Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsult-rozp. MEN - opinie i orzeczenia wydawane przez PPP
strony: [ 1 ]
Jacek03-07-2017 21:32:36   [#01]

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300062/katalog/12443664#12443664 

tu porównanie

https://drive.google.com/file/d/0B5NLRK2dsip7dm8yV3dTNG1VbEU/view 

na uwagi czekamy do 23 lipca br.

jedrek503-07-2017 23:06:30   [#02]

tak na gorąco

paragraf 6 ust 3 "wnioskodawca dołącza do wniosku (...) poprzednio wydane orzeczenia lub opnie" po co? w przypadku składania wniosku w tej samej poradni przecież cała dokumentacja jest dostępna, to mnożenie niepotrzebnej biurokracji; także w przypadku rozpatrywania wniosku  kiedy uczeń "podlegał" pod inną poradnię dokumentacja jest przekazanywana do kolejnej, właściwej poradni.

i jak wyżej "Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii poprzedzone było obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku informując o tym wnioskodawcę. " - skoro wyniki są w poradni to po co rodzic ma je przekazywać? poradnia prowadzi diagnozę, wyniki przekazuje wnioskodawcy a wnioskodawca przekazuje znowu poradni?  gdzie tu sens?

paragraf 6 ust 5 "(...) wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (...)" kto określa od jakiego lekarza?, to specjalista (mam na mysli lekarza prowadzącego) powinien określać potrzebę NI

należałoby określić przewidywany okres – nie krótszy jednak niż 30 dni  - chodzi o dni nauki szkolnej? problem pojawia sie gdy rodzic chce złozyć wniosek w połowie maja (chodzi o NI do końca roku szkolnego): 14 dni na wydanie + 7 na dostarczenie

par 14 ust 2 i  15 ust 1: "W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania/indywidualnego nauczania przedszkolnego zespół określa: 1)  diagnozę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia (...)"

powinien byc dopisek: w zależności od potrzeby, uzasadnienie - jak przeprowadzic (w tak krótkim czasie od złożenia wniosku) diagnozę dziecka/ucznia obłożnie chorego/z obniżona odpornoscią/unieruchomionego np po operacji itd? czy w tym momencie uzasadniona jest diagnoza psych/ped?, w jakich warunkach? to nie są rzadkie sytuacje

 

par 13 ust 2 pkt 6) - niejasny zapis, wymaga głebszej analizy, czy w przypadku kształenia specjalnego i NI tez nalezy okreslać?, kto o tym ma decydować? jak szkoła ma to realizować? za wiele pytań, dyrektorzy szkół powinni się wypowiedzieć w kwestii realizacji; co to znaczy niektórych zajęć? 

to juz lepiej zostawić przepisy bez zmian, mniej niejasności przynajmniej!

 

"

§ 26.  1. Wnioski o wydanie orzeczenia albo opinii złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawców do uzupełnienia wniosków o dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 8 i 9, wniosku i oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. "

po co? skoro wniosek został rozpatrzony i wydane orzeczenie i zachowuje wazność? co z tymi uzupełnionymi informacjami przewodniczący ma zrobić? poza tym; PESEL juz dawno jest pozyskiwany (przepisy wymagają), po co przewodniczącemu poprzednio wydane orzeczenie/opinia skoro i tak jest już w poradni?(pkt 8)  i dalej - oświadczenia do wniosku - juz rozpatrzonego? a jeśli wnioskodawca ich nie dostarczy? to co? jaki sens jest uzupełniania wniosku?

 

elkap10-07-2017 12:02:04   [#03]

§ 17. 1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio:

1)     orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,

2)     orzeczenie o  braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)     orzeczenie o  braku potrzeby indywidualnego nauczania,

4)     orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych

–          według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 5–8 do rozporządzenia.

2. W przypadku wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, poradnia jednocześnie wydaje, w zależności od potrzeb, opinię wskazującą zalecane formy pomocy psychologiczno­‑pedagogicznej, która powinna być udzielona dziecku, oraz, w zależności od potrzeb,  jego rodzicom odpowiednio przez przedszkole, szkołę, ośrodek lub placówkę oraz poradnię, zgodnie z przepisami wydanym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Czy w przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia nie byłoby bardziej zasadne, by na podstawie protokołu z pracy zespołu, dyrektor poradni wydawał decyzję o odmowie wydania orzeczenia? Sadzę, że zupełnie niepotrzebne jest tworzenie orzeczeń o braku potrzeby określonego wsparcia.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]