciałaby pójść na urlop zdrowotny od 1 września 2019r. Czy ma prawo do skorzystania z  urlopu zdrowotnego? -  tj. rok urlopu zdrowotnego i pół roku świadczenia przedemerytalnego, a w wieku 60 lat emerytura.

strony: [ 1 ][ 2 ]