Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń z zagranicy
strony: [ 1 ]
tema03-07-2017 10:51:22   [#01]

Witajcie, kto jeszcze nie odpoczywa, a wie, proszę,  niech napisze, jak przyjąć dziecko z zagranicy do szkoły (V i VI klasa)

jerzyk07-07-2017 19:28:43   [#02]

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

(Dz. U. poz. 1453)

ogłoszono dnia 13 września 2016 r.
obowiązuje od dnia 14 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) szkole za granicą - należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa;
2) uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy - należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem polskim oraz osobę będącą obywatelem polskim, które pobierały naukę w szkołach za granicą;
3) dokumentach - należy przez to rozumieć:
a) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
b) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;
4) miejscu zamieszkania ucznia - należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4. 1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do:

1) klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. 1 ustawy;
2) klasy I publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
3) klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej - w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
4) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej - po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1-3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

1) klas II-VI publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20uust. 1 ustawy, oraz na podstawie dokumentów;
2) klas II-VI publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
3) klas II-VI oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej - na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
4) klas II-VI publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej - na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1-3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  

 

§ 6. W przypadkach, o których mowa w art. 94aa ust. 1 i 2 ustawyuczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy w publicznej szkole podstawowej albo publicznym gimnazjum na podstawie dokumentów.

hanabi07-07-2017 22:14:46   [#03]

 dzisiaj usłyszałam, że dziecko obcokrajowca, który ma prawo do pracy i pobytu, ale nie zna j. polskiego jest niepełnosprawne!

duża szkoła, duże miasto;(

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]